Bekijk het origineel

PARTÜNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

PARTÜNIEUWS

4 minuten leestijd

D. KODDE

De heer D. Kodde, burgemeester van Zoutelande, verzoekt ons te melden, dat hij, alhoewel vooruitgaande, nog niet in staat is zijn gewone werkzaamheden te verrichten. Daarom is 't hem zeker nog niet mogelijk om spreekbeurten te vervullen, zodat het onnodig is daarover te schrijven. Ook kan hij nog niet de vele vragen beantwoorden, welke hem vooraf en ook nu nog worden gesteld. Rust is nog nodig.

LANDELIJK VERBAND VAN STUDIEVERENIGINGEN

De vergadering werd gehouden t-^ Utrecht op 24 October 1951. De vergadering werd geopend door de voorzitter. Ds. P. J. Dorsman. Gelezen werd Jesaja 31. Naar aanleiding van dit Schriftgedeelte hield de voorzitter een kort openingswoord.

De gewone zaken, notulen en ingekomen stukken, werden afgehandeld. Het voorstel Goes werd aangenomen. Elke studievereniging ontvangt de adressen van de secretarissen der andere studieverenigingen, zodat deze met elkander in contact kuimen komen. Vragen opzenden naar de secretaris, de heer N, Weeda, Kraaierstraat 18 te Leiden. Deze zorgt voor doorzending naar de studievereniging na bespreking met de andere bestuursleden.

De financiën van het Landelijk Vea-band waren slecht. Reden is, dat de studip^ verenigingen niet op tijd betalen. VrieJS den, maakt deze zaak in orde. De boeken werden nagezien en in orde bevonden.

De financiën van de „Ds Kersten en Ds Zandt"serie leverden een batig saldo van ruim ƒ 1800. Van het tweede deel van A. V. d. Velde waren er nog over. Gezien de hoge prijzen van papier, werd besloten nog geen nieuwe uitgave te doen uitkomen. Met alg. stemmen werd goedgékerad om aan het Hoofdbestuur reductie te vragen op de prijs van het eerste deel van de uiteenzetting van het Program van beginselen. De studieverenigingen en aangesloten kiesverenigingen, die donateur zijn van de „Ds Kersten en Ds Zandt"serie, ontvangen dan dit boek via de secretaris, de heer Weeda. Mag ik donateurs en de secretarissen van de kiesverenigingen verzoeken mij de donateursgelden op te zenden.? Na verschijning ontvangt men dan in volgorde het eerste deel van de verklaring van het Program van beginselen. De prijs is nog onbekend. Ergo, alleen opzenden de vrijwillige bijdrage van kiesvereniging en voor elke donateur drie gulden. Denken de kiesverenigingen er aan, dat ze 't recht, doch ook de plicht hebben één afgevaardigde te zenden naar de jaarvergadering in de maand October? Van de 110 kiesverenigingen, die ons steunen met een vrijwillige bijdrage, waren de meeste niet vertegenwoordigd. Vrienden, noteert nu vast de maand October; houdt er één snipperdag voor over. We hebben gaarne ook üw advies en raad. Dus u noteert: Jaarvergadering van het "Landelijk Verband van Studieverenigingen, October 1952 te Ai> eldoom.

Daar Ds K. de Gier van Lisse wegens een sterfgeval verhinderd was, hield de heer F. Vergunst van Zeist voor ons een rede over het onderwerp: „De Christelijke staatkunde bij Calvijn". Alles weergeven zou het verslag te lang maken, spreker stond eerst stil bij de Ned. Geloofsbelijdenis, artikel 36, ontleend aan de leer van Calvijn. Onze verhouding tot God en de naaste. Het overheidsgezag. De overheid dienaresse Gods. De overheid en de consciëntie. Hoe de overheid door God is ingesteld om het goede voor het volk te zoeken, het kwade te weren. Ook zij zal eenmaal rekenschap moeten afleggen aan de Heere, dè Koning der koningen. Wegens tijdsgebrek was er geen bespreking op dit onderwerp.

Nadat gezongen was Psalm 86 : 6a en •3b sloot de voorzitter de vergadering met gebed.

Door het bedanken van de heer Bogaard te Rotterdam, is het adres van de secretaris nu: N. Weeda, Kraaierstr. 18 te Leiden.

P.S. Vrienden, mag ik u nogmaals verzoeken ons te helpen het restant boeken weg te werken? 110 verenigingen elk 5 boeken, is dat te veel van u gevraagd? Ik wacht op uw bestellingen. Joh. Calvijn, Christeüjke vrijheid, ƒ 2.—; A. v. d. Velde, De wonderen des Allerhoogsten, 2 delen, met 9 platen, ƒ 8.—. Gezien de hoge papierprijzen zijn deze uitgaven goedkoop. Zodra deze verkocht zijn, gaan we over tot een nieuwe uitgave. De beshssing is aan u allen. Bestelt omgaand.

N. WEEDA, secr.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 december 1951

De Banier | 8 Pagina's

PARTÜNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 december 1951

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken