Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 490

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 490

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

546 bedoelde bejaarde werklieden. Aan de regeling van het ontwerp voor de uitvoering nog dit voordeel verbonden, dat bij is de bepaling van de premie welke voor de verzekering van een verzekeringsplichtige moet worden bepaald, geen onderzoek naar zijn leeftijd behoeft te geschieden. Uit de opmerking, dat het dagloon en de gevarenklasse de eenigste factoren zijn, welke de verzekeringspremie bepalen, moet niet de gevolgtrekking worden gemaakt, dat in elke gevarenklasse de premiën voor de verschillende dagloonen evenredig zijn. Dit is niet het geval. Immers de kosten der geneeskundige behandeling houden geen verband met de loonklasse, waartoe de verzekerde behoort; in de lagere loonklassen zijn die kosten tegenover die der geldelijke uitkeeringen van veel grootere beteekenis dan in de hoogere loonklassen. Op bladz. 2 dezer Memorie is er reeds op gewezen, dat de verzekeringspremie door tusschenkomst van den werkgever behoort te worden geïnd. In het ontwerp wordt ook een gedeelte der premie ten laste van den werkgever gebracht. Het betreffende voorschrift berust op de overweging, dat elke dienstbetrekking een bepaald gevaar voor ziekte oplevert, daar elke dienstbetrekking in elk geval gepaard gaat met een zeker gemis aan vrijheid. Het ziektegevaar, dat bedoeld gemis aan vrijheid oplevert, wordt in de meeste dienstbetrekkingen nog vermeerderd met het ziektegevaar, dat verbonden is aan het beroep, dat in de dienstbetrekking wordt uitgeoefend. Is aan elke dienstbetrekking een bepaald ziektegevaar verbonden, dan is er ook alles voor te zeggen, dat de werkgever niet alleen zijn tusschenkomst moet verleenen bij het innen der verzekeringspremie, maar ook een gedeelte dier premie moet betalen. Daarbij komt nog, dat de in het ontwerp geregelde verzekering zich ook uitstrekt tot ziekten, welke het gevolg zijn van ongevallen, overkomen in verband met de uitoefening van een volgens de Ongevallenwet 1901 verzekeringsplichtig bedrijf met dien verstande, dat in geval van een ongeval als bovenbedoeld de ziekenkas voor de in het ontwerp bepaalde schadeloosstelling over de eerste 13 weken heeft te zorgen. Het schijnt billijk, dat de hieruit voortvloeiende kosten, welke thans voor rekening der Rijks verzekeringsbank en dus ten laste van den werkgever komen, ten laste van den werkgever blijven ook nadat de Ongevallenwet 1901 zal zijn gewijzigd als bij het wetsontwerp tot wijziging van eenige artikelen dier wet is

voorgesteld.

Het

niet mogelijk nauwkeurig het deel van de premie te dat in de dienstbetrekkingen, welke het minste gevaar voor ziekte opleveren, door den werkgever behoort te worden gedragen, omdat de voor zulk eene berekening vereischte gegevens ontbreken. In het ontwerp is bedoeld deel van de premie geschat op 1 ja van de bruto-kosten van de verzekering, voor zooveel deze den verzekeringsplichtige zelven betreft. Dat die schatting is

bepalen,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 490

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken