Bekijk het origineel

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

BUITENLANDS OVERZICHT

9 minuten leestijd

De Heilige Sclu-itt leert het ons en de ervaring bevestigt het ons, dat wij in een wereld van veranderingen leven. Wat is er op aarde in de loop der eeuwen al niet veranderd! En welke veranderingen hebben er nog doorlopend plaats!

Hoe vele rijken, welke eenmaal bestonden, bestaan thans niet meer! En hoe vede personen, die eens ia macht en aanzien gezeten waren, hebben al bun macht en aanzien verloren!

Als wij dit schrijven, gaan onze gedachten als vanzelf uit naar Beria. Beria, eenmaal één der machtigsten en aanzienlij ksten in Rusland, is thans geworden tot één der minsten van heel het Russische rij'k.

Meer dan 20 jaren lang als een \'ertrouwd vriend en inedewer^ker van StaHn met hem bewierookt, is hij thans wel op het diepst vernederd.

Beria, eertijds één der machtigste leiders in de Sovjet-Unie, waaiin heel de politie onder 2djn bevel stond, is heden zelf een aangeklaagde geworden, die zelfs voor het behoud van zijn leven heeft te vrezen.

Zo vergaat de glorie der wereld; zo wordt het bewaarheid, dat degene, die niet dan de eer en het aanzien dezer wereld heeft, al een bijzonder slechte poi-tie bezit, welke hij zelfs nog in dit leven kan verliezen.

Beria, die tijdens Stalins leven zulke aanzienlijke functies bekleedde en zelfs na diens dood nog in ©en driemanschap met Malen'kof en Molotof tot de eerste vice^premier en minister van binnenlandse zaken van de Sovjet-Unie verkozen werd, is daarvan ontheven en smadelijk weggejaagd.

Beria tooh is in een bijeenkomst van het centrale comité vam de Russische commiueistisdhe pnartij uit al zijn hoge functies ontslagen. Bovendien nog werd hij in deze bijeenkomst, waarin ministerpresident Malenkof verslag heeft uitgebracht over misdadige, tegen partij «n staat gerichte aotiviteitsn van Beria, welke de ondermijning van de Sovjetstaat in het belang van buitenlandse kapitalisten zouden hebben beoogd, uit de communistische partij gestoten. En daarbij is het zelfs nog niet eens gebleven. Er werd daarenboven in de bijeenkomst besloten om het dossier over Beiia's misdadige activiteiten naar het opperste gerechtshof van de Sovjet-Unie te zenden. Volgens het lijfblad van de regering dei Sovjet-Unie, de Prawda, werd dit besluit in de bijeenikomst met algemene stemmen (genomen en met 'luid applaus begroet

Zo zal dan Beria ook nog als vijand van de oomanunistische partij en van het Sovjet-Russisohe voDc moeten veirschijnen voor het ihoogst© gerechtshof der Sovjet-Unie, waarbij hij zich, benevens over al het reeds vermelde, ook nog te verantwoorden 2al hebben over de sabotering van de voedselvoorziening en over de aanmoediging van het gewestelijk nationalisme.

Wat het gevolg van dit optreden tegen Beria ten opzichte van de Russische buitenlandse politieik zal zijn, valt moeilijk te zeggen. Daarover zijn de oordeelvellingen allerminst eensluidfend De één oordeelt er zo en de ander weer zus over, zodat wij ons met deze oordteelvellingen niet zullen ophouden, daar er dienaanigaande toch niets met zekefheid is te zeggen.

Met zekerheid kan er echter wel gezegd worden, 'dat 'het in de Sovjet-Unie kraakt, dat niemand daarin van zijn leven zeker is, en dat men, evenals bij de Franse revolutie, de ene dag in het gestoelte der ere en der regering kan zitten. en dat men een volgende dag in de gevangenis opgesloten kan zijn, om enige rijd later als ©en misdadiger tot de doodstraf veroordeeld te worden. Met hoevele personen is dat eertijds bij de Franse revolutie en nu bij de Russische leeds het geval geweest, zodat het bij niemand al te grote verwondering behoeft te baren als Beria ten slotte met lien een gelijk lot zal delen. En dit te meer niet, omdat de bovendrijvende partij naar één of meer schuldigen zoekt, op wie zij de schuld voor de slechte gang van zaken kan afschuiven om zelf vrijuit te kunnen gaan. De ene zuivering na de andere iieeft in Rusland reeds plaats gevonden en telkens weer worden daarbij schuldigen aangewezen, die, ^na vaak eerst allerlei martelingen doorstaan te hebben, als vijanden en verraders van het volk ter dood werden veroordeeld. En daarbij maakt het voor de bovendrijvend© partij niets uit of zij vroegere communistische strijdmakkers, die in de Sovjet-Unie een hoge functie bekleed hebben, om het leven brengt. Het heet dan, dat de partij en 'het land weer gezuiverd zijn van misdadige elementen, dïe het bestaan van de staat in gevaar brachten en deswege bez'g waren het vol'ksgeluk te verwoesten.

Wat 't vol'ksgeluk betreft, daarover hebben vele personen, die van de communi'Stische heilstaat eenmaal hoge verwachtin; gen hadden, nu de communistische staat in hun land gevestigd is, gans andere gedachten dan de autoriteiten, die de teugels van 'het bewind aldaar in handen hebben. Dit hebben de opstanden van de arbeidersbevolking in Berlijn, Oost-Duitsland en elders wel heel overtuigend uitgewezen. Deze opstanden zijn wel door de Russisch© tanks en bajonetten in bloed gesmoord, maar daarmede toch niet geheel en al onderdrukt. Volgens onderscheidene berichten blijft het onder de arbeiders in Oost-E> uitsland en ook in andere landen gisten, moeten er op onderscheidene plaatsen zelfs weer stakingen zijn uitgebroken, zodat het aldaar min of meer gevaarlijk voor de Russische autoriteiten nog steeds blijft rommelen. Zo zelfs, dat de Westberlijns© hoofdcommissaris van politie 'heeft medegedeeld, dat de arbeiders in de Oostelijke sector van Berlijn volgens zijn inlichtingen thans ©en algemene sitdownstaking hebben uitgeroepen, welke voor alle staatsbedrijven geldt. Hij acht 't mogelijk, dat het aantal stakers reeds honderdduizenden bedraagt. Volgens naar West-Berlijn uitgeweken Oostberlijners moeten poHtietroepen in overvalwagens Oost-Berlijn weder zijn binnengereden, terwijl rondom de regeringsgebouwen m de Leipzigerstraat, waar het vuur van de opstand weder aanwakkerde, zioh •wachtposten moeten ibevinden, en aan de rand van Berlijn Sovjet-kampementen moeten opgeslagen zijn.

AI heeft men aa-ngaande dteze berichten immer de nodige voorzichtigheid te betrachten, dewijl 'het blijkt, dat men er niet altijd met zekerheid op af kan gaan, nochtans wijzen er vele dingen op, dat & : in de satelÜetLanden van de Sovjet-Unie ©en grot© ontevredenheid onder de gehele 'bevolking over het communistisch be> stuur en zijn maatregelen bestaat.

Deze hevige ontevredenhei'd heeft de Russische autoriteiten er toe gedwongen om hier en daar de teugels wat te laten vieren. Zo hebben dezen, onder .9teike aandranig der bevolking daartoe gedwongen, bekend gemaakt, dat het veikeer tussen Oost-en West-Berlijn weer normaal zal mogen verlopen, terwijl in Hongarije nog al krassere maatregelen ter bevrediging van het volk zijn genomen. Aldaar is namelijk de f©E© Stalinist Rakosi uit zij'n hog© functi© ontslagen en zijn vele scherpe maatregelen aanmerkelijk verzacht. Uit dit alles blijkt wel, dat het ondanks al hun machtsmiddelen en hun voortdurende propaganda aan de Russische autoriteiten niet gelukt is om de sovjetiserinig in de satellietstaten door te zetten, en dat de door de communisten aanigekondigde paradijstoestand aldaar wel in een tegendeel is omgeslagen. In stede van toch dat, zoals aangekondigd was, de arbeiders en heel de bevolking ean ongemene welvaart ten deel is gevallen, he»rst er een nijpend gebrek aan allerlei voedingsmiddelen, en in stede van de vrijheid, welke ook al voorzegd was, de meest ergerlijke pohHedwang, waarbij niemand zelfs zeker van zijn leven is.

Ja, het rommelt wel geducht in de Sovjet-Unie en haar vasalstaten en het kan er nog veel meer gaan rommeleri, als tussen de huidige autoriteiten een strijd om de macht gaat uitbreken, waarop wel enige kans bestaat. Naar de berichten uit de Sovjet-Unie thans luiden — waarop men echter, omdat zij alle uit de koker van de thans bovendrijvende partij, die van Malenkof, afkomstig zijn, ook al niet met stellige zekerheid af kan gaan — is de afzetting van Beria in heel Rusland met bijzondere ingenomenheid begroet. Het is echter niet ondenkbaar, dat Beria, die zo vele lange jaren een hoogst aanzienlijke functie in de Sovjet-Unie bekleed heeft, aanhangers heeft, die wel eens tegen Beria's verdwijning van het politieke toneel in verzet zouden kunnen komen. Of zij daartoe echter de moed zullen hebben, is bij lange na niet zeker, dewijl zij zich bij een openbaar verzet vrij zeker met Beria voor het één of andere gerechtshof zullen te verantwoorden hebben, daar het moeilijk aan te nemen is, dat, gezien de maoht, welke Malenkof thans ontwikkeld heeft, zij Malenkof uit zijn machtspositie zullen kunnen stoten; al moet toegegeven worden, dat in de Sovjet-Unie, waarin iemand lange tijd als een waie vriend des voBcs één. der hoogste functies bekleed kan hebben, om daarna ten slotte als een vijand des volks afgezet en veroordeeld te worden, zeer veel mogelijk is.

Het is na deze opzienbarende Russische gebeurtenissen, en na de opstanden in de Russisch© vasalstaten, welke in heel de wereld sterk de aandacht getrokken hebben, dat de zogenaamde kleine Bermuda-conferentie te Washington thans bijeengekomen is. Men kan •veihg aannemen, dat deze gebeurtenissen daarin een onderwerp van bespreking zullen uitmaken. Deze hebben toch ook het bewijs geleverd, dat wij in een wereld van verandering leven en dat er snel in de wereld grot© veranderingen kunnen plaats vinden, alsook hebben deze wel enige verandering in de situatie gebracht in 3» ver, dat de posi'tie van de Amerikaanse regering daardoor niet weinig versterkt is.

In zijn befaamde rede, welke Churchill in Mei 'hield, heeft hij er sterk op aangedrongen, dat er een spoedig overleg met de Russische regering plaats zou vinden. Hij bepleitte daarin de spoedige bijeenroeping van een viermogendhedenoonferentie, waaraan de Russische regering zou deelnemen. De Ameri'kaanse regerinig gaf er blijk van, dat zij daarvoor mets gevoelde. De Engelsen, die sedert de dood van Stalin het meest optimistisch zijn geweest, dat er ten aanzien van de vredesonderhandelingen een gunstige verandering in de houding van de regering van de Sovjet-Unie had plaats gegrepen, drongen uif dat oogpunt er sterk op aan, dat de Westelijke mogendheden het initiatief zouden nemen om een regeling met de Russische autori'teiten te treffen. Zelfs bleken velen hunner als een soort concessie aan de Sovjet-Unie, bereid te zijn om het rode China als Hd van de Organisatie der Verenigde Naties aan te nem'en; een concessie, waartegen men in Amerika immer sterk gekant is geweest.

Het lijdt geen twijfel, dat op de coofereu'tie te Washington van de Amerilaanse, Engelse en Franse ministers, Dul-les, Lord Salisbury en Bidault, de jongste opzienbarende gebeurtenissen door Dulles ter sprake zullen worden gebracht. Deze stellen toch het Amerikaanse standpunt wel in het gelijk, daar zij tonen, dat de Sovjet-Unie er bij lange na niet zo steik voorstaat als sommigen wel denken. De innerlijke zwakheid van de communistische rijken komt ook daarin wel uit, dat 'het rode China het is geweest, dat verzocht heeft om de wapenstilstandsonderhandelingen op Korea te heivatten. De bestandsdelegaties zijn inmiddels dan ook weder bijeengekomen en dit — hetgeen veel zegt — zonder dat de Zind-Koreaanse afgevaardigden bij de samenkom'St aanwezig waren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 juli 1953

De Banier | 8 Pagina's

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 juli 1953

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken