Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

BUITENLANDS OVERZICHT

7 minuten leestijd

Aan de verwarring, welke er in de wereld thans wel in bijzondere mate heerst, is allerminst een einde gekomen. Deze heeft het bezoek, dat de Amerikaanse minister Dulles per vHegtuig aan Parijs gebracht heeft, waar hij een onderhoud met de Franse minister Mendès-France en de Engelse minister Eden heeft gehad, niet beëindigd. Dit bezoek heeft tegen veler verwachting plaats gevonden. Dulles had immers, daartoe dringend aangezocht door de Franse en de Engelse regering, onderscheidene malen pertinent geweigerd zich verder met de onderhandelingen op de Geneefse conferentie te willen inlaten.

Dat hij zioh door zijn 'bezoek aan Parijs daarmede toch ingelaten heeft, is wel een geduchte streep door de Russische rekening geweest. Molotof heeft zijn hevig misnoegen over dat bezoek niet onder stoelen en banken gestoken, waar hij verklaarde, dat door dat bezoek de vrede, welke in Indo-China op het punt stond van gesloten te worden, van de baan was. Begrijpelijkerwijze had hij gehoopt, dat de scheur, welke in de verstandhouding tussen de Westelijke geallieerden ontstaan was, van blijvende aard zou zijn. Die hoop — Molotof had het er zowel op de Berlijnse als op de Geneefse conferentie op aangelegd, om verdeeldheid tussen de Westelijke geallieerden te stichten — is door het bezoek van Dulles wel enigermate in rook vergaan.

Bij de onderhandelingen, welke tijdens Dulles' verbHjf te Parijs plaats gevonden hebben, is het de Engelse en Franse ministers gelukt om DuUes van inzicht te doen veranderen. AI zal deze zelf niet aan de verdere onderhandelingen te Geneve deelnemen, nochtans zal de Amerikaanse regering zich daar niet aan onttrekken. De Amerikaanse onderminister Bedell Smith zal zich — hij is reeds onderweg — naar Geneve begeven.

Dat Ehilles van houding veranderd is, moet volgens de berichten in de pers voor het grootste deel te danken zijn aan de voorrteffelijke indruk, welke Mendès-France op Dulles gemaakt heeft. DuUes heeft in het onderhoud met Mendès-France deze als een geheel andere leren kennen dan men hem had voorgesteld. Mendès-France was Dulles voorgesteld als een schipperaar, die niet wist wat hij wüde, als een weerhaan, die zich door alle winden liet drijven, en als één, die in zijn hart niets van de Amerikaanse alliantie moest hebben. In het onderhoud bleek DuUes, dat het tegendeel het geval was. Hij moet er van overtuigd zijn geworden, dat de Franse minister een man van karakter was, die er ten volle van overtuigd was, dat Amerika en Frankrijk in een bondgenootschap behoren samen te gaan.

Desniettemin is daarmede de verwarring in de wereld niet weggenomen, en zijn daarmede de problemen nog volstrekt niet opgelost, en is daarmede nog allerminst een goed resultaat op de conferentie te Geneve verkregen.

In weerwil van de berichten — de radio van het commimistische China kondigde zelfs aan, dat een voor beide partijen eervolle vrede in zich scheen — dat de conferentie te Geneve een gunstig verloop heeft en dat daarop een goed resul­ taat bereikt zal worden, is tot dusverre nog geen enkel wezenlijk resultaat verkregen.

Het zogenaamde definitieve gesprek, waarop de overeenkomst getroffen zou worden, dat de Franse, Engelse en Russische ministers gevoerd hebben, heeft geen enkel resultaat opgeleverd. Het had plaats in de villa van de Engelse minister Eden en duurde ruim twee uur. In dat gesprek moet het hard tegen hard gegaan zijn. Molotof moet zich daarbij uiterst beleefd gedragen hebben, maar moet ten aanzien van zijn eisen onbuigzaam gebleven zijn.

Het einde van het gesprek verhep alzo, dat Molotof zich tenslotte naar zijn villa begeven heeft, en de Engelse en de Franse ministers tezamen bleven om nader overleg te plegen.

Voor de Franse minister is het verloop verre van gunstig. De tijd dringt hem; hij heeft toch zijn belofte, dat op 20 Juli een wapenstilstand gesloten zal zijn, gestand te doen.

Er wordt dan ook druk vergaderd; zowel van de communistische als van de geallieerde zijde is men druk aan het vergaderen. Maar met dat al is men ten opzichte van het sluiten van een wapenstilstand niets opgeschoten.

Het moeten drie kwesties zijn, welke de onderhandelaars op het ogenblik, dat wij dit overzicht schrijven, geheel in beslag nemen.

Zij beraden zich er over wanneer de voltallige ministersvergadering moet plaats vinden. Zij discussiëren hoe de demarcatielijn in Vietnam moet vastgesteld worden, waarbij de communisten de 18e breedtegraad als grenslijn wensen, en de Fransen de 14e. Hun beraad gaat vervolgens over de controle op de wapenstilstand en het tijdstip van verkiezingen in geheel Vietnam.

Wat dit laatste betreft, willen de communisten met de verkiezingen tot maximaal zes maanden na de wapenstilstand wachten, terwijl Mendès-France ten minste 18 maanden na de wapenstilstand de verkiezingen wil doen plaats hebben. Hierbij maakt men zich bezorgd, zowel te Genèv© als in Frankrijk, wat er met de Zuidelijke helft van een eventueel verdeeld Vietnam staat te gebeuren. Men is van oordeel, dat Mendès-France in grote moeilijkheden zal komen, als hij aan de Amerikaanse verlangens zal toegeven. Deze verlangens houden in, dat de Zuidelijke helft ingeschakeld zal worden in het door de Amerikaanse regering voorgenomen Zuid-Oost-Aziatisch verdedigingssysteem. DuUes zou te Parijs met grote steUigheid verklaard hebben, dat hij weliswaar een verdeling van Vietnam als onvermijdelijk beschouvi^, maar dat dan toch al het mogelijke gedaan moet worden om het restant van Vietnam volkomen veüig te steUen. De communisten moeten daarvan echter niets willen weten. Zij zijn van oordeel, dat inschakeling van Zuid-Vietnam in het Zuid-Oost-Aziatisch verdedigingssysteem de kans op hereniging met de Noordelijke helft van Vietnam vrijwel geheel vernietigt. In de conferentiekringen acht men het mogelijk, dat de huidige houding van Molotof zuiver tactisch is om zoveel mogelijk concessies van de Westelijke geallieerden te verkrijgen, vooral ten aan­ zien van de vaststelling van de bestandslinies.

De Britse delegatie heeft nog altijd goede hoop op het welslagen van de conferentie. Zij leeft in de stellige verwachting, dat reeds Maandagavond 19 Ju]i een accoord getroffen zal zijn betreffende het staken van het vxuren, hetgeen Mendès-France in staat 2!ou steUen om aan de regering te blijven, terwijl er daarna nog twee of drie weken zouden heen kunnen gaan met het regelen van alle détaüs.

Op het ogenblik valt echter over de uiteindelijke afloop der conferentie nog niets met zekerheid te zeggen. Wordt er een wapenstüstand in Indo-China gesloten, dan zal het een door noodzakelijkheid afgedwongene zijn, gelijk dat oolc met die op Korea het geval was, één, die de koude oorlog niet opheft, welke, ge. zien de grote verdeeldheid en onenig. heid, welke er tussen de Sovjet-Unie en Amerika bestaat, ook na de wapenstilstand op Korea onverzwaM is blijven woeden.

Dat dit metterdaad zo is, blijkt wel uit de onverzwakte pogingen, welke Amerika aanwendt om het Europese Verdedigingsverdrag tot stand te brengen, welke steUig door Amerika ook ten aanzien van Frankrijk hervat zuUen worden, gelijk DuUes bij zijn bezoek aan Parijs ook gepoogd heeft om Frankrijk tot de toetreding tot het genoemde verdrag te bewegen.

Dit blijkt ook uit de gemeenschappelijke verklaring van. Amerika en Engeland, om aan West-Duitsland de souvereiniteit te hergeven, los van de Europese Defensie Gemeenschap, wanneer het Franse parlement het verdrag tot oprichting van een Europees leger niet zou goedkeuren. Inmiddels hebben er hevige gevechten in Indo-China in de huurt van Hanoi plaats. Naar het Franse legerberidit gemeld heeft, is daar door de Franse strijdkrachten een offensief ingezet ter verdediging van de belangrijke wegen, welke van het Westen en het Noorden het deltagebied van de Rode Rivier inkomen, Dit offensief moet een gunstig verloop hebben.

Tenslotte nog het navolgende.

Het abnormaal hoge water in de Donau, waardoor in de afgelopen dagen grote gebieden in Beieren en Oostenrijk over stroomd «zijn, heeft thans Hongarije bereikt, met het gevolg, dat in het Noord-Oosten van Hongarije duizenden personen dakloos zijn geworden. Grote gedeelten staan geheel onder water. Het centrum van de belangrijke industriestad Gytr, een stad met 80.000 inwoners, is overstroomd. Op het ogenblik evacueren de inwoners van onderscheidene steden, dorpen en gehuchten, daar de dijken er zijn doorgebroken. Bij Boedapest stijgt de Donau per dag ongeveer 40 cm. Men verwacht, dat de Donau aldaar over één of twee dagen een peil van meer dan acht meter zal bereikt hebben.

In Tsjecho-Slowakije zakt het water in de Donau langzaam, ofschoon ook daar zelfs het gevaar van overstroming nog niet geheel geweken is. Volgens de radio Praag vormt het gebrek aan drinkwater één van de grootste moeilijkheden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 juli 1954

De Banier | 8 Pagina's

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 juli 1954

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken