Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 95

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 95

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

35

Zoude men den wil des arbeiders om hem werd voorgelegd, te aanvaarden,

het reglement, zooals het het materieel vereischte

voor de geldigheid van het reglement kunnen noemen, de wet behoort daarnevens zorg te dragen, dat geen reglement den arbeider worde opgedrongen, hetwelk hem verder onbekend blijft of hetwelk den toets der openbare kritiek niet kan doorstaan. Daartoe dienen de formeele vereischten voor de verbindbaarheid van het reglement, welke sub i. en 2. van het artikel zijn gesteld. i. De uitreiking van een exemplaar van het reglement aan den arbeider schijnt het onnoodig te maken, dat in de werkplaats een exemplaar worde opgehangen afgezien nog van de bezwaren, welke de vervulling van een dergelijken eisch met zich zoude brengen, zal men moeten erkennen, dat voldoende zorg is gedragen voor gelegenheid voor den arbeider om van het reglement kennis te nemen, wanneer aan een ieder, op wien het van toepassing kan zijn, een exemplaar gratis is verstrekt, zoodat de arbeider bij verlies van zijn exemplaar, zooal niet van den werkg-ever, dan toch van een mede-arbeider, een ander exemplaar ter raadpleging zal kunnen erlangen. ;

De

lid is voornamelijk bevordering van waardoor de werkgever allicht van vexatoire bepalingen zal worden weerhouden; ook hier kan van publiciteit met goeden grond eene heilzame werking worden verwacht. De opvolgende vermelding van werkplaats, kantoor en woonplaats des werkgevers, welke in art. 1637/ van het Regeeringsontwerp van 1901 is opgenomen, heeft thans plaats gemaakt voor de eenvoudige vermelding van den zetel der onderneming. Zoodoende is met vrij groote zekerheid hetzelfde kantongerecht aangewezen als door de genoemde langere aanduiding. De griffie van het kantongerecht is gekozen, ten einde den afstand tusschen den zetel der onderneming en de plaats, waar het reglement ter inzage ligt, zoo gering mogelijk te doen zijn. „Volledig exemplaar van het reglement" deze bepaling is aldus op te vatten, dat steeds een volledig exemplaar van het reglement, gelijk dit na de daarin aangebrachte wijzigingen luidt, moet worden verstrekt en ter griffie nedergelegd; ware het voldoende de wijzigingen alleen bekend te maken, het reglement zou alras zulk een verward aanzien kunnen krijgen, dat de duidelijkheid veel te wenschen zoude overlaten. Ten slotte worde te dezer plaatse de aandacht er op gevestigd, dat een voorschrift als dat van art. 1637/, lid vijf, van het Regeeringsontwerp van 1901, bepalende, dat het bewijs dat het reglement bindende kracht heeft, door den werkgever geleverd moet worden, in het tegenwoordig ontwerp niet voorkomt. Eene dergelijke bepaling toch schijnt te eenen male overbodig, wanneer de werkgever krachtens het reglement tegen den arbeider 2

.

strekking van dit

publiciteit,

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 95

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken