Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 22

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 22

3 minuten leestijd

;

;

;

ARTIKEL XVI.

14 alle

en geslachten, en volken, en tongen, staande voor en voor het Lam, bekleed met witte kleederen,

natiën,

den troon, Openb. 7

9.

:

Echter zijn de uitverkorenen veel minder dan de verwor16. Velen zijn geroepen, maar weinigen pelingen, Matth. 20 14. De poort is eng, en de weg is nauw uitverkoren. Cap. 7 die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die dezelve vinden. Hetwelk in geene deele voortvloeit uit eenig gebrek van macht en goedheid in God, maar uit Zijn vrijmachtig welbehagen dewijl in de behoudenis van een zondaar duidelijk blijkt, dat Zijne macht en goedheid genoegzaam is, om allen zalig te maken. 2.

:

:

Vraag. Wat soort van menschen heeft God tor de zaligheid verkoren ? Antw. Men vindt de uitverkorenen onder allerlei soort van menschen in de wereld. Er is geen uiterlijke staat in de wereld, die een mensch van het getal der uitverkorenen geheel uitsluit. De Schrift 23. rijken, Psalm 45 13. noemt koningen en vorstinnen, Jes. 49 10. krijgsoversten. Handel. 10 1. edelen der volkeren, Psalm 47 43. hovelingen, Handel. 8 27. Evenwel is het raadsheeren, Mare. 15 uit de Schrift en de ondervinding kennelijk, dat de uitverkorenen meerendeels zijn de armsten, onedelsten, en onwijsten in deze wereld. Volgens Matth. 11 25. In dienzelven tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank U Vader, Heere des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor de wijzen en de verslandigen verborgen hebt, en hebt ze den kinderkens geopenbaard 1 Cor. 1 26, 27. Want gij ziet uwe roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vleesch, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen. :

:

:

:

:

:

:

:

:

Vraag. Welke reden kan men hiervan geven ? Aniw. Dus leert de Heere, dat de verkiezing van eeuwigheid niet geschiedt uit eenige 1. waardigheid of verdienste in de menschen, maar alleen uit loutere genade en barmhartigheid, opdat geen vleesch zou roemen voor Hem maar opdat, gelijk geschreven is, die roemt, die roeme in den Heere. 1 Cor. 1 29, 31 2. dat de geloovigen ook in dezen den beelde Zijns Zoons gelijkvormig zijn. Christus Jezus is Gods uitverkoren knecht, En niet minder 1. een uitverkoren steen, 1 Petr. 2:6. Jes. 42 kwam Hij als een arm koning in de wereld. Zach. 9 9. Dus moeten Gods kinderen Hem gelijkvormig zijn, Rom. 8 28. En die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de eerstgeborene zij onder vele broederen dat Hij Zijn volk allerlei beletselen van zaligheid heeft wil3. len benemen, en hun gang effen maken. De rijkdommen zijn als doornen, die het goede zaad verstikken, en de verkrijging van de zaligheid moeilijk maken, Matih. 19 23, 24. Voorwaar Ik zeg u, dat een rijke bezwaarlijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. •

.

.

;

:

:

:

:

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 22

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken