Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 147

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 147

3 minuten leestijd

;

;

VAN DE WEDERGEBOORTE EN GOEDE WERKEN.

139

(want wat zouden wij verdienen ?) ja wij zijn in God gehouden voor de goede werken die wij doen, en niet Hij in

dienen,

ons, aangezien Hij het is die in ons werkt, beide het willen en het werken naar Zijn welbehagen. Laat ons dan letten op hetgeen dat er geschreven staat Wanneer gij zult gedaan hebben, al hetgeen u bevolen is, zoo zegt: wij zijn onnutte dienstknechten want wij hebben gedaan, wat wij schuldig waren dewijl God de goede werken beloont, niet uit verdienste, c. maar uit genade Intusschen willen wij niet loochenen, dat God de goede werken beloont, maar het is door Zijne genade dat Hij Zijne gaven kroont; daarna, dat wij op onze werken niet kunnen steunen, of B. :

:

ons vertrouwen gronden dewijl dezelve besmet en strafwaardig zijn Voorts, al is o. het dat wij goede werken doen, zoo gronden wij toch onze zaligheid niet daarop, want wij kunnen geen werk doen, of het is besmet door ons vleesch en ook strafwaardig terwijl ééne zonde genoegzaam is, om van de zaligheid te b. en al konden wij er een voortbrengen, zoo is toch verstooten de gedachtenis van ééne zonde genoeg, dat het van God zoude :

:

:

verworpen worden c. alzoo dan zouden wij ;

altijd in twijfel staan,

herwaarts en

drijvende zonder eenige zekerheid, en onze arme conscientien zouden altijd gekweld worden, indien zij niet steunden op de verdiensten des lijdens en stervens onzes Zaligmakers.

derwaarts

Vraag. Wat is de wedergeboorte ? Antw. Eene weldaad van het genadeverbond door welke de uitverkorenen, om de verdiensten van Christus, door tusschenkomst van den dienst des Woords, een nieuw geestelijk wezen en leven ontvangen, hetgeen zich ook in allerlei werken des levens vertoont, tot hunne zaligheid en eere van Gods genade.

Hoe merkt

gij de wedergeboorte aan ? een werk van God alleen, die de bronader des 3. levens is. Psalm 100 Weet dat de Heere is God Hij heeft ons gemaakt, (en niet wij) Zijn volk, en de schapen Zijner weide. En wel bijzonder als een werk van den H. Geest, Joh. 3 6. Hetgeen uit den Geest geboren is, dat is Geest. Als een werk van Gods genade, dewijl iemand die niet is, of 2. dood is, niet verdienen kan het zijn, en leven te erlangen, Jac. 1 18. Naar Zijnen wil heeft Hij ons gebaard door het woord der waarheid. 1 Petr. 1 3. Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, die ons naar Zijne groote barmhartigheid heeft wedergeboren. Als eene weldaad van het verbond der genade, alzoo Adam in 3. den staat der rechtheid het geestelijk leven door de eerste schepping naar Gods beeld bezat, en hetzelve aan den gevallen mensch, buiten Christus, wegens de goddelijke heiligheid niet kan hersteld worden, 1 Cor. 1 30. Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking.

Vraag. Antw.

1.

Als

;

:

:

:

:

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 147

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken