Bekijk het origineel

Vergadering — 16 October.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vergadering — 16 October.

5 minuten leestijd

Woensdag 16 October werd te Utrecht in „Irene" de Najaarsvergadering van den Bond gehouden.

Nadat de Voorzitter met voorlezing van Psalm 2 en gebed de vergadering geopend had en de Notulen gelezen en goedgekeurd waren, werd door den Penningmeester verslag uitgebracht van den finantieelen toestand.

Uit de rekening en verantwoording, die door een Commissie was nagezien, bleek dat de vereeniging in het laatste boekjaar was vooruit gegaan met f2099.58, zoodat de bezittingen van den Bond nu een waarde vertegenwoordigen van f8991.09.

De Staat der kas kan dus niet ongunstig genoemd. Toch zal dit bedrag nog heel wat moeten vermeerderen voordat de opleiding en uitzending van een zendeling daaruit blijvend bekostigd kunnen worden. En daarom laten allen die de Gereformeerde Waarheid liefhebben niet vertragen en ook hun finantieelen steun ons niet onthouden.

In de tweede plaats kwam aan de orde het formaat van het Zendingsblad. Uit een drietal formaten die ter vergadering waren werd een keuze gedaan en besloten dat het Zendingsblad met Januari a.s. in dat grooter formaat verschijnen zal.

Alsnu werd het woord gegeven aan Dr. Date ma Sr., die een referaat zou houden over den zendingsarbeid der kerken in Schotland en Ierland.

Spreker begon met te zeggen, dat hij voor zijn doel niet tijdig de noodige informaties had kunnen bekomen. Toch zou hij, ook al had hij weinig materiaal kunnen verzamelen enkele gedachten in het midden van de vergadering neerleggen; hij wijst op de gewoonte die men in Nederland vaak heeft om uit de hoogte laag op Engeland neer te zien. Dit is volgens spreker geheel ten onrechte.

Daar is geen klassieker bodem dan de bodem van Ierland.

Spreker wijst nu op de belangrijke rol die Ierland op zendingsgebied vervuld heeft. Er was een eigenaardig verband tusschen Schotland en Ierland.

Patrik, zelf een Schot van afkomst, heeft in Ierland kloosterscholen gesticht; dat waren oefenscholen van wetenschap. Op deze wijze is Patrik zelf weer het middel geweest dat Columba is uitgegaan naar Schotland waar het Woord Gods op de zuiverste wijze is geopenbaard.

De Schotsche Kerk heeft veel voor den arbeid der zending gedaan ; uit een verslag daarvan blijkt, dat zij 59 zendelingen telt,

die werken onder de heidenen, o.a. in Afrika en China, 12 zendelingen alleen onder de Joden in Egypte, dat er een vrouwenvereeniging is die alleen f 144000 voor de zending samenbrengt.

De Schotsche Kerk eischt voor haar zendelingen een academische opleiding, zij moeten eerst een proeftijd doormaken en getuigenis kunnen geven dat zij door God zelf tot het zendingswerk zijn geroepen. Met het oog echter op de critiek die ook daar meer en meer aan de academiën doordringt, openbaart zich tegenwoordig ook een streven om de opleiding buiten de Universiteit te doen plaats hebben. De ordening moet echter altijd geschieden, door de kerk zelf.

Het gesprokene gaf aanleiding tot eenige gedachtenwisseling. Door Ds. Boonstra werd o.m. gevraagd, welke de geest was voor de opleiding aan het Harley College te Londen. Referent, heeft over het geheel den indruk, dat men blijft bij de bijbelsche Waarheid en zegt, dat in Engeland en Schotland de critiek lang nog niet zoo heeft huisgehouden als hier; hij doet daarna nog voorlezing van de eischen die aan de leeringen van het Harley College gesteld worden, waaruit bij vernieuwing blijkt, dat die eischen niet licht zijn en dat men in Engeland voor de zending niet het slechtste, maar wel het beste zoekt.

Nadat de Voorzitter den referent voor het gesprokene dank had gezegd, wordt eenigen tijd pauze gehouden.

Na de pauze zijn de besprekingen aan de orde.

Door den heer Weber van Utrecht wordt een voorstel gedaan tot verandering van art. 9 der Statuten, strekkende om niet alleen den Voorzitter, le Secretaris en le Penningmeester maar ook de andere bestuursleden bij hunne aftreding herkiesbaar te stellen. Het blijkt echter, dat volgens art. 13 der Statuten een dergelijke wijzi ging door het Bestuur of door minstens 10 leden der Vereeniging moet voorgesteld worden.

Door den heer Vermooten van Utrecht wordt o.m. de vraag gesteld of de gehouden zendingsdag te Heelsum niet meer finantieel voordeel had kunnen opleveren, indien bijv. van de bezoekers een zeker entree geheven was.

Hem wordt toegezegd dat dit voor een volgende maal door het Bestuur nader overwogen zal worden. Erkend wordt dat er meerdere dingen waren die bij een volgende gelegenheid nadere regeling behoeven.

Reeds wordt besloten een volgend jaar weer een dergelijke zendingsdag te houdeti en wel in de omstreken van Hilversum. In de Regelingscommissie worden benoemd de broeders Ds. Beekerkamp, Ds. Datema Jr. en Ds. Klomp.

Hierna wordt de vergadering door D6. Klomp met dankzegging gesloten, nadat het den aanwezigen broeders nog op het hart was gebonden mede te werken om in den komenden winter in hunne gemeenten een zendingsbidstond te doen houden, gelijk daartoe door het Bestuur tot vele kerkeraden reeds een schriftelijk verzoek werd gericht.

Ook wij mogen hier wel opwekken aan dat verzoek, indien eenigszins mogelijk, te voldoen.

Het is waarlijk niet overbodig dat onze Gereformeerde gemeenten aan de noodzakelijkheid van het werk der zending herinnerd worden. En waar de geschikte tijd daarvoor aanbreekt daar doe een ieder in eigen kring wat ook in dezen zijne hand vindt om te doen.

V.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 november 1907

Alle Volken | 4 Pagina's

Vergadering — 16 October.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 november 1907

Alle Volken | 4 Pagina's

PDF Bekijken