Bekijk het origineel

PROVINCIALE STATEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PROVINCIALE STATEN

5 minuten leestijd

DE BELANGRIJKHEID DER

I)F 'ÏVovinciale Staten zijn niet alleen cm in de vorige artikelen aangegeven redenen van belang, doch om nog zo vele andere, waarvan wij er in dit artikel enkele willen beschrijven.

Deze Staten hebben tal van zaken zelf, zonder tussenkomst van anderen, uit te voeren. Daarmede zijn allerlei zaken gemoeid. Om er maar enkele te noemen: de waterschappen; de indijking der polders; de aanleg en het onderhoud van Provinciale v/egen. Voorts de regelingen, welke getroffen moeten worden bij het exploiteren van een openbaar middel van vervoer, zoals een provinciale boot, provinciale tram, autobusdienst cf veerdienst.

Verder de voorwaarden, die gesteld moeten worden bij het verlenen van steun aan een semi-overheidsbedrijf of particulier bedrijf van even te voren genoemde strekking. Vervolgens in het algemeen het treffen van bepalingen, die bij het geven van subsidies geregeld behoren te worden. En ook al het toezicht over de Provinciale ambtenaren en beambten, het vaststellen van hun tractementen en lonen en het bepalen van hun arbeidstijd en van de voorwaarden, waaronder zij worden aangesteld en zij hun dienstwerk hebben te verrichten. En om niet te vergeten de Provinciale financiën en de regeling van de Provinciale belastingen en wat daarmede samenhangt als onder meer het uitschrijven van Provinciale leningen. Zo hebben wij dan enkele van de werkzaamheden van de Provinciale Staten weergegeven, doch niet alle, doch die wij opgesomd hebben, zijn genoeg om onze lezers er van te overtuigen, dat de Provinciale Staten nog belangrijk genoeg zijn en dat het allerminst om het évöj' is uit welke personen deze zijn samengesteld en welke beginselen daarin de boventoon voeren.

Het laatste aangaande de beginselen klinkt misschiien vreemd in menig oor. Velen toch verkeren in de waan, dat de beginselen in de Provinciale Staten in het geheel niet of nagenoeg niet in aanmerking komen. Dit is niet dan waan, maar geen werkelijkheid. De beginselen spreken in de Provinciale Staten zelfs een geducht woord mede, evengoed als zij dat in do Tweede Kamer of in de gemeenteraad doen. Dat komt wel heel duidelijk uit in de Algemene Beschouwingen, die in de Staten gehouden worden. En daarin niet alleen, , even goed ook in andere zaken. Denk bij voorbeeld slechts aan de heiliging van en de rust op des Heeren dag. Dit zo belangrijke onderwerp komt herhaaldelijk in de Provinciale Staten ter sprake. En daarbij geven de beginselen bij voortduring de toon aan. Komt dit onderwerp in de Staten in behandeling dan weet men van te voren wat men te dien opzichte van de rooms-katholiek, de socialist, de communist en de liberaal te wachten heeft. Dan laten zelfs de Christelijkhistorische en de Anti-revolutionair de S.G.P.-er alleen staan, als hij voor de heiliging van Gods dag opkomt en een stilleggen van het publieke vervoer op des Heeren dag bepleit. Dat is keer op keer steeds maar weer het geval.

Hetzelfde kan men ook al waarnemen, als van de zijde der S.G.P. tegen het verlenen van de subsidies ^ aan de openbare leeszalen wordt opge'^reden. Dan is het in de Staten van Zuid-Holland zelfs een gedeputeerde van Christelijk-historische huize, met name de heer Schmall, die het vurig opneemt voor het verlenen van de subsidies aan de openbare leeszalen, hoewel men hem van de zijde van de S.G.P. met overtuigende bew^ijzen aantoont, dat zich daarin boeken doorspekt met Godlasterlijke vloeken bevinden en andere lectuur, v^aarvan met alle recht gezegd kan worden, dat zij Gode-onterend, zielsverdervend en goede zeden verdervend is. En dit, hoe belangrijk het op zichzelf ook moge zijn, is volstrekt niet het enige, waarbij het beginsel in de vergaderingen van de Provinciale Staten ten nauwste betrokken is. Ook daarin ontwaart men een streven, waarbij rood en rooms gemeenlijk samengaan, om de staatsmacht uit te breiden en alles en nog wat onder het beheer en bestuur van Vadertje Staat te brengen, hetwelk zich daarin openbaart, dat men alles maar, ongeacht hoe schier ondragelijk hoog de belastingen reeds zijn, op de publieke kassen wil afwentelen en daaruit maar wil halen. De een wenst subsidie voor toneel, de ander voor opera, de derde voor sport en spel, de vierde bepleit subsidie voor weer wat anders, waarbij de vraag rijst of deze met zijn aanvraag van subsidie niet beoogt om de rechtstreekse verzorgers hun taak te ontnemen en de verzorging van behoeftigen en armen door particulier en kerk geheel onnodig te maken. Wij zullen in dit artikel op de kwestie van het beginsel niet nader ingaan, dewijl wij er een volgend artikel aan willen wijden, al zijn wij van oordeel, dat uit hetgeen wij tot dusverre met betrekking tot de Provinciale Staten schreven, genoegzaam is gebleken, dat de beginselen bij het bestuur der Provincie en bij de behandeling van de Provinciale aangelegenheden ter dege een woord meespreken, ja, zelfs, als het er op aan komt, het voornaamste woord hebben.

Tot dusverre hebben wij het hoofdzakelijk gehad over de belangrijkheid der Provinciale Staten. Wij meenden dit niet achterwege te mogen laten, omdat de belangrijkheid dier staten bij zo velen in twijfel wordt getrokken. Doch dit geheel ten onrechte. Al geven wij gulweg toe, dat de Provinciale Staten bij lange na niet meer die macht en dat aanzien hebben, welke zij eenmaal in het oude Gemenebest van de voormalige Republiek van ons land hadden, nochtans zijn zij van gewicht, zelfs van zeer groot gewicht. En dit zowel om materiële als principiële redenen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 maart 1950

De Banier | 8 Pagina's

PROVINCIALE STATEN

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 maart 1950

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken