Bekijk het origineel

Getuigen van Christus’ opstanding.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Getuigen van Christus’ opstanding.

4 minuten leestijd

Hand. 2:32.

Paschen ligt achter ons. 't Feest van Christus' verrijzenis is gevierd, alom waar de gemeente Gods hare oelydenis uitspreekt: Ik geloof in Jezus Christus, gestorven en begraven, ten derde dage wederopgestaan uit de dooden.

Die verrijzenis is het groote heilsfeit, dat licht werpt over de duisternis, die aan den avond van den Goeden Vrijdag daalt over Golgotha en het gesloten graf.

Maar als het ten derden dage „begint te lichten", dan rijst de dageraad van den heilsdag, die de blij mare brengt: De Heere is waarlijk opgestaan.

Donker zou het zijn, en eeuwig donker zou het blij ven, wanneer wij moesten spreken van een Jezus, Die den raad Gods gediend hebbende, was ontslapen en wiens graf was nab^j Jeruzalem, gesloten tot den huidigen dag. Maar het licht van den Paaschmorgen ree» met blijden glans, opgaande tot den vollen dag toe, den dag, waarop de Kerk des Heeien aan alle plaatsen, waar Zijn Woord komt, de mare verkondigt: De Heere is waarlijk opgestaan.

Met die boodschap gaat de gemeente Gods de wereld in. Op den Pinksterdag heeft Petrus het verkondigd voor aller oor, dat God Jezus heeft opgewekt en tot getuigen van die verrijzenis heeft gesteld hen, aan wie Hij zich levend vertoond heeft met vele gewisse kenteekenen. En de K> rk Gods, die zelve een levend teeken is van Christus' verrijzenis, wordt nog voortdurend geroepen, te gewagen van het wonder van den Paaschdag, opdat in geloof zich tot Christus keere elk, die een levenden Heiland noodig heeft.

Vele zijn de tegenstanders tot op onzen

dag toe. Het ongeloof haalt de schouders op; j leugen en geld zyn nog steeds de wapenen, waarvan de vyand zich bedient, maar — wjj vreezen niet! De Kerk heeft een levenden Koning, Die de boeien van dood en graf heeft verbroken en Die, opgewekt van de ! dooden, niet meer sterft. Zyn is de over-j winning ook daar, waar in ruste des doods nog alles neerligt. Zyn is de victorie, ook daar, waar de Zending haar taak aanvaardt.

Elk geloovige is een levend teeken van Christus' opstanding; elk geloovige moet een levend getuige zyn van Christus' verrijzenis.

Onder de Toradja's van Midden-Celebes werkt onze Zending. Zullen ook daar dooden levend worden, het zal zyn door de levenskracht, die van den Verrezene uitgaat. Zal ook daar de eenzame strijder getuigen van Christus' opstanding, hy zal noodig hebben te weten, dat de kracht van den Heiland een onweerstaanbare is en dat Jezus macht heeft, de banden te verbreken ook dergenen, die neerzitten in schaduw des doods.

Laat er veel gebeds zijn, dat ook in Rante Pao velen mogen ervaren de kracht van Christus' opstanding en laat er veel arbeid zyn, opdat het getal der getuigen toeneme.

En God geve het ons in Zyne genade, zelf te getuigen. Zyn wy waarlijk uit den dood der zonde ten leven gewekt, medeopgewekt, medelevendgemaikt, dan zal er geen stilzwijgen kunnen wezen. De afgewentelde grafsteen moge dan de rotssteen zijn van veler ergenis; hy zal ons ook zyn de hoeksteen van het geloof der gemeente en de toetssteen, waarasn wy beproeven, of het goud onzes vertrouwens waarachtig echt is dan wel valsch. En zalisr, wie den Verrezene als Zyn Heiland kent. Hy moet getuigen 1 De boodschap moet gebracht. De Paaschdag is een dag van goede tijding voor allen, die zichzelf niet kunnen behouden, voor allen, die een levenden Heiland behoeven. Wie Jezus zoekt als de vrouwen by het graf, wie weent als Maria, wie berouw heeft als Petrus, wie de hoop moet opgeven als de Emmaüsgangers, wie twijfelt als de discipelen, wie allen moed verloor als Thomas, by hoore, dat de Heere waarlyk is opgestaan. En het zal hem tot troost zyn en tot kracht, die tijding te verstaan en den levenden Heiland in de volheid Zijner ontferming te ontmoeten.

H.

v. I.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 mei 1914

Alle Volken | 8 Pagina's

Getuigen van Christus’ opstanding.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 mei 1914

Alle Volken | 8 Pagina's

PDF Bekijken