Bekijk het origineel

De Classicale Zending.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Classicale Zending.

4 minuten leestijd

Nu wij ons weer zetten tot het schrijven van ons maandelijks bericht mogen wij dit doen onder den nog verschen indruk van onzen gehouden zendingsdag te Harderwijk. De algemeene indruk daarvan is, dat deze goed geslaagd mag heeten.

Wel had het o.i. nog beter kunnen zijn en het was dit voorzeker ook geweest, als het niet zoo geweldig warm ware geweest. Wij vernamen toch dat sommigen om die reden er tegen opzagen om de reis te maken. Dat verklaart ons ook, waarom we zoo weinigen opmerkten uit den Ring Hattem.

Toch mogen we met dank aan den Heere met voldoening op dezen dag terugzien. Mogen de goede woorden, die gesproken werden ook goeden ingang hebben gevonden. Wij brengen nogmaals aan alle sprekers hartelijk dank. Niet het minst ook aan den Heer Burgemeester van Harderwijk, die gaarne bereid was bevonden om een welkomstgroet als hoofd der gemeente aan de saamgekomenen te brengen. Dat Zijn Ed.Achtb. daarbij niet enkel uit beleefdheid dit deed maar ook met warme sympathie voor ons werk bezield was en daarvan getuigenis aflegde, deed ons allen goed. Het is een voorrecht, wanneer christelijke overheidspersonen ook zoo meeleven met de kerkelijke zaken en daarvan met woord en daad blijk geven.

De aanwezigheid van onzen toekomstigen Zendeling, de heer Heusdens, en zijn optreden heeft, naar wij meenen, een goeden indruk gemaakt. Als wij hem hooren spreken over wat hem straks in zijn zoo moeizamen arbeid wacht, dan rijst niet maar een zekere eerbiedige bewondering op voor zulke jonge mannen, die zich voor zulk een taak wenschen te geven, maar dan kan het niet anders of daar rijst tevens de stille bede tot den Heere op, dat de Heere hen moge bekrachtigen en zijn genade in hen verheerlijken tot het volbrengen van zoo zware taak. Maar dan komen wij mede onder den indruk van de macht, de majesteit en de heerlijkheid Gods, die het betoont, dat Hij door Zijn Woord en Geest uit steenen Abraham kinderen kan en wil verwekken. Dat vuurt de liefde tot den Zendingsarbeid aan, dat verwakkert te meer onze belangstelling. Wij hopen en wij verwachten, dat dit laatste door onzen Zendingsdag en het optreden van den heer Heusdens bij vernieuwing is toegenomen.

Zulk een Zendingsdag is een aangename en heerlijke dag, vooral als we ook een zegen voor ons eigen hart wegdragen.

Maar wat een moeite moet daar al te voren aan worden besteed ! Wat een zorg en werk met alle voorbereidingen ! Daarom zijn we ook van deze plaats recht dankbaar aan allen, die zich zoo geheel belangeloos en uit liefde voor de zaak gegeven hebben. Een extra woord van dank aan den heer Bos, koster der Herv. Kerk te Harderwijk, die eigenlijk zoowat alles daarvoor georganiseerd en bewerkt heeft. Met zulke mannen kunnen we opschieten. We willen ook niet vergeten die stille ijverige werkster, die al veel voor onze zendingszaak in Harderwijk gedaan heeft. Nü had zij alleen reeds 175 programma's aan den man weten te brengen, vóór de Zendingsdag begon. Wat een aantrekkelijk voorbeeld van ijver en toewijding voor onzen Zendingsarbeid !

Gelukkig merken we op, dat ze er elders ook zijn. We denken daar aan de predikantsvrouwe uit Voorthuizen, die maar onverdroten voortgaat met het winnen van nieuwe leden. Nu gaf zij ons weer een lijstje. We kunnen het haast niet bijhouden, want in onze vorige opgave kwamen we al achteraan in het opgeven van het aantal leden te Voorthuizen. Wij meenden 150 en 't was al 180. Ware het zoo overal elders naar verhouding van het zielental der gemeenten ! Dan zou het op verschillende plaatsen verdriedubbelen en wellicht nog meer. Zou dit op die plaatsen een onbereikbaar ideaal zijn ? Wij hopen en blijven uitzien naar voortdurende stijging.

In Elburg gaat het daarmee ook gedurig voort. Het getal 200 is nu vol. De Heer Ten Hoope, de correspondent, gaf ons op den Zendingsdag weer enkele namen op. Een woord van dank voor zijn ijverig werken.

Moge de actie van onze Classicaie Zendingsarbeid bi; voortduur groeien en bloeien en ruste er verder 's Heeren zegen op. Dit zoowel voor den arbeid zelve als voor hen, die er in werkzaam zijn op eenige wijze.

Namens de Class. Zend. Comm., Ds. J. VAN AMSTEL, Secr.

PUTTEN, 19 Juli 1929.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 augustus 1929

Alle Volken | 12 Pagina's

De Classicale Zending.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 augustus 1929

Alle Volken | 12 Pagina's

PDF Bekijken