Bekijk het origineel

Pleidooi voor leerstoel in de homoeopathie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Pleidooi voor leerstoel in de homoeopathie

4 minuten leestijd

Nadat ds. Zandt bij de Algemene Beschouwingen reeds een lans gebroken had voor de instelling van leerstoelen in de homoeopathie en vivisectie-vrije geneeskunde, vond ir. van Dis gelegenheid om daarvoor andermaal een pleidooi te houden. Tevens nam hij het op voor de benoeming van hoogleraren van gereformeerde confessie aan de Rijksuniversiteiten.

We laten de rede van ir. van Dis hieronder volgen.

Mijnheer de Voorzitter!

Bij deze afdeling der begroting wens ik enkele woorden te spreken met betrekking tot de hoemoeopathie. Het antwoord, dat de Minster in zake de desbetreffende aangelegenheid gegeven heeft, luidt:

„Evenmin moeten homoeopatische medici van de leerstoelen in de faculteiten der geneeskunde a priori worden uitgesloten. De instelling • van leerstoelen in de homoeopathie ligt naar de mening van de ondergetekende niet op de weg van de Regering".

Zo bevredigend als het begin van deze ministeriële uitspraak is, zo teleurstellend is het slot. In het begin toch betoont de Minister een zekere welwillendheid jegens de

homoeopatische

medische wetenschap, , welke hoop geeft, dat de Minister het in het Voorlopig Verslag gedane verzoek zou willen inwilligen. Daarin ligt ongetwijfeld een zekere erkenning opgesloten van de belangrijkheid dezer wetenschap. En dat te recht. In het buitenland mag deze wetenschap zich in een zekere bloei verheugen. Daar bevinden zich vele homoeopatische instellingen. In Frankrijk b.v. bestaat een „Centre homoeopathique", waarin circa 1200 artsen verenigd zijn. Op de congressen, welke dezen houden, is de Franse regering officieel vertegenwoordigd. In Amerika heeft men evenzeer vele homoeopathische inrichtingen. Ook in België mag deze wetenschap zich in de belangstelling der regering verheugen. •

Zo is hier te lande een boek verschenen, getiteld Natuurgeneeskunde — Homoeopathie-Synthese, waarin onderscheidene doctoren en artsen de

grote waarde

der homoeopatie in het licht hebben gesteld en de instelling van leerstoelen in de homoeopathie hebben bepleit. Dit boek zal binnenkort ook jin België worden uitgegeven en daar •/oorzien worden van een voorwoord van de Belgische Minister van Onderwijs.

In ons land beoefenen thans 70 artsen de homoeopathische geneeskunde en een twintigtal de natuurgeneeswijze.

Dit alles geeft ons vrijmoedigheid, om alsnog met bijzondere aandrang de instelling van een leerstoel voor de homoeopathie te bepleiten. Deze tak van wetenschap is toch belangrijk genoeg, dat de Regering, aan v/elke de zorg voor het hoger onderwijs is toebetrouwd, daaraan alle aandacht wijdt.

De Regering late zich in dezen niet leiden en raden door de adviezen van de huidige officiële medische wetenschap, waarvan men in de kringen der homoeopathen veel tegenwerking ondervindt. Een officiële wetenschap kan dwalen, zoals dat in het verleden, ook op medisch gebied, meer dan eens gebleken is.

Zy moge alsnog overgaan tot de instelling van een leerstoel voor de homoeopathie, alsook van een voor de

vivisectie-vrije geneeskunde,

waarvoor wij bü de algemene beschouwingen reeds het pleit hebben gevoerd. De jonge artsen bekomen, zoals de stand van zaken thans is, niet voldoende voorlichting. Zij worden hoogst eenzijdig voorgelicht en bovendien kunnen zij thans èn doordat de grenzen gesloten zijn èn wegens gebrek aan deviezen zich niet naar het buitenland begeven om daar de nodige kennis in zake de homoeopathie op te doen.

Voor degenen, die prijs stellen op een onbevooroordeelde, vrije wetenschap, achten wij het deswege noodzakelijk, dal^ zij in-ons land de gelegenheid bekomen om in zake de homoeopathie en de vivisectie-vrije geneeskunde aan de universiteiten in de gelegenheid worden gesteld de benodigde kennis te verkrijgen. Wij bepleiten de

instelling

van dergelijke leerstoelen met des te meer vrijmoedigheid, omdat er ook voor andere onderdelen der geneeskunde, zoals de stralen-therapie en de sociale geneeskunde, wel leerstoelen bestaan. Wij hopen, dat de Minister deze gewichtige aangelegenheid nog eens ernstig zal bezien en een beslissing zal nemen ten gunste van de door ons bepleite instelling van leerstoelen in de homoeopathie en de vivisectie-vrije geneeskunde.

Voorts wensen wij ons, voor wat de toestand van het onderwijs in de

medische

faculteiten aan onze universiteiten betreft, aan te sluiten bij hetgeen door voorafgaande sprekers dienaangaande is gezegd, in zoverre zij er bij de Minister op aangedrongen hebben om de maatregelen te nemen, waardoor dit onderwijs op behoorlijke wijze zal kunnen worden gegeven. De adressen, welke ons zowel van de zijde der medische studenten als van professoren der Leidse universieit bereikt hebben, spreken ten deze duidelijke taal en bewijzen, dat maatregelen, als waarop door ons wordt aangedrongen, dringend noodzakelijk zijn.

Ten slotte, Mijnheer de Voorzitter, wens ik bij de Minister te bepleiten, dat door hem bij de benoeming van hoogleraren in de theologie aan de Rijksuniversiteiten personen van

gereformeerde

belijdenis zullen worden aangesteld. De voorganger van de Minister heeft ons indertijd toegezegd, dat hij in deze richting werkzaam zal zijn; ik hoop, dat deze Minister straks aan deze toezegging uitvoering zal geven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 december 1948

De Banier | 8 Pagina's

Pleidooi voor leerstoel in de homoeopathie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 december 1948

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken