Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 115

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 115

2 minuten leestijd

VAN HET GELOOF.

107

gehoorzaamd wordt, en zij den mensch het pad van alle ware deugd doet bewandelen, Joh. 8 Indien gijlieden in 31, 32. Mijn woord blijft, zoo zijt gij waarlijk Mijne discipelen en zult :

;

de waarheid verstaan, en de waarheid zal u

vrij

maken.

Vraag. Welke is de tweede daad van het zaligmakend geloof? Antw. De toestemming, aanneming of omhelzing van het gekende Evangelie deze is of beschouwend, welke tot het verstand behoort of werkzaam, welke tot den wil te brengen is. Vraag. Welke is de beschouwende toestemming? Antw. Die, waardoor men al hetgeen geloofd moet worden, voor waarachtig houdt, en vervolgens de beloften des Evangelies goed keurt. Joh. 3 33. Die Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. :

;

:

Vraag. Op wat fundament steunt deze toestemming? Antw. 1. Eensdeels op de onfeilbare waarheid Gods van Zichzelven en van Zijnen Zoon getuigende. 1 Joh. 5 Indien wij 9, 10. het getuigenis des menschen aannemen, het getuigenis Gods is meerder; want dit is het getuigenis Gods, hetwelk Hij van Zijnen Zoon getuigd heeft die in den Zone Gods gelooft, heeft het getuigenis in zichzelven, die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet. geloofd heeft het getuigenis dat God getuigd heeft van Zijnen Zoon. 2. Anderdeels op de volkomen zekerheid van het getuigenis zelf, welks waarheid zich krachtig aan de ziel ontdekt door de verlichting van Gods Geest, 2 Cor. 4 6. God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. :

;

:

Vraag. Bijaldien in het geloof, zoodanig eene vaste en zekere toestemming plaats heeft, waarvandaan komt het dan, dat de geloovigen niet zelden, door zware twijfelingen worden overvallen, zelfs omtrent de fundamenteele waarheden ? Antw. 1. Die twijfelingen in Gods kinderen zijn niet dan bezwijkingen des geloofs, voortspruitende uit zwakheid des vleesches, en zware aanvechtingen des Satans, met welke zij te worstelen hebben, en nochtans het geloof behouden. Ziet Heman Psalm 69 16. Van der jeugd aan ben ik bedrukt en doodbrakende ik draag Uwe vervaarnissen ik ben twijfelmoedig. Asaf, Psalm 73 2. Mijne voeten waren bijna uitgeweken, mijne treden waren bijkans uitgeschoten. De vader van het kind Marcus 9 24. Ik geloof, Heere, kom mijne ongeloovigheid te hulp. 2. Voorts staat ons aan te merken, dat wij alhier van het geloof niet spreken, zooals het somtijds is in een gebrekkig onderwerp, waardoor het belet wordt zijn eigenlijk wezen en werkingen te vertoonen en te oefenen maar dat wij het geloof in zijne natuur op zichzelf genomen, aanmerken als die christelijke deugd naar wier volmaaktheid wij allen streven moeten. Deze kan zonder toestemming van de gekende waarheid niet bestaan. •

.

.

:

;

:

:

:

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 115

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken