Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Voor de Jeugd

5 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Wederom moeten we melding maken van een nicht, die ons gaat verlaten, omdat ze in het huwelijk treedt. Het is Wannie den Boer, die wanneer deze regelen onder jullie ogen komen, reeds getrouwd is. We kregen het bericht vm ondertrouw net te laat om er in de jeugdrubriek van verleden week melding van te kunnen maken, daarom doen v/c het nu. Daarbij wensen wij Wannie van harte geluk met de zo gewichtvolle stap, die zij ondernomen heeft. We menen zeker namens alle nichten en neven te schrijven, wanneer wij haar en haar man des Heeren onmisbare zegen op hun verdere levensweg toewensen. En al zal zij de oplossingen niet meer inzenden, toch zou het ons niet verwonderen, als zij zo nu en dan zich nog eens aan het oplossen der raadsels zet. Mochten er onder de neven en nichten zijn, die haar persoonlijk wülen gelukwensen door middel van een ansichtkaart, dan vermelden wi] hier haar adres: Lage Boeschoterweg 21, Garderen. Thans gaan we de oplossingen geven van de raadsels der opgaven 245 tot en met 248.

OPGAVE 245

Jongeren:

1. Tiberius. 2. Ber-Seba (Benjamin, Efod, Rabsaké, Sadrach, Emmaüs, Aser). 3. Wij hebben Abraham tot een vader. Ouderen: 1. Zo kwam Bathséba tot de koning Salomo. (Izebel, Moab, Og, wan, Dagon, hoest, tak). 2. Salomo - f- Absalom - f- Og. 3. En zij hebben hem overwoimen door het bloed des Lams.

OPGAVE 246

Jongeren:

1. De Heere zegene u uit Sion. 2. Potifar (Pergamus, Oreb, Tabor, Immanuël, Farao, Alexander, Rachel). 3. Sopater.

Ouderen:

1. Een ander deel viel in de goede aarde. (ellende, Gideon, Ada, drie, één, vrede, e.a.). 2. Lamech - |- Naaman - f Gad. 3. Ik zag de satan uit de hemel vallen.

OPGAVE 247

Jongeren:

1. Kapernaüm (Kores, Amazia, Filatus, Elkana, Ruben, Nathan, Amorieten, Uzza, Maacha). 2. Uw Woord is een lamp voor mijn voet. 3. Jordaan.

Ouderen:

1. Ismaël - |- Moab + Mozes. 2. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht. 3. En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. (Og, Lemuel, Asa, Wodan, azijn. Eden, Enéas, heden, Ehud, b).

OPGAVE 248

Jongeren:

1. Nahum (Nahur, Athalia, Hiram, Uz, Mordechai). 2. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. 3. Zebulon. Ouderen: 1. Farizeeërs en Schriftgeleerden (Eliëzer, scharnier, herfst, neef, Gad), 2 Met zilver, ijzer, tin en lood handelden zij op uwe markten. (Ezechiël 27 : 12). 3. Moloch - f Asa. Nu volgen de nieuwe raadsels.

OPGAVE 253

Jongeren:

1. In het Oude Testament komt een naam voor van 14 letters. Wat wordt bedoeld als het volgende bekend is: 3, 1, 13, 5, 14 is de naam van een 'woestijn, voorkomend in het boek der Psalmen; 12, 8, 10, 11 is de berg waar Mozes stierf; 7, 5, 2, 6 is een gedeelte van de berijmde psalmen; 4, 9 is een titel. 2. Door verplaatsing van de letters van NALKOES kan men de naam verkrijgen van een stad in het Oude Testament. 3. Noem de naam van: a. een godvruchtige koning na David; b. een vrouw, die een scharlaken koord uit het venster hing; c. een profeet, die lichamelijk ten hemel voer; d. de berg vanwaar de Heere Jezus ten hemel voer; e. een man, die de vraag stelde: wat is waarheid? f. de vrouw van Jozef; g. één der aartsengelen, die aan Daniël verscheen; h. de geboortestad van Abraham; i. de stamvader der Joden. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde woorden?

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte bestaat uit 35 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is: 33, 16, 25, 22, 3 is een koning, die een gedane toezegging herhaaldelijk teniet deed: 21, 31, , 24, 15 is de naam van een Eüomiet ten tijde van koning David; 35, 34, 20, 27, 19, 29 is een gelovige, die zeide: Deze is gezet tot een val en opstanding veler in Israël; 12, 30, 9, 5, 13, 12, 32, 14, 35, 18 is één der namen, welke aan de Heere Jezus in het Oude Testament gegeven worden; 1, 10, 2, 7 is een tweegevecht; 6, 8, 4, 11, 34, 26 betekent eindeloos; 28, 17 wijst op meerderen (afkorting); 23 is de eerste letter van de geboorteplaats van Paulus.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden te^ zamen een tekstgedeelte geven uit het Johannesevangelie: a. Bij de Heere is alles bekend; Hij weet alle dingen. b. Gij zult geen valse getuigenis spreken. c. Gij hebt het om niet ontvangen; geef het ook om niet. d. Wij weten, dat bij God alle dingen mogelijk zijn. e. Wat zal ik de Heere vergelden voor al Zijn weldaden? f. David huppelde met alle macht voor de ark des Heeren. g. Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde. h. Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, i. Het bed is te kort en het deksel te smal. j. En uit hen zult gij sommigen doden en kruisigen.

3. Maak uit TOFETH + CHAM + LINUS - MUNTSCH de naam van iemand uit het Oude Testament.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. We moeten het verhaal deze keer laten rusten, omdat er geen plaatsruimte meer voor is. Slechts willen we nog een enkel woord richten tot Adriaan en Jobina Vermerris te Rilland-Bath, die mij een soort rapport bekend maakten, dat er gunstig uitzag. Daar de brief namens beiden ondertekend is, weet ik niet van wie dit rapport is en ook is mij onbekend welke school het betreft. Schrijf jullie me dat eens?

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 maart 1952

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 maart 1952

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken