Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 282

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 282

3 minuten leestijd

;

;

ARTIKEL XXXIV.

274

Wat

al meer ? Dat de ouders verplicht zijn, hunne kinderen a. bij tijds te leeren, de verborgenheden van den Doop, en waartoe uit kracht van hunnen Doop, al den tijd huns levens verbonden zij, En gij vaders verwekt uwe kinderen niet tot toorn zijn, Efeze 6:4. maar voedt hen op in de leering en vermaning des Heeren vroeg te brengen tot de gemeente Gods, en van de wereld af b. gelijk te zonderen, dewijl zij Gode door den Doop zijn opgedragen Hanna, die haar zoon Samuël al vroeg den Heere heiligde, en tot Zijn 24; huis bracht, 1 Sam. 1 hen dagelijks Gode in den gebede op te dragen, en met een c. godvruchtig voorbeeld, tot den weg der godzaligheid te gewennen; opdat zoo het geloof der ouders kome te wonen in de kinderen, 5. 2 Tim. 1 Vraag. Hoe al verder? Antw. 3. Dat wij ons zelven ondervragen of wij in waarheid gedoopt zijn, en zoowel de beteekende genade, als het uiterlijk teeken zijn deelachtig geworden.

Vraag. Antw.

2.

;

:

:

Vraag. Hoe kan men dat weten ? Antw. Al wie de beteekende genade achtig

van den Doop deel-

is

die is over de onreinheid zijner zonden, met kommer en 1. verlegenheid aangedaan. Geen melaatsche kan over zijne besmettelijke onreinheid zoozeer verlegen zijn, als de ware gedoopte over zijne zondigheid. Hierover is zijne ziel bedroefd en heeft een walg aan zichzelve; Johannes doopelingen beleden, hunne zonden, Matth. 3:6. De verbondsbelofte zegt van degenen die met rein water besprengd zijn, Ezech. 36 31. Dan zult gij gedenken aan uwe booze wegen, en uwe handelingen die niet goed waren. En gij zult eene walging aan uzelven hebben, over uwe ongerechtigheden, en over uwe gruwelen dien is het niet genoeg, dat hij van zijne ouders en doopge2. tuigen aan God is opgedragen maar hij houdt zich er ook aan, bevestigt hun woord, voor hem den Heere gegeven willigt hij dat dierbaar verbond, welks glans hem van rondom beschittert, met volkomen hart in, en geeft zich er in over, om voor den Heere te leven, in de betrachting van alle Zijne geboden. Dit doet hij met hartelijkheid, en hij herhaalt dit zijn doen veelmaal, omdat hij het nooit hartelijk en levend genoeg naar zijn wensch 106. Ik heb gezworen, en zal het gedaan heeft, Psalm 119 bevestigen, dat ik onderhouden za! de rechten Uwer gerechtigheid; die is gezet op de inwendige wassching des harten; zijne 3. ziel is niet gerust, voor dat zij in Christus' bloedfontein, door daarom wendt zij zich naar Hem toe, Zijn Geest, gereinigd is véreenigt zich met Hem, brengt Zijn bloed en lijden op zich en Wasch mij wel van 4. roept tot Hem, met David, Psalm 51 mijne ongerechtigheid, en reinig mij van mijne zonde; en vers 9. Ontzondig mij met hysop, en ik zal rein zijn wasch mij, en ik Het blijft hier niet bij want hij zal witter zijn dan sneeuw. wenscht en begeert zichzelven, hoe langer hoe meer te reinigen Dewijl wij dan deze beloften heb1. in den wandel, 2 Cor. 7 ben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle besmetting :

;

;

:

;

:

;

;

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 282

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken