Bekijk het origineel

LUISTEREND DIENEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

LUISTEREND DIENEN

8 minuten leestijd

Werelddiakonaat is een goede zaak. We kunnen gerust zeggen dat de Bijbelse o dracht hiertoezeerduidelijkis.Tegelijk echter moeten we konstateren dat de prak ons voor grote moeilijkheden plaatst Helpen is niet altijd even eenvoudig. Dat ge op de plaats waarde hulp geboden wordt, maar ook waarde hulp vandaan komt He blijkt dat verschillen in uitgangspunt en visie ook gevolgen hebben voor het pra sche handelen en de beoordeling daarvan. Dat kan problemen geven. De Commissi Werelddiakonaat (CWD) van de Generale Diakonale Raad (GDR) in de Ned. Herv. heeft dit ook gekonstateerd. Dit heeft geleid tot een nieuwe aanpak onder de na "Luisterend dienen".

Dat het niet goed ging, werd steeds duidelijker Er begon zich een zekere vervreemding af te tekenen als het ging over het Werelddiakonaat van de Ned. Hen/. Kerken de gemeenten, die we als hervormd-gereformeerd kunnen typeren. Dit kwam op volle sterkte aan het licht in de gesprekken, die CWD met de diakenen uit deze gemeenten hield. Er bleek "een dnngende behoefte te bestaan aan eigen materiaal en eigen verantwoordelijkheid binnen het geheel van het werelddiakonale werk". Dat laatste deel van deze zin staat er niet voor niets. Het nieuwe plan komt dus niet min of meer los naast het geheel, maar heel nadrukkelijk binnen het geheel. Het Werelddiakonaatvan de Nederlandse Hervormde Kerk dient gedragen te worden door heel de breedte van de kerk. Daarop is het plan gericht. De mogelijkheden om bijdragen te bestemmen voor projekten die herkenbaar zijn voor de hervormd-gereformeerde gemeenteleden moeten niet gezien en gebruikt worden als breekijzers, maar als muurankers. Zo kunnen we samen verder In werelddiakonaal handelen zijn we bezig met dienstbetoon in Christus' naam, onder heenwijzing naar Zijn macht en liefde. Daarbij moet luisterend gediend worden. Luisterend naar het spreken van Schrift en belijdenis over naastenliefde en rentmeesterschap, over gerechtigheid en barmhartigheid, over de dienstknechtgestalte en al die andere diepgeladen begrippen. We zullen ook moeten luisteren naar hen, die onze hulp zo hard nodig hebben. Hoe denken zij zelf over hun problemen en hoe denken zij over mogelijke oplossingen? Het derde aspekt van luisterend dienen is dat ook geluisterd wordt naar de gemeenten. In het afgelopen jaar heeft het Werelddiakonaat plannen ontwikkeld om aan deze wensen en behoeften tegemoet te komen. Zo ontstond een programma dat de volgende onderdelen omvat:

1. Steun aan projekten. 2. Informatie en voorlichting. 3. Advies en ondersteuning.

Uit liettotaal van projekten en kerkelijke re-tijk laties is een selektie samengesteld. Deze ldt selektie is niet bedoeld als een poging om t de aardige krenten uit de dubieuze pap te kti-vissen. Een adviescommissie heeft een e keuze gemaakt volgens vooraf vastgestel-Kerk de kriteria. Deze adviescommissie be-am staat uitdevolgende personen: Drs. H. van 't Veld (voorz.), rector Ichthus-College te Veenendaal; Ir R.J. Cirkel, voorzittervan de hervormde diakonie Ede; Drs. C.Rvan Dijk, lid Eerste Kamer der Staten-Generaal; Ds. A. Romijn, scriba van de PKV van Gelderland en Drs. W. de Visser, huisarts op Urk en voorzitter zendingscommissie.

Nu die kriteria. U voelt wel: dat luistert nauw! Waarom kies je het ene projekt wel en het andere niet? Waarom krijgen sommige projekten voorrang? De nood is zo groot, je kunt niet alles. Het terrein is zo breed, je wilt niet alles. Hoe nu te kiezen, zó, dat de intentie van "Luisterend dienen" inderdaad gestalte krijgt? U weet wel, de dneslag van luisteren naar Schrift en belijdenis, luisteren naar degenen die hulp nodig hebben en luisteren naar de gemeenten. Hier komen ze:

Kriteria voor "Luisterend dienen"-projekten:

A. Het dienstbetoon dient te geschieden in Christus' naam, luisterend naar het spreken van Schrift en belijdenis, en ook luisterend naar de stem van de partnerorganisatie in de Derde Wereld.

B. De vormen van dienstbetoon zijn, gezien huntekenkarakter, veelzijdig van aard, omvattend: a) primaire hulpverlening bij rampen en voor vluchtelingen; b) kerkelijke toerusting, christelijk onderwijs en christelijke vorming; c) gezondheidszorg, landbouwwerk; d) bevordering van geloofsvrijheid en naastenliefde.

C. Gezien het wereldwijde aspekt van het dienstbetoon is het aantal projekten verdeeld over diverse werelddelen en landen.

D. Prionteiten liggen daar waar de nood het hoogst is en waar geen andere helper aanwezig is.

E. Bij alle projekten dient er zichtte zijn op een betrouwbare en competente besteding van de geboden hulp, waarvan zo mogelijk verantwoording wordt afgelegd.

F. Ten aanzien van niet-primaire hulpverlening, zoals genoemd in punt B wordt voorrang gegeven aan de "huisgenoten des geloofs", d.w.z. kerken, gemeenten en/of organen en instanties van reformatorische signatuur.

Bij de presentatie van het plan sprak Drs. H. van 't Veld over het werk van de Adviescommissie.

In feite is de aanduiding "Luisterend dienen" ook op ons als Adviescommissie "Breedte van de Kerk" van toepassing. A thans dat hopen we, dat was onze intentie. \Ne zijn noch aangesteld, noch aan het werk gegaan als een alternatieve Commissie Werelddiakonaat, die alles zovee beter zou weten en een eigen beleid zou maken en uitvoeren. We komen vandaag niet met geheel eigen projekten.

Onze taakopvatting is geweest heel de breedte van de kerk te dienen, door ener zijds tegen de Commissie Werelddiakonaatte zeggen: taten wij u helpen, door onze advisering, om ook en meerte luisteren naar wat er leeft op het grondvlakin de gemeenten van hervormd-gereformeerd signatuur Daar is volop diakonaal besef aanwezig, maar de realisatie gaat vaak buiten u om, daar men moeite heeft met bepaalde aspekten van uw beleid: in achtergronden, opzet en verwoording.

Anderzijds willen we ook genoemde gemeenten dienen, door tegen hen te zeggen: laten wij u helpen om van werelddiakonaat weer en meer een zaak te maken van de ene gemeente van Jezus Christus, die de andere gemeenten in een andere kerkelijke, sociale en kutterete kontekst w dienen. Werelddiakonaat houdt immers méér in dan fondsen werven voor niet-kerkelijke organisaties, hoe vertrouwd ook, e reikt verder dan projekten in samenwer king met de Gereformeerde Zendingsbond.

Als werkwijze hebben we proberen te be luisteren wat in gemeenten en diakonieën van hervormd-gereformeerde snit in grondtoon is in het koor van diakonale opvattingen en we hebben, zelf in die gemeenten participerend, vernomen en er mee ingestemd, dat men, luisterend naar Schriften belijdenis, een dienstbetoon wil, dat heus niet altijd in dienst van de verkondiging behoeft te staan, maar wel heenwijst naar Jezus Christus. Dat tekenkarakter ontbreekt bij ontwikkelingshulp, hoe goed ook en hoe omvangrijk en dat mist men ook in een aantal projekten van de Commissie Werelddiakonaat Dit wat betreft de achtergronden.

Ook hebben we wat de opzet betreft, een aantal zaken al luisterend bijeengezet waarmee men moeite heeft: dienstbetoon via de Wereldraad van Kerken, of same met rooms-katholieken of ten behoeve van politiek gevoelige projekten of ten bate van kerken niet voortkomend uit de reformatie.

Ten derde kwam in onze commissie de verwoording aan de orde. We stelden vas dathettaalgebruikvan de Commissie Werelddiakonaat soms op een andere golflengte zit: denk aan de woordparen bevrijding-verzoening, gerechtigheid-naastenliefde. We vroegen ons af: bewust, een an dere inhoud dekkend of modieus en dan onnodig vervreemdend?

Daarna hebben we - de tijd drong reeds en het jaarquotum aan vergaderingen waarvoor we ingehuurd waren was in enkele maanden reeds opgebruikt - kriteria geformuleerd in positieve zin. Niet het zo-niet overweegt naar u hebt kunnen konstateren, maar het zo-wel.

Venvolgens moesten we werken binnen een stringent kader: selekteer aan de hand van uw kriteria voor anderhalf miljoen projekten, geografisch en qua kategorie gespreid, uit een reeds door de Commissie Werelddiakonaat vastgesteld totaalpakket voor 1991, vastgesteld mede in het licht van soms langdurige verplichtingen.

U zult begrijpen, dat het door ons geadviseerde pakket niet een keurmerk heeft meegekregen: deze projekten voldoen volledig aan alle kriteria en zij alleen.

Wel willen we zeggen: er is veel in het werk van de Commissie Werelddiakonaat dat ook het vertrouwen en de participatie verdient Laat men wederzijds niet generaliseren en polariseren.

Wij willen als Adviescommissie, indien wi vertrouwen genieten in heel de breedte van de kerk, blijven dienen met het oog ook Op 1992 en volgende jaren. Ons is toegezegd dat er naar onze adviezen geluisterd zal worden bij de vaststelling van het totaalpakket 1992 en naar we hopen bij de beleidsbepaling qua achtergrond, opzet en verwoording.

Om beeldend te eindigen: wij pretenderen niet een bak met glanzende stuiters naast een bak met knikkers van de Commissie Werelddiakonaat te zetten. Maar wij zijn van oordeel dat onze adviestaak ten dienste van de kerk in heel haar breedte ook t, verder mag en moet reiken dan het uitzoeken van wat glanzende stuiters uit de Commissiebak ten behoeve van 'bonds'gemeenten.

Afronding

Het is eigenlijk vanzelfsprekend dat we ons als GZB zeer betrokken weten bij deze ontwikkelingen. Zending en Werelddiakonaat zijn nauw verweven en soms nog wel te onderscheiden, maar zeker niet te scheiden. De geschiedenis van de zending levert hiervoor vele bewijzen.

Als we het pakket "Luisterend dienen" eerlijk proberen te beoordelen, dan krijgen we op dit moment het volgende beeld: Het is een deel van het totaal van het Hervormde werelddiakonaat, niet bedoeld als een soort veroordeling van de overige projekten, maar wel als een serieuze poging om de Hervormd-Gereformeerde gemeenten te dienen met een betere herkenbaarheid van de projekten. Als de herkenning en hopelijk ook de erkenning opbloeit, dan zal het wantrouwen verdwijnen en de betrokkenheid toenemen. Want "het Werelddiakonaat van de Nederlandse Hervormde Kerk dient gedragen te worden door heel de breedte van de kerk". Inderdaad GDR, dat vinden wij ook. En naar onze overtuiging - en dat zit heel diep - behoren de gemeenten, die ernst maken met de Schrift én met de belijdenis van de kerk, daarbij. Niet als laatsten, maar als eersten. Niet aan j de rand, maar in het centrum. Voor de poging om dit mogelijk te maken, zijn we dankbaar

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 oktober 1991

Alle Volken | 15 Pagina's

LUISTEREND DIENEN

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 oktober 1991

Alle Volken | 15 Pagina's

PDF Bekijken