Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Voor de Jeugd

7 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Bij de ingekomen brieven van de laatste wedk waren er nog enkele met de juiste naam van de predikant uit het onlangs gegeven verhaal. Daar toegezegd is, dat op elke tien goede oplossingen van dit raadsel één ballpoint zou gegeven worden, kunnen er twee ballpoints worden verstrekt, en wel aan Arie van Vugt te Ridderkerk en aan Aart Labee te Streefkerk.

Ze zullen jullie toegezonden worden. Jk hoop, dat ze goed schrijven zullen en dat jullie ze nog lang zult mogen gebruiken om de oplossingen er mede te schrijven. Wanneer de vulling op is, kun je een nieuwe vulling kopen. Thans volgen de namen van hen, die een prijs gewonnen hebben met het oplossen der raadsels van de opgaven 210 tot en met 213. Het zijn:

1. Adriamis Blankesteyn te Ltmteren. 2. Jan van Cadzand te Axel. S. Corrie Droogendijk te Ztcijndrecht. 4. }o Groenher te Haamstede. 5. Adri Hak te Nieuw Lekkerland. 6. Corrie Hoogesteger te 's Gravenpolder. 7. Willy Vermeulen te Krimpen aan de IJssel. 8. Stina Zwartbol te Oud-Alhlas.

Elk van jullie mag nu een boek uitkiezen uit het volgende lijstje:

Voor grote jongens en meisjes:

1. De kerk in de catacomben; 2. Evert Kooistra; 3. De kerk in Schotland; i. Willem Farel I; 5. Willem Farel II; 6. De oude Schoolmatres; 7. Broeder en zuster; 8. Lange Michiel; 9. De trouwe Zwaab; 10. De dorpsplaag; 11. Zo God het huis niet bouwt.

Jongens en meisjes: 1. Vogels in de natuur; 2. Water eu vuur; 3. Geslagen maar geen pijn gevoeld; 4. In vreemde handen; 5. Hel uilennest; 6. Het veerhuis en de Rozendonk.

Voor jongens: 1. De vrijwilliger van 1830; 2. Bouke Bijlertsma; 3. De weg naar het leven open; 4. Het leven een wonder; -5. Eén dorp en toch twee. Voor meisjes: Dienende Liefde, Willy en 't Hertejong. Voor kleine jongens en meisjes: 1. Zoals opa sprak; 2. Bram Schelling. Voor kleine jongens: Rondom Scheldehof. Voor kleine meisjes: Lieske.

Neem nu een briefkaart met postzegel van 6 cent er op en schrijf hierop welk boek je graag wilt hebben. Stuur deze briefkaart dan aan Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht. Vergeet niet duidelijk en volledig naam en adres te vermelden. Nu volgt de naam van een nieuwe nicht. Het is Margje Melgers te E. ' Welkom Margje, zul je steeds de opdossingen blijven inzenden? Als je eens moeilijkheden hebt, mogen ze je thuis wel wat helpen om de oplossingen te zoeken.

Zijn er nog meer, die willen gaan meedoen met het inzenden der oplosingen van de raadsels der Banier-Jeugdrubriek? Dan is het nu een geschikte gelegenheid daarvoor, want het is weer tijd om de oplossingen in te sturen. Op elk tiental nieuwe neven en nichten wordt één ballpoint beschikbaar gesteld. V/e gaan nu over tot het geven der nieuwe raadsels.

OPGAVE 217

Jongeren: 1. Op één van zijn zendiirgsreizen ging de apostel Paulus van Samothracé naar Filippi. Welke plaats werd daartussen door hem aangedaan? (Zie het boek van de Handelingen der Apostelen).

2. Noem de naam van: a. de dochter van Izebel, die als koningin van Juda even goddeloos als haar moeder was b. de zuster van Mozes; c. de gelovige, aan wie Onesimus door Paulus werd teruggezonden; d. Reheabeams overgrootvader van vaders zijde; e. één der zonen van Eli; f. de schoondochter van Naomi, die naar Moab terugkeerde; g. de gemeente, wier leden lauw genoemd werden; h. de stamvader der Arabieren; i. de stamvader der Joden. Welke plaatsnaam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

3. Maak door een andere rangschikking der letters van SANIAAN een naam, die in het Nieuwe Testament voorkomt.

Ouderen: 1. Een tekstgedeelte uit het Nieuwe Testament Isestaat uit 29 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is: 18, 3, 5, 10 is de naam van iemand, die zevenvoudig gewroken zou worden als iemand hem zou doodslaan; 17, 2, 25, 8, 18 is de naam van een koning Israels, die een beminde des Heeren was; 28, 6, 7, 19, 26 is een plaats, waar een waarzegster woonde, voortkomend in het Oude Testament; 22, 24, 15, 4 is de stad, die om Lots wil gespaard bleef; 21, 14, 27, 20 is een getal; 11, 23, 9, 29 is een plaats in Zeeland; 1, 1'6, 4, 8, 16 is de naam van een vrouw uit de Heilige Schrift, waarmede ook nu nog veel afgoderij bedreven wordt; 5, 12, 11 is een vrucht, o.m. voorkomend in Palestina.

2. Gegeven is het volgende: 7, 3, 4, 10 is de naam van iemand, die Gode offerde en wiens offer aangenomen werd; 8, 2, 1 is een huisdier; 6, 9, 5 is de naam van de grootvader van Saul. Welk woord vormen de letters 1 tot en met 10?

3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen, doch van achter naar voren gelezen, een gedeelte geven van een tekst uit het Nieuwe Testament.

a. Hoe heette de vader van koning David, vroeg de onderwijzer aan één zijner leerlingen. b. En Jezus, een kindeken genomen hebbende, stelde dat in het midden van hen en zeide: Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens.

c. Tot de Wet en de Getuigenis, zo zij niet spreken naar dit woord. d. De Heere zeide tot Abraham: Ga gij uit uw land en uit uw maagschap. e. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. f. Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat wij bedreven.

De oplossingen van de raadsels der opgaven 214 tot en met 217 kunnen ingezonden worden aan OOM KOOS, postbus 2019 te Utrecht. Nu volgt het verhaal.

UIT DE DUISTERNIS TOT HET LICHT

VII.

We zagen in het voorafgaande, dat de zemindar in waarheid zondaar voor God werd gemaakt. Al zijn daden, woorden en gedachten kwamen hem nu voor als een ontheiliging van die hoge en geduchte God, Die een ijverig God is en de schuldige geenszins onschuldig houdt.

O, wat was deze man nu klein voor de Heere en wat een diepe indruk kreeg hij van de onkreukbare heiligheid Gods, die Hem in ijver doet ontbranden tegenover de zonde en de zondaar! En daarbij kwam Zijn rechtvaardigheid, die geen zonde ongestraft kan laten zonder verzoening, alsook Zijn onuitsprekelijke almacht, die door een wenk van Zijn wil alles neerwerpen kan, wat Hem tegenstaat!

Daartegenover had hij niets dan schuld, die als een hoge en onoverklimbare berg voor hem stond. Hoe gaarne had de zen)indar zich voor Gods aangezicht willen verbergen, maar dat kon hij niet! De ogen des Heeren ^doorlopen immers de ganse aarde en niets is voor Hem verborgen! Ja, zo zegt David, al bedde ik mij in de hel, zie Gij zijt daar. Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee, ook daar zou Uw hand mij geleiden en Uw rechterhand zou mij houden. Daarbij beving hem de gedachte, dat de Heere een Wreker is van het kwaad, een God, Die de zonde straft en Die de toorn aan Zijn vijanden behoudt. Onder het gevoel van die toom wierp de zemindar zich plat op de grond, niet anders denkende of het was met hem gedaan, maar tevens kon hij toch niet nalaten om ontferming te roepen en kreeg hij de bede op te zenden: Gena, o God, gena, stoot mij niet weg in Uw toorn, maar ontferm U over mij! Terwijl de zemindar daar zo voor de Heere in het stof bukte, werden hem uit Gods Woord de volgende woorden op zijn ziel gedrukt: Barmhartig en genadig is de Heere, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hierdoor kreeg hij enige verademing en ook hoop, dat er voor hem nog barmhartigheid te verkrijgen was.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 juni 1951

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 juni 1951

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken