Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 153

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 153

3 minuten leestijd

;

VAN DE WEDERGEBOORTE EN GOEDE WERKEN.

145

een eenige reize ? Maar Sion heeft weëen gekregen, en zij heeft hare zonen gebaard, Gal. 4 26. 2. De natuurlijke geboorte is eene wonderbare verborgenheid, Psalm 139 15; zoo ook dit begin van het geestelijk leven; Pred. 11:5. Gelijk gij niet weet, welke de weg des winds zij, of hoedanig de beenderen zijn in de buik van eene zwangere vrouw, alzoo weet gij het werk Gods niet, die het alles maakt. 3. Tot zijn natuurlijke geboorte kan de mensch niets toebrengen alzoo weinig tot zijne geestelijke vernieuwing, Ps. 100: 3. Weet dat de Heere God is; Hij heeft ons gemaakt, (en niet wij) 2 Cor. 3 Zijn volk en de schapen Zijner weide. 5. Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God. 4. In de lichamelijke geboorte hebben veelvuldige smarten plaats, Joh. 16 21, in de geestelijke, droefheid en berouw over Want de droefheid naar God de zonden, 2 Cor. 7 10, 11. werkt eene onberouwelijke bekeering tot zaligheid maar de droefheid der wereld werkt den dood. Want ziet, ditzelfde, dat naar God zijt bedroefd geworden, hoe groote naarstigheid gij heeft het in u gewrocht ? Ja verantwoording, ja onlust, ja vreeze, ja verlangen, ja ijver, ja wraak. 5. In de natuurlijke geboorte is een zeker zaad, waaruit de ontvangenis en geboorte geschiedt; zoo is ook Gods woord het zaad der wedergeboorte, 1 Petr. 1 23. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levend en eeuwigblijvend woord van God. Door de natuurlijke geboorte wordt het kind de natuur en 6. het beeld van zijn vader deelachtig. Gen. 5 3, maar door de wedergeboorte wordt het beeld des hemelschen Vaders in den mensch vernieuwd. Joh. 3 6. Hetgeen uit den Geest geboren is, dat is Geest. 2 Petr. 1 4. Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur zoudt deelachtig worden. 7. Met de natuurlijke geboorte krijgt de mensch recht tot de bezittingen zijner ouders; zoo ook ontvangt de Kerk, door de geestelijke geboorte het recht tot de hemelsche erfenis, 1 Petr, 1 Die naar Zijne groote barmhartigheid ons heeft weder3, 4. geboren tot eene levende hope, door de opstanding van Jezus Christus uit de dooden tot eene onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u. Vraag. Is er ook onderscheid tusschen de wedergeboorte en de natuurlijke geboorte? Antw. Ja toch, want 1. door de natuurlijke geboorte ontvangt de mensch zijn wezen, namelijk ziel en lichaam doch door de wedergeboorte wordt ziel en lichaam bekwaam gemaakt om voor God te leven, in ware kennis en heiligheid, Efeze 4 24 2. bij de natuurlijke geboorte ontvangt de mensch het beeld van den eersten Adam, Gen. 5 3. Adam gewon een zoon, naar zijne gelijkenis, naar zijn evenbeeld. In de geestelijke geboorte ontvangt hij het beeld vanden tweeden Adam, Christus, Gal. 4: 12. :

:

;

:

:

:

;

:

:

:

:

:

;

.

'

.

;

:

:

A, Rotterdam II

10

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 153

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken