Bekijk het origineel

BLESKENSGRAAF

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

BLESKENSGRAAF

3 minuten leestijd

5 Nov. j.l. vergaderde onze kiesvereeniging voor de eerste maal na de beii rijding. De voorz. opende de vergadering m'at het lezan. van Psalm 145 en ging vcor in gebed.

Na een welkomstwoord gesproken te hebben, werd ook herdacht onze oud-Voorzïcter T. Bons ie van ons werd weggenomen. Voor onze vereenigin.g bcteekent dit een groot verlies. Allen die hem gekend hebben weten met welk een nauwe plichtsbetrachting hij steeds de beginselen der S.G.P. heeft bepleit, niet alleen in de vieresniging maar ook in den gemeenteraad, daar hij ooik wethouder was.

Hij mocht voor de inzetiingen des Heeren opkomen. Nu .heeft de Heere hem zijn aard. sche loopbaan doen beeinigen. Hij 'verwaardige ons in Zijn wii ta berusten.

Nu volgde een besituursverkiezing. 3 Zit'iende bestuursleden werden weer herkoaan. In de open gevallen plaatsen werden gekozen W. Jongeneel Jz., L. Rons Ar.4zn. Het bes'tuur is nu als volgt samengesteld: W. Jongeneel Jz., Voorz. H. de Haan, 2e Voorz., L. Rons Antz., Secr-, E. T. Hoen, Pennn., Adr. Brandwijk.

Verder werd er nog het één en aneer besproken ook wat be'treft het samen gaan met de A.R. De Voorz. sloot de verg. met dankgebed.

HARDERWIJK

De kiesvereeniging der SGP hield den lOen November haar.eer. ste vergadering. Na 't zingen van Ps 25 : 2 en gebed werd deze door den voorz. geopend. Daar de Duitschers alles medegenomen hadden, waren er geen notulen en moe.st zoo maar begonnen worden. Het eerst aan de orde was het aftre. den van he gteheele bestuur, dat bij acclamatie werd herbenoemd en werd aangevuld (vacature Kroon, die overleden was) met K de Boer. De functies zullen later worden verdeeld.

Naar den statenkrlng Oldebroek, : die DV 24 November gehouden zaJi y.'ordeni, werden afgevaardigd de heeren C Klaassen en K de Boer. Verder werd verslag uitgebracht van de Vergadering in Utrecht gehouden op 17 Oct j.l. en werden de belangen van 't Partijbureau besproken en financieel aanbevolen, waarna het voorrei'ht werd beapro. ken dat we nog weer mogen be. ginnen als voorheen en waarbij nog werd gewezen op de onrecht, vaarditge behandeling van onzen Partijvoorzitter ds Kersten. Voorts werd besproken de poering om met andere partijen tot fusie of ver. eeniging te komen, welke vooraï3« nog zonder gevolg bleven.

Met de bede dat allen verder i«i staat mogen worden gesteld van Hemelswege tot getrouwe werk. zaamheden tot heil van land en volk, werd de vergadering geslo. ten. nadat het medebestuurslid H Klaassen mei dankzegging geëin. digd had.

Namens het bestuur;

K Pot.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 november 1945

De Banier | 4 Pagina's

BLESKENSGRAAF

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 november 1945

De Banier | 4 Pagina's

PDF Bekijken