Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 209

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 209

3 minuten leestijd

;

VAN ZICH

DE WARE KERK TE HOUDEN.

BIJ

201

staan wij in gevaar van met hen gestraft te worden, Psalm 14 4. De smarten dergenen, die een anderen God begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden, Openb. 18 4. Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan hare zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van hare plagen niet ontvangt. :

:

Vraag. Welke vergadering heeft de Belijdenis in het oog? Antw. De Roomsche Kerk, uit wier midden onze vaderen zijn uitgegaan, om de afgoderij, die daarin openlijk bedreven en gekoesterd wordt. De afgoderij is drievoudig openbaar, in de mis, in het aanbidden der heiligen, en in den beeldendienst. Ook dulden zij geen andere leer, dan die des menschen geweten verbindt door leeringen en geboden, die van menschen zijn,^ buiten of tegen het gezonde woord van God. Vraag. Maar zou men in tijd van nood zich niet mogen afzonderen van de Kerk ? Antw. Ganschelijk niet, Matth. 10 32. Een iegelijk dan, die Mij belijden zal voor de menschen, dien zal Ik ook belijden voor Mijnen Vader die in de hemelen is. Het is der christenen plicht zich te voegen bij de Kerk, op welke plaats God ze gesteld heeft ook ofschoon het zoo ware dat de magistraten en prinsen daartegen waren, en dat de dood, of eenige lichamelijke straf daaraan hing. Men zie het gedrag van Daniel en zijne 15 vrome metgezellen. Dan. 3 18. Cap. 6 11 en van al de 17 20. Cap. 17 10. apostelen in tijden van gevaar, Handl. 4 Cap. 18 14 enz. :

;

:

:

:

;

:

:

Vraag. Wat besluit gij uit dit alles ? Antw. Allen die zich van de Kerk afscheiden, of daar niet bijvoegen, doen tegen de ordonnantie Gods want komen er tijden van ;

verdrukking, 1. dan wil de Heere dat wij Hem belijden, en getrouw blijven,. 10. Openb. 2 Vrees geen der dingen die gij lijden zult. Zie de duivel zal eenigen van ulieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt en gij zult eene verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens; 2. dan moeten wij allen vertrouwen op, en allen onderwerping aan het Hoofd der Kerk bewijzen. Psalm 37 5. Wentel uwen weg op den Heere, en vertrouw op Hem, Hij zal het maken; Jac. 1 12. Zalig is de man die verzoekingen verdraagt want als hij beproefd zal geweest zijn, zoo zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben 3. dan zijn wij schuldig te doen zien, dat we alleen vreeze voor God en Zijne zaak hebben, Matth. 10 28. Vreest niet voor degenen, die het lichaam dooden, en de ziel niet kunnen dooden maar vreest veel meer Hem, die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. :

;

:

:

;

:

;

. '

.

Vraag.

Maar

vrome geoorloofd verkeering te de Kerk zijn? wegens de noodzaak die hij er toe heeft^

is

het een

hebben met onbekeerden die Antw.

Ja

toch,

1.

in

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 209

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken