Bekijk het origineel

BRIEF uit Zeeland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

BRIEF uit Zeeland

5 minuten leestijd

LXX:

Alhoewel hoofdzakelijk geschreven wordt over wat Zeeland jals provincie bel^reft, kan uW briefschrijver het toch niet nalaten eens te schrijven over belangen welke voor ons gehele volk gelden.-v

Ditmaal trof 't hem dat in „Koningin en Vaderland", Christelijk Historisch weekblad voor Nederland, oök euige regelen waren geschreven over de Staatkundig Gereformeerde Partij. Het gaat tegen de verkiezingen, en dus is het goed het volk vóór te lichten wat de onderscheidene partijen voorstaan.

De schrijver van het artikel: „In 't verleden ligt het heden", v. d. Br., komt tot de conclusie, dat er bij de S.G.P. veel oude plunje van de A.R. is, en dat die Party alle historisch besef mist, dus geen oog heeft voor de ontwikkeling, die ook in het Prot. Chr. denken heetft plaats gehad, waardoor zij eenmaal vastgestelde, hoogstens afgeleide beginselen, als on-veranderlijke waarheden handhaaft, ofschoon in de practyk daaraan niet altijd de hand gehouden wordt. N e v k le z vv„k H

Zie zo, daar kan de lezer het mee doen. De S.G.P. heeft geen oog voor de ontwikkeling. Nu, dat is geen nieuw gezegde. Het is niet de eerste maal, dat iulks wordt kond gedaan, zij het dat wel andere woorden zijn gebruikt geworden, zoals: „drie honderd jaar te laat, enz." v d S G j s

Tevoren heeft diezelfde schrijver, g terecht, verhield dat de^S.G.P. eist w de strafbaarstelling der ontheiliging r van Gods Naam en dag. Dat zij ver­ aDv langt, dat de overheid de eed zal eisen.

Nu kan uw briefschrijver er niet meer uit komen. Wat wil v. d. Br. nu? Wil hij dat hetgeen de S.G.P. eist, op grond van de Wet der Zeden moet worden beschouwd als afgeleide beginselen? Meent hy dat het Prot. Chr. denken daarin verandering kan brengen? Is dat de mening van Christelijk Historischen ? Zien zij dan niet die Wet der 'Zeden als een eeuwigdurende wet? Achten zy niet de overheid gebonden aan Gods o im n owSbWv Wet? Is dat de ruimte welke de Christelijk Historische Unie, volgens dezelfde schrijver, laat?

Het zijn slechts vragen. Vragen die echter moeten worden voorgelegd, inzonderheid aan hen, die met ons belijden dat Gods Woord is het profetisch Woord dat zeer vast is en dat wij wel doen daarop acht te geven als op een licht' schijnende in een duistere plaats, totdat de morgenster in de harten opga.

Het mag de S.G.P. een ere zijn dat zii zich vasthoudt aan dat Woord, dat ziJ van de overheid eist strafbaarstelling van de ontheiliging van Gods Naam en Dag. Het kan een prikkel zyn voor allen die zich gebonden gevoelen aan dat Woord om hun stem uit te brengen op de S.G.P. liet is geen reden om van de S.G.P. af te wijken, maar juist om er heen te gaan om zich daarbij aan te sluiten, en dat niet alleen voor hen die, volgens hetzelfde artikel behoren tot de Gereformeerde Gemeenten, Oud-Gereformeerde Gemeenten en de Chr. Gereformeerden, alsook bij hen die behoren tot die min of meer in kerkelijk en theologisch opzicht daarmede sympathiserende groep in de Ned. Herv. Kerk, maar ook voor anderen.

De schrijver stelt achter de laatste groep, tussen haakjes, de naam van s. Zandt, en achter de Ger. Geeenten, eveneens tussen haakjes. s. Kersten e.a. Weet de schrijj'sij an niet dat Ds. Zandt niet alltJa ls Nederlands Hervormd predikant S.G.P.-er is? Is het hem onbekend, at in het Hoofdbestuur van die arty ook Ds. Dorsman en Ds. van yk zitting hebben? Dat ook andeen zyn aangesloten en steeds bliJk even van hun instemming met de eginselen der S.G.P.?

is het de bedoeling van de schryver cm toch maar de indruk te verwekken, dat'de leden van de Ned. Herv. Kerk, nu ja, behoudens dan die kleine uitzondering, zich wat de politiek betreft by de Christ. Hist. Unie hebT. by te voegen? Na de opsomming in het genoemde artikel uit welke kerken de partyen hun leden hebben, heeft dat er alle schijn van.

Gaarne wordt echter de leden der ed. Herv. Kerk, welke Gods Woord n Wet als richtsnoer voor het I)) en, niet alleen voor het persoonlije, maar ook voor het maatschappeijke en staatsiundige leven de vraag ens voorgelegd, waar ze zich beter ullen thuis gevoelen by een party /elke daaraan onvoorwaardelyk wil asthouden of bij een party waar wel oog is voor het Prot. Chr. denen".

et is te waarderen, dat de schryer stelt dat de de S.G.P. staat op e grondslag van de in de Heilige chrift geopenbaarde ordening ods.

Bedoeld hy met de „oude plunje" welke van de A.R. is verkregen uist dat, dat de S.G.p. die grondlag heeft? Welnu, dat is dan een* oede aanwyzing voor hen die de aarheid, welke wel eens ten onechte „oud" genoemd wordt, maar ltyd dezelfde bly ft, willen volgen.

e S.G.P. wil dat ons volk zich geangen geve onder dat Woord. Dat ns volk mocht wandelen op de daarn vermelde paden. Dat ons volk niet ocht vragen naar wat nieuws, aar wat „het Prot. Chr. denken" ns leert, maar mocht luisteren naar at Gods Geest ons te zeggen heeft. lechlts in een onvoorwaardelyk ukken en buigen voor God en Zyn oord is heil voor land en volk te erwachten.

Uw Zeeuwse Briefschrijver

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 juni 1948

De Banier | 8 Pagina's

BRIEF uit Zeeland

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 juni 1948

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken