Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 326

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 326

2 minuten leestijd

ARTIKEL XXXVII.

318

daarom

is

de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk

en vervaarlijk voor de boozen en goddeloozen, en zeer wenschelijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen ; dewijl als-

dan hunne

volle verlossing volbracht zal

worden, en

zij

aldaar

zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite, die zij

gedragen hebben ; hunne onnoozelheid '^ zal door allen bekend worden ; en zij zullen de schrikkelijke wrake zien, die God tegen de goddeloozen doen zal, die hen getiranniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld. Dewelke overwonnen zullen worden door het getuigenis hunner eigene consciëntiën, en zullen onsterfelijk worden, doch in zulker voege, dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, hetv^eik den duivel en zijnen engelen bereid is. En daarentegen, de geloovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eere. De Zone Gods zal hunnen naam belijden voor God Zijnen Vader en Zijne uitverkorene engelen, alle tranen zullen van hunne oogen afgewischt worden hunne zake, die nu tegenwoordiglijk door vele Rechteren en Overheden als kettersch en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zake des Zoons God te zijn. En tot eene genadige vergelding zal hen de Heer e zulk eene heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens menschen nimmermeer zoude kunnen bedenken. Daarom verwachten wij dien grooten dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften des Gods, in Jezus Christus onzen Meere. zullen

;

[Ten

laetsten gelooven wy, volgende 't woort Gods, dat als den van den Heere verordent (die alle creaturen onbekent is) gecomen, 't ghetal der uytvercorenen vervult sal zyn ; onse Heere Jesus Christus uyt den hemel sal comen, lichamelick ende sienlick, gelyck hy opgevaren is, met groote heerlicheyt ende majesteyt, om hem te verduren een Richter te syn over levende ende doode : dese oude weerelt in vyer ende vlamme stellende om deselve te suyveren. Ende alsdan sullen persoonelick voor desen grooten Richter verscliynen alle menschen, so wel mannen als vrouwen ende kinderen, die van den aenbeginne der werelt af tot den eynde toe gheweest sullen syn ; verdachtvaert zynde, door de stemme des Archangels, ende door 't geclanck der Godlicker Basuyne. Want alle de gene die gestorven sullen wesen, sullen uyt der aerden verrysen, de zielen t'samen gevoeght ende vereenicht zynde met fiare

tydt

')

Onnoozelheid

innocentia).

beteekent

hier

:

onschuld

(Fr.

innoscence,

Lat.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 326

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken