Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 258

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 258

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

De

art. 1637^ gesteld, zijn derhalve voor een ieder, hoe gering zijne geestelijke ontwikkeling ook moge wezen, gemakkelijk na te leven; de ondergeteekende koestert dan ook geene vrees, dat art. 1637/2 in de practijk den weg zal worden, langs welken men aan de eischen van het voorgaande artikel zal ontkomen. Artikel 1637 // heeft zijne reden van bestaan dan ook voornamelijk in de overweging, hoe licht het kan voorkomen, dat de minderjarige niet bij machte is eene mondelinge of schriftelijke volmacht van zijnen wettelijken vertegenwoordiger te bekomen, niet omdat deze op goede gronden zich tegen het arbeiden en geld verdienen van den minderjarige zou verzetten, maar alleen omdat hij zich niet aan den minderjarige laat gelegen liggen, of wellicht een zwervend leven leidt. Dit artikel moet dus worden beschouwd als eene voorziening in een uiterste geval. Dat het eene ruime toepassing in de practijk zal vinden, is niet te voorzien, daar toch, zoolang de vastgestelde termijn niet verstreken is, de wettelijke vertegenwoordiger bevoegd is den minderjarige zonder eenigen vorm van proces van den arbeid terug te houden, tot ongerief niet alleen van den minderjarige zelven, maar zeker ook van den werkgever. Worden de artikelen 1637^ en 1637^ wet, de werkgever, die een minderjarige in dienst wil nemen, zal er belang bij hebben, dat deze zijne handelingsbevoegdheid ontleent aan art. 1637^. Indien de gestrenge eisch bij de wet gesteld werd, dat de arbeidsovereenkomst van een minderjarige steeds schriftelijk moest worden aangegaan en door zijnen wettelijken vertegenwoordiger moest worden geteekend, stond het te vreezen, dat de practijk zich aan dien band zou ontwringen, gelijk ook de huidige practijk in strijd is met de wet. De opmerking betreffende het derde lid van art. 1637^ komt juist voor; echter kan het zich voordoen, dat de wettelijke vertegenwoordiger weigerachtig is het afschrift te waarmerken, of zelfs niet meer te vinden is. Daarom schijnt het beter de woorden „door hemzelven of zijnen wettelijken vertegenwoordiger" te vervangen door het woord „behoorlijk". Vooral met het oog op de laatste zinsnede dezer bepaling, krachtens welke eventueele onkosten ten laste des werkgevers komen, zal de zekere onbestemdheid der beteekenis van het woord „behoorlijk" den minder-

danig.

vereischten,

jarige niet tot nadeel

De

bij

kunnen strekken.

ondergeteekende veroorlooft zich den leden, die de bepaling van het laatste lid van art. 1637^ te ruim geredigeerd oordeelden, in herinnering te brengen, dat krachtens de voorgestelde regeling de wettelijke vertegenwoordiger des minderjarigen het geheel in zijne macht heeft de handelingsbevoegdheid van dezen naar goedvinden te regelen en deze zoozeer kan beperken, dat den minderjarige slechts de bevoegdheid overblijft het arbeidscontract af te sluiten, terwijl hij daartegenover de bevoegdheid des minderjarigen bijna gelijk kan maken aan die eens meerderjarigen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 258

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken