Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 304

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 304

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

;

36o salaris van duizenden omstandigheden geraken, waarin

jaarlijksch

guldens,

kunnen

beiden

in

gaarne zich eene bepaalde schadeloosstelling willen getroosten om, zonder redenen op te geven, hunne dienstbetrekking onmiddellijk te eindigen, en evenzeer als de algemeene vergadering van aandeelhouders vrij moet blijven om zonder opgave van redenen den directeur te allen tijde met eene schadeloosstelling te ontslaan, zoo zal ook aan den werkgever, die slechts met één arbeider samenwerkt, het recht gegeven moeten worden dien bediende met eene schadeloosstelling zij

weg te zenden. Ligt in dit optreden van de eene partij vaak iets onaangenaams voor de andere, men mag niet over het hoofd zien, dat deze steeds schadeloosstelling erlangen zal, niet alleen al kan zij geene schade bewijzen, maar ook al is in het geheel geene schade geleden; men denke bijv. aan den ontslagen werkman, die dadelijk bij een ander in dienst treedt, waar hij hetzelfde, of een hooger, loon beurt. dadelijk

Artt. 1639 r en 1639^ {nieuwe artt. 163947 en 1639?-). Hoezeer ook vele leden waren teleurgesteld, dat de Regeering zich in deze artikelen heeft bepaald tot het geven van eene algemeene omschrijving van hetgeen onder grondige (dringende) redenen om de dienstbetrekking te verbreken, te verstaan is, is de onderg'eteekende toch na rijpe overweging te rade geworden de artikelen in dit opzicht ongewijzigd te moeten laten en daaraan niet, in navolging van het ontwerp-DRUCKER, eenige typische voorbeelden van dergelijke dringende redenen te moeten toevoegen. In de eerste plaats verlieze men niet uit het oog, dat het de taak des wetgevers is een begrip zoodanig te omschrijven en af te grenzen, dat de wettelijke definitie voldoende is om het te karakteriseeren aan die omschrijving „typische voorbeelden" toe te voegen, ze daarmede te illustreeren, valt buiten die taak. „Typische voorbeelden" zijn op hunne plaats in de Memorie van Toelichting of in eenig ander stuk, welks strekking is den tekst der wetsartikelen te verduidelijken, niet in de wet zelve. Daarbij komt eene overweging van practische beteekenis. Met hoeveel zorg men ook den enumeratieven aard eener

opsomming aanduide, in de practijk krijgt zij allengs een limitatief karakter. Dit is een onvermijdelijk gevaar, verbonden aan iedere, vooral aan eene eenigszins uitvoerige vermelding van „typische voorbeelden". Rechtspraak en practijk gaan langzamerhand eene neiging vertoonen om andere gevallen te verwerpen, eenvoudig omdat zij niet onder de voorbeelden zijn vermeld. Kan derhalve de ondergeteekende geene vrijheid vinden deze voorbeelden over te nemen, de slotbepalingen der artt. 55 en 57 van het ontwerp-DRUCKER acht hij in het ontwerp op hare plaats, zoodat de artt. 1639 r {nieuw 1639^) en 1639.? {nieuw 1639^) in dien geest zijn aangevuld. dergelijke

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 304

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken