Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan volwassenen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan volwassenen

7 minuten leestijd

Geliefden in onze Here Jezus Christus,

De Doop is door onze Here Jezus Christus voor Zijn gemeente ingesteld, toen Hij Zijn apostelen opdroeg:

O.V.: Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

N.V.: Gaat dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de Naam des Vaders, en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 1)

In Zijn Woord heeft God ons geopenbaard, hoe wij de Doop moeten verstaan.

Ten eerste zegt de Doop ons, dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en ge-boren en daarom kinderen des toorns zijn. Wij kunnen in Gods rijk niet komen, tenzij wij wedergeboren worden. De onderdompe-ling in of besprenging met het water stelt ons de onreinheid van ons hart voor ogen. Zo worden wij vermaand onszelf te misha-gen, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken.

Ten tweede is de Doop een teken en zegel van de afwassing der zonden in Jezus Chris-tus. Daarom worden wij gedoopt in de Naam van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de Naam van de Vader, betuigt en verzegelt God de Vader ons, dat Hij met ons een eeuwig ver-bond der genade opricht, ons tot Zijn kinde-ren en erfgenamen aanneemt, en daarom met alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ons ten beste keren wil. En als wij in de Naam van de Zoon gedoopt worden, verzegelt ons de Zoon, dat Hij ons wast in Zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van Zijn dood en op-standing inlijft, zodat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Als wij gedoopt worden in de Naam

doop te bedienen aan volwassenen

van de Heilige Geest, verzekert Hij ons, dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Hij toch eigent ons toe wat wij in Christus hebben: de afwas-sing van onze zonden en de dagelijkse vei-nieuwing van ons leven, totdat wij eenmaal met de gemeente der uitverkorenen voor God zullen staan in het eeuwige leven, heilig en onbesmet.

Ten derde worden wij krachtens het verbond door de Doop geroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, vertrouwen en liefhebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel, met geheel ons verstand en met geheel onze kracht, de wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw, godvrezend leven wandelen. En als wij uit zwakheid in zonden vallen, moeten wij aan Gods genade niet wanhopen en niet in de zonde blijven liggen, want de Doop is een zegel en onwrikbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond met God hebben.

Hoewel de kinderen der gemeente, ook zon-der deze dingen te begrijpen, krachtens het verbond gedoopt moeten worden, mogen vol-wassenen de Doop niet ontvangen, tenzij zij hun zonden tevoren boetvaardig erkennen en belijdenis doen van hun geloof in Christus. De apostelen hebben geen andere volwasse-nen gedoopt dan die hun boetvaardigheid en hun geloof beleden.2)

Daarom mogen ook thans alleen die volwas-senen gedoopt worden, die de verborgenheid van de Doop uit de prediking van het evan-gelie hebben leren kennen en verstaan en van hun geloof belijdenis doen.

Opdat deze doopsbediening tot Gods eer, tot onze troost en tot opbouw der gemeente zal geschieden, willen wij Zijn heilige Naam aanroepen.

Almachtige, eeuwige God, Gij hebt door Uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaar-dige wereld met de zondvloed gestraft, en de gelovige Noach met de zijnen door Uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij hebt de verharde Farao met heel zijn leger in de Rode Zee doen verdrinken en Uw volk Israel droogvoets daardoorheengeleid. Gij hebt ons hierin voorafbeeldingen van de Doop gegeven. Wij bidden U bij Uw gron-deloze barmhartigheid, dat Gij hem die de Doop zal ontvangen, genadig wilt aanzien en door Uw Heilige Geest in Uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat hij met Hem begraven worde in Zijn dood en met Hem moge opstaan in een nieuw leven. Laat hij Zijn kruis, Hem dagelijks navolgende, blij-moedig dragen en Hem aanhangen met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige lief-de, opdat hij dit leven — dat toch niet an-ders is dan een gestadige dood — om Uwentwil getroost zal verlaten en op de jongste dag voor de rechterstoel van Chris-tus, Uw Zoon, zonder vrees moge verschij-nen, door Hem, onze Here Jezus Christus, Uw Zoon, Die met U en de Heilige Geest, èèn enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.

Vragen aan degene die gedoopt wordt.’)

N …., omdat gij begeert de Doop te ont-vangen als teken en zegel van uw inlijving in Christus en Zijn gemeente, zult gij de volgende vragen oprecht beantwoorden, op-dat uw geloof in onze Here Jezus Christus openbaar wordt.

Ten eerste:

Gelooft gij in de Drieenige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, Die hemel en aarde en alles wat daarin is uit niets geschapen heeft, en zo onderhoudt en regeert dat er niets geschiedt zonder Zijn wil?

Ten tweede:

Belijdt gij dat gij in zonde ontvangen en ge-boren en daarom een kind des tooms zijt, van nature onbekwaam tot enig goed en ge-neigd tot alle kwaad; dat gij met gedachten, woorden en werken Gods geboden vele malen

Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan volwassenen hebt overtreden; en zijn deze zonden u van harte leed?

Ten derde:

Gelooft gij dat Jezus Christus, waarachtig en eeuwig God en waarachtig mens, u tot Zaligmaker door God geschonken is, en dat gij door Zijn bloed vergeving van zonden ontvangt en door de kracht van de Heilige Geest een lidmaat van Jezus Christus en Zijn gemeente zijt geworden?

Ten vierde:

Gelooft gij alles wat in de artikelen van het christelijk geloof is samengevat en naar het Woord van God in de christelijke reark alhier geleerd wordt, en zult gij in dit geloof door de genade Gods standvastig blijven in leven en sterven? Belooft gij in de gemeen-schap van deze christelijke kerk u getrouw-te stellen onder de bediening van het Woord en te volharden in het gebruiken van het heilig Avondmaal?

Ten vijfde:

Verklaart gij dat het uw hartelijke begeerte is als christen te leven, tegen de zonde te strijden, de wereld te verzaken en een ge-tiouw lid van de gemeente van Christus te zijn, en belooft gij u gewillig te onderwerpen aan het herderlijk opzicht en de tucht van de kerk?

Antwoord:

Ja.

Doopsformule

N…., ik doop u in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes.

Dankzegging

Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U, dat Gij ons en onze kin-deren door het bloed van Uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven, ons door Uw Geest tot leden van Hem geheiligd en in Hem tot Uw kinderen aange-nomen hebt, en dat Gij ons dit met de hei-lige Doop bezegelt. Wij bidden U om Jezus’ wil voor deze broeder (zuster), dat Gij hem met Uw Heilige Geest altijd wilt leiden en regeren.

Laat hij naar Uw Woord wandelen en in de Here Jezus Christus tot geestelijke wasdom komen, opdat hij Uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die Gij hem en ons allen be-wezen hebt, zal erkennen en belijden. Laat hij in alle gerechtigheid onder onze enige Leraar, Koning en Hogepriester Jezus Chris-tus leven en met volharding tegen de zonde, de duivel en zijn gehele rijk strijden en over-winnen, om U en Uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarach-tige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen.

Matth. 28 : 19.

Hand. 2 : 37, 38, (vgl. 22 : 6-16),

9 : 11-19 16 : 30-34.

1) In plaats van deze vragen kunnen ook de vragen uit het formulier voor de open-bare belijdenis des geloofs (bijlage XXX

K.O. uitgave 1967) worden gebruikt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 april 1972

Ambtelijk Contact | 28 Pagina's

Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan volwassenen

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 april 1972

Ambtelijk Contact | 28 Pagina's

PDF Bekijken