Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 78

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 78

3 minuten leestijd

!

ARTIKEL XX.

70

14. De Heere van de goedertierenheid des Heeren. Dan. 9 onze God is RECHTVAARDIG in alle Zijne werken. Exod. 34 6. Als nu de Heere voorbij zijn aangezicht voorbijging, zoo riep :

:

hij

:

Heere,

HEERE, God BARMHARTIG, en genadig

Vraag. Wat merkt gij omtrent deze twee deugden Gods aan ? Anfw. 1. Dat hier niet gesproken wordt, van die bijzondere uitwerkingen van Gods genade, en gereciitigheid, zooals die te 17. zien zijn in de werken van Gods voorzienigiieid, Ps. 145 De Heere is rechtvaardig in alle Zijne wegen, en goedertieren in alle Zijne werken. Noch van die verdeelde oefening dezer beide eigenschappen 2. aan tweeërlei menschen, te weten, der rechtvaardigheid aan goddeloozen die verloren gaan, en der barmhartigheid aan de geloovigen die zalig worden maar hoe God die beide tevens in een en hetzelfde werk doet blijken, namelijk in het werk der verlossing. 3. Dat Gods gerechtigheid en barmhartigheid te zamen gepaard gaan in het werk der verlossing. God kan niet barmhartig De ellende zijn zonder de oefening van Zijne rechtvaardigheid. wordt door de barmhartigheid niet weggenomen, tenzij de zonde die de oorzaak van allerlei ellende is, dadelijk verzoend zij. Want 22. zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving, Hebr. 9 4. Dat de goddelijke wijsheid, een middel heeft uitgevonden, waardoor Zijne barmhartigheid, en rechtvaardigheid tezamen op het hoogst verheerlijkt worden, zendende zijn Zoon om aan te nemen de natuur in dewelke de zonde begaan was om in haar te VOLDOEN door zijn zeer bitter lijden en sterven Ef. 3 10, 11. Opdat door de gemeente bekend gemaakt worde, aan de overheden en de machten in den hemel, de VEELVULDIGE WIJSHEID Gods, naar het eeuwig voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus onzen HeereVraag. Is het woord GENOEGDOEN of VOLDOEN schrif.

.

:

;

:

:

:

:

.

.

tuurlijk ?

komt woordelijk in de Schrift Misschien, omdat het aan de rechtbank ontleend is, en in den tijd der Schrift nog zoo zeer niet in gebruik. Markus 15 15 leest men dat Pilatus de schare wilde ró ÏKxuiv Trcte'v genoegdoen, dit drukt deszelfs kracht niet genoegzaam uit. Evenwel vinden wij andere woorden, die de zaken volkomen aanduiden. Dus leest men van koopen, 1 Cor. 6 10; verlossen, Gal. 3 13; geven tot 2. een rantsoen, Matth. 20 28; verzoenen, 1 Joh. 2 Antw.

niet

Het woord genoegdoen

voor.

:

:

:

:

:

Vraag. Waarin bestaat de genoegdoening? Antw. In het vervullen van den tweeërlei eisch der wet. De wet moest voldaan zijn, zoowel in hetgeen zij eischt ten leven, Doch de Heere als in hetgeen zij dreigt ter straf, Jes. 5 16. der heirscharen zal verhoogd worden door het recht, en God die heilige, zal geheiligd worden door gerechtigheid. Vraag. Wat is de tweeërlei eisch der wet? Antw. 1. Volkomen onderhouding van de gansche wet in haar uitgebreidheid, Lev. 18 6. Ja Mijne inzettingen en Mijne :

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 78

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken