Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 337

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 337

3 minuten leestijd

;

:

VAN DE KOMST VAN CHRISTUS TEN OORDEEL.

329

geloovigen onafscheidelijk verknocht is, 1 Cor. 6 14. En God heeft ook den Heere opgewekt, en zal ons opwekken door Zijne kracht, 12. Indien nu Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de 1 Cor. 15 dooden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u, dat er geen 14. Want indien wij gelooopstanding der dooden is ? 1 Thess. 4 ven dat Jezus gestorven is, en opgestaan, alzoo zal ook God degenen die ontslapen zijn, in Jezus wederbrengen met Hem. :

:

:

Vraag. Hoe bewijst gij de mogelijkheid, van de levendmaking der doode lichamen ? Antw. 1. Indien de opstanding der dooden onmogelijk was, ten opzichte van God, zoo moet die onmogelijkheid ontstaan, of uit gebrek van wetenschap, of van macht in God doch geen van beiden kan met reden gezegd worden .

.

;

het ontbreekt God aan geen verstand, dewijl Hij oneindig wijsheid, Psalm 147 Hij weet welke menschen van 5. den beginne der wereld geleefd hebben, en nog leven zullen. Hij a.

is

in

:

kent de stof waaruit onze lichamen gemaakt zijn, en waar de verstrooide beenderen zijn. Hij weet wat tot de herstelling van een lichaam behoort, en hoe ieder deel, ieder been en zenuw, tot zijne vorige standplaats moet gebracht worden. Psalm 139:15,16. Mijn gebeente was voor u niet verholen, als ik in het verborgen gemaakt ben, en als een borduursel gewrocht ben, in de nederste deelen der aarde. Uwe oogen hebben mijn ongeformeerden klomp gezien, en alle deze dingen waren in uw boek geschreven, de dagen als ze geformeerd zouden worden, toen nog geen begin

van die was

ook ontbreekt het God aan geen macht, om deze opstanding bevorderen. Hij is machtig, om overvloedig te doen boven hetgeen wij denken, Efeze 3 20. En derhalve kan Hij, die machtig is onze lichamen te scheppen, en onze zielen te formeeren in ons binnenste, ook wederom de ziel en lichaam met elkander vereenigen, waarvan de opgewekten van alle tijden voorbeelden zijn. 2. Het is ook niet onmogelijk, ten opzichte van de lichamen welke opgewekt worden want daar is geen strijdigheid in, dat een lichaam, dat te voren was, en nu niet is, daarna wordt hetgeen het te voren niet geweest is, te meer dewijl de deelen van 's menschen lichaam wel worden verbroken, maar echter niet vergaan, of hun wezen verliezen. Kan nu een wijs ontleder, de deelen van een menschelijk lichaam kunstrijk in elkander voegen; een uurwerkmeester de raderen van een uurwerk, hoeveel te meer God, die boven alles is. Zie Ezech. 37 3—10. En Hij zeide tot mij Menschenkind, zullen deze beenderen levend worden ? En ik zeide Heere Heere, Gij weet het Toen zeide Hij tot mij profeteer over deze beenderen, en zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoort des Heeren woord. Alzoo zegt de Heere Heere tot deze beenderen ziet Ik zal den geest in u brengen, en gij zult levend worden en Ik zal zenuwen op u leggen, en vleesch op u doen opkomen, en een huid over u trekken, en den geest in u geven, en gij zult levend worden en gij zult weten dat Ik de Heere ben. Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was, en er werd een geluid, als ik profeteerde, en zie, eene beroering, en de beenderen naderden, elk been tot zijn been. En b.

te

:

;

:

:

!

:

:

:

;

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 337

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken