Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 31

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 31

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

21

Artikel 1639 ' De schadeloosstelling, bedoeld bij artikel 1639^, bij eene dienstbetrekking, voor onbepaalden tijd aangegaan, gelijk aan het bedrag van het in geld vastgesteld loon voor den duur van den opzeggingstermijn bij eene dienstbetrekking, voor bepaalden tijd aangegaan, is zij gelijk aan het bedrag van het in geld vastgesteld loon voor den tijd, dat de dienstbetrekking volgens de artikelen 1639^ en 1639/" had behooren voort te duren. Is het loon des arbeiders, hetzij voor het geheel, hetzij gedeeltelijk, niet naar tijdruimte vastgesteld, dan geldt de maatstaf van artikel 1638 m. Elk beding, waarbij eene schadeloosstelling tot een lager bedrag is bedongen, is nietig. Bij schriftelijke overeenkomst of bij reglement mag eene schadeloosstelling tot een hooger bedrag worden vastgesteld, behoudens de bevoegdheid van den rechter om de schadeloosstelling op eene kleinere som te bepalen, mits niet beneden het wettelijk bedrag, zoo de bedongene hem bovenmatig voorkomt. De wettelijke interesten der verschuldigde schadeloosstelling loopen van den dag, waarop de dienstbetrekking is verbroken. is

;

Artikel 1639^. Hij die door opzet of schuld aan de wedergrondige reden heeft gegeven om de dienstbetrekking te doen eindigen, is jegens haar tot schadeloosstelling gehouden, berekend overeenkomstig de bepalingen van het voorgaande artikel partij

Artikel 16392/. Het recht op de schadeloosstelling, bedoeld bij 1639^, vervalt na zes maanden, te rekenen van den dag, waarop de dienstbetrekking is geëindigd.

artikel

Artikel 1639 w. Indien de dienstbetrekking is aangegaan voor langer dan een jaar of voor den duur van het leven van een bepaalden persoon, is niettemin ieder der partijen bevoegd haar na opzegging te doen eindigen van het oogenblik, waarop één jaar sedert haren aanvang is verloopen. Elk beding, waardoor deze bevoegdheid tot opzegging zoude

worden

uitgesloten of beperkt,

is

nietig.

Artikel 1639^. Ieder der partijen is te allen tijde, ook vooris aangevangen, bevoegd zich wegens gewichtige redenen te wenden tot den rechter van het kanton, waarin de plaats van haar werkelijk verblijf gelegen is, met het schriftelijk verzoek de arbeidsovereenkomst ontbonden te verklaren. Als gewichtige redenen worden beschouwd veranderingen in den persoonlijken of vermogens-toestand des verzoekers of in de omstandigheden, waaronder de arbeid wordt verricht, welke van dien aard zijn, dat de dienstbetrekking billijkheidshal ve dadelijk of na korten tijd behoort te eindigen. dat de arbeid

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 31

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken