Bekijk het origineel

Dr. A. Kuyper in Jezus ontslapen - pagina 21

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dr. A. Kuyper in Jezus ontslapen - pagina 21

2 minuten leestijd

17

morgen kwam, toen 't lied van Mozes, den dienstknecht Gods, en het lied van het Lam vernomen werd. Heel stil, heel zacht voor den mensch werd de band losgemaakt, en ongemerkt schier, in de armen zijner dochter rustend, werd de ziel ontbonden, en ontvlood zij het aardsche huis, om opgenomen en gedragen te worden door de engelen, die uitgezonden waren tot

En

die

dienst desgenen, die de zaligheid beërven mocht.

IN

HET PARLEMENT HERDACHT.

Dinsdagmiddag 9 November kwam de Tweede Kamer der Staten-Generaal bijeen. In den vroegen morgen was de tijding: Dr. Kuyper is niet nieer, heel het land doorgegaan. Een oogenblik van ontroering. Vriend of vijand, ieder voelde :Er is 'n groot man heengegaan, en in spoor of tram, of waar ook, zei de een tegen den ander: Dr. Kuyper is niet meer. Ook in het Parlement, waar hij jaren aaneen zoon markante figuur was, had zijn heengaan toch nog diepen indruk gewekt, al had hij sedert 1912 geen zitting meer aan deze zijde van het Binnenhof. De Voorzitter sprak: Hedenmorgen bereikte ons de droeve mare, dat Dr. Abraham Kuyper uit dit leven is gescheiden. Het gewezen lid van beide takken der Volksvertegenwoordiging, den oud-raadsman der Kroon, hier te herdenken is eereplicht. Hetzij wij zijner gedachtig zijn als schrijver van theologische werken, of als hoofdredacteur van Standaard en Heraut, of als redenaar in en buiten het Parlement, steeds zien wij perioden, waarin hij door niemand werd geëvenaard, door allen erkend als de eerste onder zijns gelijken. zijn groote mannen te roemen strekt een volk tot eer. Dat scheiding bracht in de geesten, dat hij voor velen was de van God gegeven leider, evenzeer als voor anderen een steen des aanstoots, het was een gevolg van de groote gaven aan dit geniale menschenkind toebedeeld. Dr. Kuyper heeft steeds gestaan in de volle hitte van den strijd: teleurstellingen en nederlagen hebben

Op

hij

haar schaduwen ook op zijn levenspad uitgespreid, doch deze werden weggevaagd door de zonnige aanhankelijkheid zijner getrouwen. Moge zijn beeld in onze herinnering staan als van den man, die het toonbeeld was van den fieren, vrijen, franken, vaderlander. De heer Ruys de Beerenbrouck, Minister van Binnenl. Zaken, sprak: Mijnheer de Voorzitter! Wanneer ik uit naam der Regeering aan het door u gesprokene een enkel woord wil toevoegen, dan zal dat zijn een woord van diepen eerbied en van grooten weemoed- Diepe eerbied voor den alzijdigen denker, den

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1920

Abraham Kuyper Collection | 56 Pagina's

Dr. A. Kuyper in Jezus ontslapen - pagina 21

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1920

Abraham Kuyper Collection | 56 Pagina's

PDF Bekijken