Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 234

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 234

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

2Q0 ingediende wetsvoordracht tot herziening van de eerste zes titels van het vierde boek van het Burgerlijk Wetboek tot stand zal komen en het is in elk geval mogelijk, dat de totstandkoming eerst zal plaats vinden, nadat dit wetsvoorstel in werking is getreden. Naar aanleiding van de voorgestelde artt. 2005 en 2006 werd opgemerkt, dat zonder eenig bezwaar voor de loonvordering van alle arbeiders éénzelfde verjaringstermijn zou kunnen worden vastgesteld. De regeling zou daardoor zeer worden vereenvoudigd.

Overgangsbepaling.

Van verschillende zijden werd opgemerkt, dat de overgangsbepaling in den voorgestelden vorm geenszins duidelijk is. Op het beginsel, dat in de bepaling is belichaamd, wordt eene uitzondering gemaakt wat betreft den duur der arbeidsovereenkomst en blijkens de Memorie van Toelichting, waar met een beroep op de billijkheid wordt betoogd, dat de tijd, voor welken men zich verbonden heeft, door geen andere bepaling moet worden beheerscht, dan door die welke partijen bij het aangaan der overeenkomst op het oog hadden, heeft de Regeering bij deze uitzondering voornamelijk gedacht aan arbeidsovereenkomsten, voor een bepaalden tijd aangegaan. Wat zal nu echter gelden, zoo werd gevraagd, ten aanzien van de voor onbepaalden tijd aangegane arbeidsovereenkomsten, van kracht bij het inwerking treden van de wet? Zal ook hier de uitzondering ten aanzien van den duur toepassing vinden, zoodat ten aanzien van sommige arbeidsovereenkomsten 25 of meer jaren na het in werking treden van de nieuwe regeling nog de vraag van belang zal kunnen zijn, of zij bij het in werking treden van de wet van kracht waren? Zoo ja, dan scheen de overgangsbepaling in dezen vorm geene aanbeveling te verdienen. Verder laat de bepaling, naar men meende, in zooverre aan duidelijkheid te wenschen over, als niet vaststaat, of de woorden „met uitzondering van den duur der arbeidsovereenkomst" ook betrekking hebben op „de uit de arbeidsovereenkomst over en weder voortvloeiende rechten en verplichtingen," m. a. w. of, wanneer op deze rechten en verplichtingen de duur van de dienstbetrekking van invloed is al dan niet mede in aanmerking komt de duur vóór het in werking treden van de wet reeds verloopen. Zal bijv. ingeval op het tijdstip van het in werking treden der wet eene dienstbetrekking tusschen werkgever en arbeider reeds twintig volle jaren onafgebroken had geduurd, de termijn van opzegging reeds dadelijk, nadat de wet in werking is getreden, zes maanden bedragen ? Zoo ja, dan achtte men dit met de billijkheid niet in overeenstemming. Verscheidene leden betoogden, dat juist uit billijkheidsoogpunt de voorgestelde bepaling afkeuring verdient. De Regeering moge dan van oordeel zijn, dat er geen reden bestaat om, waar het publiek belang door de vaststelling der wet bij monde van den

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 234

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken