Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 26

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 26

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

;

i6

ingehouden bedrag, benevens de interesten welke daarvan verschuldigd mochten zijn, onmiddellijk aan den arbeider of aan zijne rechtverkrijgenden uitbetaald. Het bedrag, dat wordt ingehouden, mag bij elke loonuitbetaling niet meer zijn dan een vijfde gedeelte van het in geld vastgestelde alsdan betaalbare loon. In het geheel mag het bedrag, genoemd bij artikel 1639/, niet te boven gaan; is een hooger bedrag bedongen, dan is het beding slechts geldig tot op het bij dat artikel genoemde bedrag. De bepaling van het voorgaande lid geldt niet ten aanzien van arbeiders, wier loon uitsluitend bestaat in een bedrag, dat afhankelijk is gesteld van den omzet, de opbrengst of de winst van des werkgevers onderneming. Is een bedrag aan loon over zes of meer dagen langer dan drie maanden door den werkgever ingehouden, zoo is deze, indien niet het tegendeel bij schriftelijke overeenkomst of bij reglement is overeengekomen, aan den arbeider de wettelijke interesten daarvan verschuldigd. Artikel 1638/. Indien het loon des arbeiders geheel of gedeelin inwoning, kost, of andere levensbenoodigdheden is vastgesteld, is de werkgever verplicht dit, overeenkomstig de vereischten van gezondheid en goede zeden, volgens plaatselijk gebruik te voldoen. telijk

Artikel 1638 u. De werkgever, die tijdelijk verhinderd is het voor zoover dit in inwoning, kost of andere levensbenoodigdheden is vastgesteld, te voldoen, zonder dat deze verhindering het gevolg is van een den arbeider op zijn verzoek verleend verlof, is den arbeider eene vergoeding schuldig, waarvan het bedrag bij overeenkomst of, bij gebreke van dien, door het plaatselijk gebruik wordt bepaald. loon,

Artikel 1638 z>. De werkgever is verplicht in geval van ziekte of ongeval van eenen bij hem inwonenden arbeider voor diens behoorlijke verpleging en geneeskundige behandeling zorg te dragen, voor zooverre daarin niet uit anderen hoofde is voorzien hij is niet gerechtigd de kosten der eerste zes weken op den arbeider te verhalen, tenzij de ziekte of het ongeval door opzet of onzedelijkheid des arbeiders veroorzaakt of het gevolg is van een lichaamsgebrek, hetwelk de arbeider bij het aangaan der overeenkomst opzettelijk voor den werkgever heeft geheim gehouden.

De werkgever is in het algemeen verplicht al doen en na te laten, wat een goed werkgever in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten. Artikel 1638 w.

datgene

te

Artikel 1638^. De werkgever is verplicht bij het eindigen der dienstbetrekking den arbeider een getuigschrift uit te reiken,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 26

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken