Bekijk het origineel

De Regering vraagt een nieuw crediet van f 280.000.000 voor Indonesië aan

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Regering vraagt een nieuw crediet van f 280.000.000 voor Indonesië aan

5 minuten leestijd

Bij de Tweede Kamer is een nieuwe cred? elIaTvtge'': n"we^vo"^X"e! sië, van maar eens eventjes ƒ 280.000.000 ingekomen. Het heeft er veel van weg, dat zij in de waan verkeert, dat Piet Hein maandelijks met een zilvervloot Nederland binnenvaart, zo royaal springt de Nederlandse regering met het geldsom, Daarvan levert onder meer een be- ^^' J^* '^'''''^ ""^ "^*' ^^* *^^"«

"280^.^00o5or^eJLt Ï n ü e S te verlenen voor het overbruggen van ^^l.^^.^^'-^^balans tekort. Ift Indo- J^'fl^ ^^ ^^^^ "^^r ^"e waarschijn-

de RLerW derlZl! tl'^ TmzTvlnnnr/ZfTlf\\^f''' Znesische verSl l i f ^""uu ^""l te worden Het tektt van 1950 vindt zijn oor^ r^^S^ïSJ-tt Z^fBlJfro' T^'^""^ L^«'

PaL^4lL^ntTeT - ^^f ^nrlT^XL T^^^ I'^'"^ plrLTt^t! ^^f/edï': : ren. ™'^'°"^

n u ^ u . , • Om het betalingsverkeer met Neder V^ laten functioneren en een b f ^'T ""^1 ^'* g? ^deren. en dien Ne. ^^1'^ T'^ff het oordeel van , fl"''*'" ^'* ^kort tijdelijk voor zij, rekening nemen door credietverle, "'"^•- ^T' T'™* ^^^^ ^'^ ^^* j=^« w r " ^f^^''^ , ^fL''" '^^^^»* betalingsbalans zal hebben. De af f """^ ^^* T"^"^^ ™°^* "^^^ «*i ~ 7'ï^""' ^^ leningsovereenkomsL ^ ^ April jongstleden te Djakarta ' *"^f.^" ^^^^e regeringen gesloten ! Sd'^.tTet'cS? STagf ï?

--' de" rïnVv^etfs ï t T '' ^^e e grote vraag, waarom het bij deze —— credietverlemng kredietverlening gaat, is wel deze: nf •zii vpmntwnnvri i. ? f ^- f ^^ verantwoord is. Er zijn ^^^^^ '^"den te over, die zeer gaarne willen ^^" Nederland aanvaarden. een Welk crediet land zouden is er, Amerika -'^''^" —..«.... uitgezonderd, w.n. , . dat nieti graag ^'""e^-" een crediet ^x^uxcu zou ^uu uuuvctngej ontvangen? ? °^^^i^ personen en zaken zijn bovendien in het eigen „ land, - -, die - _ het zeer '^''er nv> op nvi"i'= prijs T'nnriov, zouden stellen cf^Uov, als „i„ onze . ''e& fring hun een crediet zou willen erlenen! Zelfs zeer vele credietaardige, die nochtans desondanks

^^^ de regering geen crediet kun- "^" bekomen. Op zichzelf genomen ""^^^ begrijpelijk en ook zeer wel te verdedigen daar het niet tot het ambt van de overheid behoort om als geld- ^""^'^^^^ ^e functioneren. Maar dan "J^* de vraag, waarom wil onze re- _ "-'T "^ '_ ^t''"^' ^aaiom _ ^ wii onze reverlenen? verlenen? Wie Wie meent, meent, dat dat Indonesië Indonesië ^'^ Partner in één en dezelfde Unie daarop wel enig recht kan doen gel. den, verliest maar al te zeer uit het oog, dat zij zich wel allerminst als een behoorlijke partner gedraagt. Zij heeft toch het met Nederland gesloten verdrag met voeten getreden.

Bovendien klinken de stemmen in de Indonesische pers met de dag al luider en luider op om de Unie maar zo spoedig mogelijk te verbreken. Neen, met verwijzing naar partnerschap kan die credietverlening niet verdedigd en wél allerminst gerechtvaardigd worden.

De minister motiveert haar in zijn Memorie van Toelichting op een viertal punten. Punt 1 gaat over het benodigde bedrag. Punt 2 vraagt of credietverlening voor Nederland economisch verantwoord is. ^""^ ^ «^ ^^^ monetaire evenwicht Pun^tl^SlfoleT^^^^^^^^^^^ Hierby is - - U iedï Sï dt ong": twijfelV? oegeS - ? unf 2^'Sweg het gewichtigste. Niemand heeft

De minister verdedigt de credietver- '°'"^f daarmede, dat hy de Kamer ^.««^^.«"dt, wat wel het gevolg zou '""' '"'ï'" het crediet niet verleend g: vo7grhe"bb? ï rp: rSg%'ar t gevolg hebben, beperking van de export naar en van de dienstenver- Sng aan Indonesië, met als noodwendig gevolg vermindering van de , , erkzaamheden in Nederland, ^ verla- Tinff van het Indonesische consumpf pifeil en een geringe bereidheid van 1 ff Nederlandse bedrijfsleven om in ]iet ^^^.rV", , .. _ 'ken Indonesië te blijven werKen. _ ^^ Doch met deze motivering _ is de UOCn uici/ uv-i.v. - .. , , • i rrpdietverlening volstrekt met ge- Phtvaardigd dewijl daarmede niet de mLste zekerheid geboden wordt, dat de geleende ƒ, 280.000.000 ooit tpriiffbetaald zullen worden en dat n financiële overeenkomst wel Skt door de Indonesische regering mwleefd zal worden, waar er tot nwerre nog geen enkele overeenkomst aan te wijzen valt, welke zij wel is nagekomen.

Bovendien is het ook nog de grote vraag of Nederland de nu naar Indonesië uit te voeren goederen met naar elders zou kunnen uitvoeren en aldaar zou kunnen verkopen en zijn diensten niet aan een ander land zou kunnen bewijzen op wiens soliditeit meer staat te maken valt dan op die van Indonesië. Wanneer m 1953 mocht blijken, dat het crediet met o-efundeerd was, omdat de Indonesische betalingsbalans dan nog niet hi evenwicht is, dan lopen geweiKL wij nebben ë^"'^^' lijks kans, dat wij gewerkt hebben zonder dat wij naar behoren betaald ZIJ te vrezen is, dat m de toeKombt nog eens weer een credietverlening van moeten worden, want er bestaat al^ reden voor om aan te nemen, dat het tekort van de Indonesische betalingsbalans ook de volgende drie jaren nog door credietverlening gedekt zal

moeten worden. Na de kwijtschelding van de Indonesische milliardenschuld dan ook dit nog, denkbaar waarbij is, dat het de volstrekt door lening met ver onstrekte gelden in een bodemloze put geworpen worden, als wij letten op de chaos, welke nog steeds in Indonesië heerst en aldaar eer toe- dan afneemt.

Zie hier weer één van de rampspoedige gevolgen van de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië. Zij heeft voor ons een heel nare nasleep, waarbij wij er goed genoeg voor zijn om Indonesië keer op keer financieel bij te springen. Heel de gang van zaken illustreert wel op een bittere wijze het wanbe leid onzer regering inzake de gevoerde Indische politiek.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 juni 1950

De Banier | 8 Pagina's

De Regering vraagt een nieuw crediet van f 280.000.000 voor Indonesië aan

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 juni 1950

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken