Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 207

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 207

3 minuten leestijd

:

;

VAN ZICH

;

BIJ

DE WARE KERK TE HOUDEN.

199

den ondergang der zon toe, bemoeide hij zich om hem te redden, Dan. 6 15; dat veel zuchten opzendt, dat God hun uitkomst, raad en c. 20. Doe wel bij Zion naar Uw welbehulpe geve, Psalm 51 hagen bouw de muren van Jeruzalem op. 2. Met den mond 9. a. als men hen met raad en troost bijstaat, Spreuk. 27 Olie en reukwerk verblijdt het hart; alzoo is de zoetigheid van iemands vriend, vanwege den raad der ziel; b. als men hem voorspreekt, en verdedigt, wanneer zijn goede naam onteerd en gelasterd wordt. Zoo sprak Jonathan voor Waarom zal hij 32. David, tot Saul zijnen vader, 1 Sam. 20 gedood worden? Wat heeft hij gedaan? Achimelech, 1 Sam. 14. Wie is toch onder alle uwe knechten getrouw als David, 22 en des konings schoonzoon, en voortgaande in uw gehoorzaamOpen uw mond 8. heid, en is eerlijk in uw huis? Spreuk. 31 voor den stomme, voor de rechtzaak van allen die omkomen zouden door een goed woord te doen, bij degenen die de vromen c. helpen kunnen, al waren het natuurlijke menschen. Dit deed Ebedmelech, de vrome moorman, voor Jeremia, Jer. 38 7—12; Daniël voor zijne vrienden, Cap. 2 en 3. Paulus voor Onesimus, Filem. vers 10, 11. Mordechai bij Ahasveros, ten beste voor zijn volk, en sprekende voor den welstand van zijn gansche zaad, :

:

;

:

:

:

:

:

:

Esth. 10

3;

:

te belijden, dat men het met die ellendigen 31—34; Jozef voor zijne broederen, Gen. 46 hoewel hij een koning was, 2 Sam. 6 22. Ook zal ik mij nog geringer houden dan alzoo, en zal nederig zijn in mijne oogen, en met de dienstmaagden, waarvan gij gezegd hebt, met dezelve zal ik verheerlijkt worden; e. door openlijk gebeden voor elkander te doen, gelijk Esther begeerde, Cap. 4 16. Vast voor mij, en eet en drinkt niet, in drie dagen, des nachts noch des daags ik en mijne jonge dochters zullen ook alzoo vasten. En getuigd wordt, Handl. 12:5. Petrus d.

door openlijk

Men

houdt. David,

zie

:

:

:

;

dan werd in de gevangenis bewaard; maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan met leering en vermaning van elkander tot alle goeds, ƒ. Hebr. 3 13. Maar vermaant elkander alle dagen, zoo lang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit U verhard worde door de verleiding der zonden. 3. Met de daad a. met hen te gast nooden, en zoodoende te verkwikken, gelijk Boaz de arme Ruth deed, en David aan den kreupelen Mefiboseth of hun deelen te zenden, van den overvloed onzer goederen, gelijk David handelde, als hij de ark Gods opvoerde, 2 Sam. 6 19; en Nehemia, op den dag der blijdschap voor het ;

:

;

:

volk, Cap. 8

:

11

;

te zijn, als het vereischt wordt, Hebr. Vergeet de herbergzaamheid niet; want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd, Rom. 12 13. Tracht naar herbergzaamheid c. door weldadigheid te bewijzen aan ellendigen, naar het b.

13

:

met herbergzaam

2.

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 207

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken