Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 582

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 582

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

638

Hiermede is voorloopig de taak der Bank afgeloopen en vangen de werkzaamheden der commissie van aanslag aan. De verzekeringsplichtige landbouwbedrijven worden bij algemeenen maatregel van bestuur in gevarenklassen ingedeeld naar evenredigheid van het gevaar, dat zij voor de verzekering opleveren. Eene toewijzing van een gevarenpercentage kent het ontwerp niet. De indeeling der bedrijven moet zoodanig geschieden, dat met de verschillende wijzen, waarop een bedrijf kan worden uitgeoefend, rekening wordt gehouden, zoodat eene onderscheiding tusschen de wijzen, waarop eenzelfde bedrijf wordt uitgeoefend, noodzakelijk is. Zoodoende kan het toewijzen van een gevarenpercentage veilig achterwege blijven, daar in het algemeen de inrichting van eene landbouwonderneming van betrekkelijk weinig invloed is op het bedrijfsgevaar. De landbouwbedrijven worden toch overal onder nagenoeg gelijke omstandigheden (meestal in open lucht) uitgeoefend. Een tweede algemeene maatregel van bestuur stelt een tarief vast, dat voor elke ge varenklasse de premie aanwijst, welke per f dagloon verschuldigd is. Jaarlijks vóór den eersten Mei stelt de commissie van aanslag der gemeente, waar de verzekeringsplichtige onderneming is gevestigd, de premie vast, welke door den werkgever over het loopende boekjaar der Rijksverzekeringsbank (d. i. van i Januari tot en met 31 December) verschuldigd is. Daartoe deelt de commissie de onderneming in eene gevarenklasse in en schat de hoeveelheid menschelijke arbeid, welke jaarlijks gemiddeld benoodigd is om in de onderneming het verzekeringsplichtige i

bedrijf uit te oefenen (arbeidsbehoefte). Het gevaar, dat de onderneming oplevert en hare arbeidsbehoefte worden bepaald door den toestand van de onderneming, zooals deze was in het jaar, voorafgaande aan dat, waarover de premie is verschuldigd, m. a. w. de hoegrootheid der premie,

welke in het loopende jaar is te betalen, is gebaseerd op den toestand van de onderneming in het voorafgaande jaar. Ten einde de arbeidsbehoefte van de onderneming vast te stellen, schat de commissie het aantal en de soort van verzekerden benevens het aantal arbeidsdagen van die verzekerden, een en ander benoodigd geweest of benoodigd om in het jaar, dat als grondslag van de schatting wordt aangenomen, in de onderneming het verzekeringsplichtige bedrijf uit te oefenen. De commissie kent de gevarenklasse, waarin de onderneming is geplaatst, het aantal en de soort van verzekerden benevens het aantal hunner arbeidsdagen. Tevens is bekend welk dagloon die verzekerden hebben, daar dit voorkomt op den staat der dagloonen, bovenvermeld. Uit deze gegevens berekent de commissie het totale dagloon, dat in het afgeloopen jaar geacht kan worden te zijn uitbetaald om de onderneming te exploiteeren en vermenigvuldigt dit bedrag met de eenheidspremie, welke voor de

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 582

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken