Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 90

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 90

3 minuten leestijd

!

ARTIKEL XXI.

82

dagen vervuld waren dat men het kindeken besnijden zou, zoo werd Zijn naam genaamd JEZUS, welke genaamd was van den engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was. Vraag. Was dit van te voren voorspeld ? Antw. Ja, want de Messias wordt sprekende ingevoerd, Jes. 49 1. De Heere heeft Mij geroepen van den buik aan, van Mijner moeders ingewand aan heeft Hij Mijnen NAAM gemeld. :

Vraag. Hebben ook andere personen dezen naam gedragen ? Antw. Ja toch Josephus de joodsche geschiedschrijver spreekt onder anderen van een Jezus, den zoon van Ananus, die zeven jaren en vijf maanden de verwoesting van Jeruzalem voorspelde, en eindelijk in de belegering door een steen getroffen, onder een ijselijk gewee de stad wee den tempel wee het volk den geest gaf. roep Ook spreekt Gods woord van eenen Jezus die genaamd was Justus, een medearbeider van Paulus, Coll. 4 11. En van een zekeren toovenaar, een Jood wiens naam was Bar-Jezus, dat is, de zoon van Bijzonder leest men van doorluchte mannen 6. Jezus, Hand. 11 onder het Oude Testament, die dezen naam gedragen hebben. Vraag. Wie zijn deze? Antw. Jozua, de zoon van Nun, die Israël geleid heeft in de bezitting van het land Kanaan Jozua 1:1. Jozua, de zoon van Jozadak, de hoogepriester die het Joodsche volk uit de droeve ballingschap van Babel verlost, en naar zijn eigen land wedergebracht heeft Ezra 2. 3 Jesaia uit koninklijk geslacht voortgesproten, Jes. 1:1. Vraag. Maar heeft de Zaligmaker dezen naam niet op eene voortreffelijker wijze gedragen dan deze mannen ? Antw. Ja toch deze droegen dien naam ten hoogsten als voorbeelden van Christus, maar Gods Zoon draagt dien naam als het ware 31. Dezen heeft God verhoogd tegenbeeld van die allen. Hand. 5 door Zijne rechterhand tot een Vorst en Zaligmaker om Israël te geven bekeering en vergeving van zonden. ;

!

:

!

!

:

:

;

:

;

:

;

Vraag. Wat ziet gij in dezen naam ? Antw. 1. Het is een naam van majesteit en eer, die een persoon wordt gegeven aan wien wij bijzonderen eerbied schuldig 10. Opdat in den naam Jezus zich zou buigen alle zijn, Fil. 2 knie dergenen die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. Het is een naam van verwondering want zij drukt uit een 2. wonderlijk persoon, die de groote zaligheid op eene zoo wonderbare wijze heeft verdiend en tot verwondering van engelen en menschen aan rampzalige zondaren toepast. Jesaia daar op ziende 5. Men noemt Zijnen naam Wonderlijk zegt Cap. 9 Het is een beminnelijke naam voor den zondaar die het 3. .

.

:

;

:

:

leven buiten zichzelven in Christus zoekt, Hoogl. 1 3. Uw naam De oudvader Bernardus roept is eene olie die uitgestort wordt. geen gezang is liefelijker, geen gehoor vermakelijker, er over uit geene gedachten genoegelijker dan Jezus de Zone Gods. Augustinus had er zooveel achting voor, dat hij elders zegt Indien gij schrijft, het behaagt mij niet, indien ik Jezus daarin niet lees; :

:

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 90

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken