Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 247

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 247

3 minuten leestijd

;

VAN DE ORDINANTIEN DER KERK.

239

Vraag. Langs welke trappen komt de kerk tot de oefening van den ban, of de uitsluiting uit de christelijke gemeente ? Antw. 1. Eerst tracht men den zondaar door een bescheiden aanspraak zijne afwijking in de leer of in den wandel onder .

.

Broeders, indien ookeenmensch 1. het oog te brengen, Gal. 6 overvallen ware door eenige misdaad, gij die geestelijk zijt, brengt den zoodanige te recht, met den geest der zachtmoedigheid Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen die 25. 2 Tim. 2 hun God te eeniger tijd bekeering gave, tot of tegenstaan erkentenis der waarheid. :

:

;

Deze aanspraak van geen gevolg zijnde, neemt men twee met zich, om hem des te krachtiger te overtuigen, Maar 16. en over zijne zonde beschaamd te maken, Matth. 18 indien hij u niet hoort, zoo neem nog een of twee met u; opdat in den mond van twee of drie getuigen alle waarheid besta. Hierdoor niet gebeterd zijnde, moet men hem de gemeente, 3. of die over de gemeente gesteld zijn, aangeven, die door vermaning en bestraffing, hem zullen trachten tot verbetering te 17. Indien hij dezelve geen gehoor geeft, brengen, Matth. 18 2.

of drie getuigen

:

:

zoo zegt het der gemeente. 4. Niet luisterende naar den raad der Kerk, wordt zulkeen van 6. de gemeenschap van des Heeren tafel afgehouden, Matth. 7 Geeft het heilige den honden niet, en werpt uwe paarlen niet voor de zwijnen. 5. Onverbeterlijk voortgaande, moet de uitbanning van zulkeen hardnekkig zondaar aan de gemeente bekend gemaakt worden, om ware het mogelijk hem tot berouw en schaamte te brengen, Bestraf die zondigen, in tegenwoordigheid van 20. Tim. 5 1 allen, opdat ook de anderen vreeze mogen hebben. Hardnekkig blijvende, is er niets overig dan zulk eenen, als 6. een onwaardig lid, in het openbaar van de gemeenschap der Kerk af te snijden, als die reden heeft gegeven tot lastering van Gods naam, ontheiliging van Gods verbond en ergernis der gemeente, 17. Indien hij de gemeente geen gehoor geeft, zoo Matth. 18 Indien 14. hij u als een heiden en tollenaar 2 Thess. 3 zij iemand onze woorden door dezen brief geschreven, niet gehoorzaam is, teekent dien en vermengt u niet met hem, opdat hij beschaamd worde. Vraag. Hoeverre gaat deze uitsluiting uit de gemeente ? Antw. \. Niet het verlies van eenige lichamelijke bezittingen, of verklaarde burgerlijke oneerlijkheid, of onttrekking van allen burgerlijken handel, of losmaking van alle onderdaans en huwelijks verbintenissen, gelijk ten deele de Papisten, ten deele de Wederdoopers, met hun leer en handelingen willen want dit strijdt niet slechts tegen den aard der zaak, maar ook tegen de Schrift, 15. Houdt hem niet als een vijand, maar vermaant 2 Thess. 3 hem als een broeder; Rom. 13 1. Alle ziel zij den machten over Hetgeen dan God te 6. haar gesteld onderworpen Matth. 19 zamen gevoegd heeft, schelde de mensch niet. 2. Ook niet tot de uitsluiting van alle gehoor des woords, alzoo de zondaar daardoor tot bekeering geleid wordt. Noch ook eene zekere verdoemenis, naardien de kerkelijke 3. ban wel onrechtvaardig kan zijn, gelijk als die van de Joden tegen :

:

:

:

;

:

.

.

;

:

:

;

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 247

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken