Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Om onze overtredingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Om onze overtredingen

7 minuten leestijd

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechiigheden is Hij verbrijzeld; de sirai, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem; en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Jesaja 53:5

IL

Er is een volk op aarde dat gemeenschap krijgt aan Christus' lijden en sterven.

De Heere schenkt hun licht over Zijn dierbaar, borgtochtelijk werk. Zij zien de Middelaar Gods en der mensen vs^orstelen om de schuld van Z|fg' volk te betalen. Zij mogen Hem vo^oen op Zijn Via Dolorosa, op Zijn smarftenweg, die van Gethsémané naar Golgotha loopt. Wat wordt Christus dierbaar in Zijn kruislijden voor arme, verloren zondaren. Alles getuigt van liefde, van gevende' liefde.

Zijn liefde is zo groot. Zijn liefde is onpeilbaar. Zijn liefde gaat ons verstand verre te boven. Want Hij heeft voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis verdragen en de schande veracht.

Mochten wij veel 't bitter lijden en sterven van Christus overdenken. Bepeinst het, totdat er enige zoetigheid van Christus' liefde in uw hart afdaalt. De overdenking van Zijn verzoenend lijden is een bron van troost voor het volk dat God in waarheid vreest. Jesaja mocht de lijdende Mvjl^ias in de geest aanschouwen. Is Hij ons reeds door Gods Geest geopenbaard? Dit is zeer noodzakelijk. Wanneer ons dit te beurt valt, leeren wij het geestelijk verstaan, dat wij zonder krenking van Gods deugden, zalig kunnen worden. Dan wordt voor ons de deur geopend in het dal van Achor. Christus wordt voor ons de enige weg ter zaligheid. O, zalig voorrecht die dat mag beleven. Christus wordt ons onuitsprekelijk dierbaar. Hij is blank en rood, Hij draagt de banier boven tienduizend. Christus is alles voor Zijn volk.

„Want de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem". Wij liggen allen onder Gods rechtvaardig oordeel. Wij hebben door onze zonde tijdelijke en eeuwige straffen verdiend. Door de zonde is er scheiding gekomen tussen God en de mens. De gemeenschap met God werd verbroken. De mens werd een vijand van God. Hij is nu van nature een bondgenoot van de duivel, Gods grootste tegenstander. De zonde is de oorzaak van alle ellende. En nu dwaalt de mens rond buiten God. Nergens vindt hij troost, nergens vindt hij vrede. Nooit zal de mens van zichzelf de ware vrede vinden. z

Kan de gevallen mens nog zalig worden? Ja, God heeft een weg uitgedacht tot zaligheid. Reeds in de stilte der eeuwigheid heeft Christus m n e L Zichzelf gegeven als Borg voor een schuldig volk.

Er is vrede met God te verkrijgen door Christus. De zonde verdient straf. God moet Zijn wetten handhaven. Dat eist Zijn Goddelijke gerechtigheid. De Heere had de mens bedreigd met de dood als hij Zijn geboden zou overtreden. Daarom moest Christus Zich stellen onder het recht van een beledigd God. En Hij heeft aan het recht Gods voldaan en de straf gedragen. Hü heeft de vrede verworven. Door Hem is een levende weg geopend tot zaligheid.

Voor wie heeft Christus de straf gedragen ?

Voor alle mensen die in Adam gezondigd hebben? Neen, alleen voor de uitverkorenen.

Christus zegt het Zelf in het hogepriesterlijk gebed: „Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt".

Christus heeft geleden voor de zonden van Zyn volk. Gelukkig de mens die zijn schuld in waarheid ihag zien en zichzelf des doods waardig keurt. Dan geven wij God de schuld niet meer van onze ellende. Dan verklaren wij God vrij van ons bloed. Vl'anneer wij onze zonden zien, gaan wij hen bewenen voor Gods aangezicht. Dan wordt het ons een smart des harten dat wij tegen de Heere gezondigd hebben. Wij moeten van onze schuld bevrijd worden. Wij kunnen met onze schuld niet voor God bestaan. Daarom moeten wij als verslagen zondaren vluchten tot Gods genadetroon. De Heere geeft aan alle ware smekelingen genade. Dan v/ordt ons oog ontsloten voor de rijke verlossing die in Christus Jezus is. Wat is het groot als wij persoonlijk op Christus mogen zien.

Onze overtredingen verdienen Gods straf. Onze ongerechtigheden stellen ons schuldig voor Gods aangezicht. Onze plaats was aan het vloekhout der schande. Christus werd verwond om de zonden van Zijn Bruidskerk, Hij werd verbrijzeld om de schuld der Zijnen. Hij werd gegeseld in de plaats van hen die in Hem geloven zouden. Hij trad als Borg voor hen in de bres. Hij nam de geweldige schuldenlast op Zich om hen te verlossen van het eeuwig verderf. Wat is de roeping van Gods uitverkorenen ?

In heiligmaking voor Gods aangezicht wandelen. Christus liefhebben met hun ganse hart. Hem iedere dag nodig hebben als profeet, priester en koning.

Laten wij, indien wij God mogen vre­ zen, Christus niet andermaal kruisigen door onze zonden. Er is dikwijls zoveel afwijking in het hart. En dan doen wij Hem moeite aan met onze zonde en arbeid met onze ongerechtigheden. De oude natuur doet nooit anders dan zondigen.

Weet u wat een grote weldaad zou zijn? Wanneer wij Christus dagelijks nodig mochten Ijebben voor onze schuldige ziel. Onze zonden zijn groot en vele. En naar mate de Heere ons verlicht door Zijn Geest, zien wij de vuile bron van al onze wanbedrijven. Maar de zonden staan God niet in de weg, hoewel ze onze ziel in het donker brengen.

Want er is een fontein geopend voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Weigelukzalig de mens die door het geloof mag zien op Christus' verbroken lichaam en vergoten bloed.

En door Zijn striemen is ons genezing geworden.

Dat is de vrucht van Christus' lijden en sterven. Door Hem is er een eeuwige gerechtigheid aangebracht. De vrucht van Christus' lijden is onuitsprekelijk groot. Hij heeft de "''; '9, f gedragen voor al Zijn gunstg'jnoten. Door onze zonden zijn wij allen ongeneeslijk krank. Geen schepsel in de hemel of op aarde kan ons genezing schenken. Kan niemand ons helpen?

Bij mensen is dsPt onmogelijk.

En toch is er genezing voor onze ziel. Christus, de Zone Gods, kan onze ziel genezing schenken. Hij is de grote Mendicijnmeester, die balsem heeft voor onze dodelijke kwaal. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Door Zijn lijden, door Zijn striemen, kunnen wij genezen worden. Christus heeft in eeuwigheid volmaakt allen die geheiligd worden. Door Christus' lijden is de vrede met God verworven. Hij heeft een eeuwige gerechtigheid aangebracht voor het aangezicht des Vaders, En deze weldaden, deze gerechtigheden, past Hij door Zijn Geest tpe aan het zondaarshart. Het komt er voor ons persoonlijk op aan of wij deel hebben aan Christus' Borgwerk,

Het is een weldaad als wij onder de waarheid mogen opgroeien. Het is een zegen wanneer wij uit godvrezende ouders geboren zijn. Maar Gods genade is persoonlijk. Wij moeten door een levend geloof aan Christus verbonden zijn. Velen hebben een gedaante van godzaligheid, maar ze missen de gemeenschap met Christus.

Het lijden van Christus kan indruk op ons gemoed maken. Wij kunnen zeer veel overtuigingen ontvangen en toch het leven der genade missen. Er moet een goddelijk wonder van genade aan ons verheerlijkt worden. Dan wordt de vrede Gods ons geschonken. Christus moet ons leven worden. Dan leren wij sterven om door Hem te leven. De kennis van Christus is zeer noodzakelijk. Paulus begeerde om Hem steeds meer te mogen kennen in Zijn lijden en sterven en in de kracht Zijner opstanding. God geve ons deze heerlijke, zaligmakende kennis.

Z.

Ds. Z.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 april 1948

De Banier | 8 Pagina's

Om onze overtredingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 april 1948

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken