Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 328

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 328

2 minuten leestijd

;

;

:

:

ARTIKEL XXXVII.

320

weten: Ten laatste gelooven wij, volgens het de tijd van den Heeren verordineerd, (die alle creaturen onbekend is) gekomen, en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit den hemel zal komen. B. de wijze, waarop deze groote Rechter verschijnen zal lichamelijk en zienlijk, gelijk Hij opgevaren is; a. b. met groote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een Rechter te zijn over levenden en dooden c. deze oude wereld in vuur en vlam stellende, om haar te wij

noodig

zijn te

woord Gods, dat

als

zuiveren.

Daarna handelt het artikel van het gericht, dat met Zijne zal gehouden worden waarin wij gemeld zien A. de personen, die voor dit gericht zullen verschijnen En alsdan zullen persoonlijk voor dezen grooten Rechter verschijnen, alle menschen zoowel mannen als vrouwen en kinderen, die van den aanbeginne der wereld af tot den einde toe zullen geweest zijn; B. de manier, waarop zij zuilen gedagvaard worden gedagvaard zijnde door de a. stem des archangels, en door het geklank der bazuin; b. zij zullen of als opgewekt, of als overgeblevenen voor Hem II.

komst

;

:

:

verschijnen: als opgewekt: Want alle degenen, die gestorven zullen 1. wezen, zuilen uit de aarde verrijzen, de zielen te zamen gevoegd en vereenigd zijnde met haar eigen lichaam, in hetwelk zij zuilen geleefd hebben 2. En aangaande degenen, die dan nog als overgeblevenen leven zullen, die zullen niet sterven, gelijk de anderen maar zullen in een oogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfe:

;

lijk

worden

;

het gericht zelf, dat beschreven wordt Alsdan zullen de boeken, dat is de conscienlien, geopend en de dooden geoordeeld worden, naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, hetzij goed, of kwaad. Ja de menschen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden, die zij gesproken hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht; en dan zullen de verborgenheden, en de geveinsdheden der menschen, openc.

:

baar voor ailen ontdekt worden. Eindelijk spreekt het artikel, het troost- en schrikrijke dezer leer, in dezer voege: En daarom is de gedachtenis van het oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de boozen en goddeloozen, en zeer wenschedewijl lijk en troostrijk voor de vromen en uitverkorenen alsdan hunne volle verlossing volbracht zal worden, en zij zullen aldaar ontvangen de vruchten des arbeids, en de moeite die zij zullen gedragen hebben hunne onnoozeiheid zal dan van allen bekend worden, en zij zullen de schrikkelijke wraak zien, die God tegen de goddeloozen doen zal, die hen getiranniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld B. dit alles wordt nader uitgebreid: Dewelke overwonnen a. ten aanzien van de goddeloozen zullen worden, door het getuigenis hunner eigen conscienlien, en zullen onsterfelijk worden, doch in zulker voege, dat het zal zijn III.

A.

van

;

;

;

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 328

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken