Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

PARTIJNIEUWS

5 minuten leestijd

LANDELIJK VERBAND VAN STUDIEVERENIGINGEN

Woensdag 8 Oct. mochten we in Apeldoorn onze jaarvergadering houden. De voorzitter, Ds P. J. Dorsman van Staphorst opende deze vergadering en liet zingen Psalm 119 : 14, ging voor in gebed en las Jes. 22 : 1—14. Naar aanleiding van dit schriftgedeelte sprak hij een kort openingswoord, wijzende op de noodzakelijkheid van onderzoek en beproeving der geesten. De A.R. hebben wel plannen om hun beginselprogram te wijzigen, maar in deze plannen worden de neo-gereformeerde beginselen niet verlaten. Tot de wet en de getuigenis, anders geen dageraad. Notulen werden gelezen, goedgekeurd en getekend. Jaarverslag van het Landelijk Verband. Twee nieuwe studieverenigmgen zijn aangesloten, en wel Rijssen en Putten. De penningmeester klaagde óver de financiën, met hulp van de „Ds Kersten en Ds Zandtserie" is er een batig saldo van ƒ 21.03. Willen de verenigingen, die over 1951 en 1952 nog niet betaald hebben, hun contributie opzenden aan de nieuwe secretaris-penningm. de heer P. Bijl, Middellandsedijk 85 te Numansdorp? Jaarverslag „Ds Kersten en Ds Zandtserie". De financiën zijn alleszins bevredigend. Wat de boeken aangaat, is er nog eerh klein restant van Joh. Calvljn: De Christelijke vrijheid. De boeken van A. V. d. Velde: „De wonderen des Allerhoogsten", daarvan is bet eerste deel bijna uitverkocht. Nog enkelen kunnen we helpen aan één compleet werk, 2 delen, prijs ƒ 7.—. Van het tweede deel zijn er nog 488 ex. Dat is te veel. Willen de wienden, die het eerste deel in hun bezit hebben, alsnog een besluit nemen om het tweede deel aan te schaffen? De prijs van het tweede deel is verlaagd en nu drie gulden. Calvijn: „Christelijke vrijheid" van ƒ 2.— voor ƒ 1.50. Als iedere aangesloten kies- en studievereniging twee exemplaren bestelt, zijn deze boeken uitverkocht. Vrienden, we rekenen op uw medewerking. Daar de financiële positie van de kas zodanig is, dat we een nieuw werk kunnen uitgeven, werd besloten het boek van W. Teelinck, „De politieke christen" uit te geven. Alleen de oplaag, moet die groot of klein zijn? De secretaris wordt opgedragen prijsopgaaf te vragen aan enkele drukkerijen. Is de prijs bekend, dan zal er terstond een oproep verschijnen in „De Banier". Vrienden, de intekening is reeds opengesteld. Laat iedere kiesvereniging en laten al onze studieverenigingen helpen in hun omgeving een tiental te plaatsen. Eén van de vrienden gaf zijn oordeel: „Dat is het beste boek, dat tot nu toe verschenen is". Het boek is verschenen anno 1650 en opgedragen aan de Prins van Oranje, Willem II. Instructie voor alle hoge en lage overheidspersonen, naar aanleiding van Psalm 101. Hier volgt de korte inhoud: Ie. De prinsen en overheden moeten alzo regeren tot eer van God en ten goede van Gods volk. 2e. Gods goedheid verplicht hen om goed en rechtvaardig te handelen. 3e. Hun wetten moeten zijn in overeenstemming met Gods Woord. 4e. Willen zij anderen reformeren, moeten zij eerst zichzelf reformeren. 5e. Zij moeten de overtreders straffen. 6e. De ambten geven aan de getrouwen in den lande. 7e. Zij moeten de moedwillige zondaars behoorlijk straffen en het volk reformeren. De voorzitter dankte de secretaris voor het werk en ging over tot bespreking. Met algemene stemmen werd aangenomen het boek zo spoedig mogelijk uit te geven. Enkele verenigingen ontvangen advies van de heer van Dis. Be-

stuursverkiezing, de aftredenden worden herkozen, namelijk de heer M. v. d. Werf te Temeuzen en de heer N. Weeda te Leiden. De boeken werden nagezien door de heren A. Hakkenberg en S. v. Seyden en in orde bevonden. Alsnu ontving Ds Chr. v. Dam van Amsterdam het woord, die de vergadering bepaalde bij „Reformatie of deformatie". Met grote belangstelling werd deze ernstig waarschuwende rede aangehoord. Spreker verklaarde dat deformatie is afval en toonde op grond van Gods Woord aan de val van de recht geschapen mens en daarna de gedurige afval. Doch dank zij Gods genade en trouw, geeft God telkens weer een reformatie. Aan de hand van onze eigen landshistorie wees spreker op Gods genade en ontferming. Die onze vaderen uit de deformatie uittrok en door reformatie hen kwam te brengen tot grote welvaart. Ook nu is nog steeds reformatie nodig. Eerst ons eigen hart. Men kan strijden voor de S.G.P. en nog een natuurlijk, onherboren hart hebben. Daarom is nodig ernstig onderzoek aan welke zijde we staan, aan de zijde van de reformatie of aan de zijde van de deformatie. Met een verzoek om onze mannen, die in Kamer, Staten en Raden zijn, op te dragen in het gebed, om Gods hulp af te smeken in hun zware strijd tegen de deformatie, besloot spreker zijn rede. De voorzitter dankte Ds van Dam en ging verder met de rondvraag. De volgende jaarvergadering zal D.V. gehouden worden Woensdag 7 October te Rotterdam. Op een vraag over het schrijven van een brochure zal de voorzitter in overleg treden met het Hoofdbestuur. De voorzitter dankt de studievereniging te Terwolde voor de hartelijke ontvangst en het werk, en verzocht ds van Dam deze vergadering te sluiten met gebed en dankzegging. Vooraf werd gezongen Psahn 68 : 14. Adres „Ds Kersten en Ds Zandtserie": N. Weeda, Kraaierstraat 18, Leiden. Secretaris Land. Verband van Studiever.: P. Bijl, Middellandsedijk 85 te Numansdorp. Bestuursleden, onthoudt deze verandering. Contributie a ƒ 0.50 per lid voortaan zenden naar Numansdorp.

N. WEEDA, secr.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 november 1952

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 november 1952

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken