Bekijk het origineel

Ds. SMITS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ds. SMITS

6 minuten leestijd

Zijn naam behoeft in de kringen van de S.G.P. geen nadere aanduiding. Hij was daarin algemeen bekend en geacht en heeft daarin een voorname plaats en een zeer •werkzaam aandeel gehad.

Zijn in het vorige nummer aangekondigde vertrek betekent dan ook ongetwijfeld voor de S.G.P. een groot verHés. Zij ziet hem zeer node vertrekken. Daar is alle reden voor.

Nu al jaren aaneen lid van het hoofdbestuur, heeft hij deze functie, naar de mens gesproken, met grote getrouwheid bekleed en het met zijn adviezen en trouwe vriendschap gediend. Geen wonder dan ook, dat hem in de laatste hoofdbestuursvergadering, met de beste wensen voor zijn verblijf en arbeid in Amerika, de erkentelijke dank van het hoofdbestuxn: is gebracht.

Het hoofdbestuur zal hem niet alleen missen in de eigen kring, maar ook als hoofdbestuurslid aan de bestuurstafel in de Algemene Vergadering te Utrecht, waarin hij op de hem eigen krachtige wijze tegen de tijdgeest in het goede recht van de beginselen der S.G.P. bepleitte en de vergadering opwekte om deze tegenover vriend en tegenstander uit te dragen en daarnaar zelf het eigen leven in te richten; redevoeringen, welke immer met grote aandacht en instemming werden aangehoord.

Wat Ds Smits de vergadering voorhield en aanprees, heeft te meer waarde, waar hij zelf in deze een uitnemend voorbeeld gaf. Zelf heeft hij toch aUerwege en te allen tijde in het openbaar kloekmoedig en vrijmoedig voor de oude, beproefde beginselen der S.G.P. tegen vriend en tegenstander mogen uit-en opkomen.

Neen, Ds. Smits was geen man van ja en neen, van het kan wel zo, maar het kan ook wel anders; geen man van twijfelachtige onzekerheid, maar een man uit één stvik, die zijn beginselen gestand mocht doen. En dit kon hij doen, omdat hij door Gods genade deze niet alleen in de mond, maar ook in het hart omdroeg. Dat was ook mede de reden, dat hij vijandschap en tegenstand, smaad en hoon, en alles wat daarmede gepaard gaat, heeft kimnen en vdUen verdragen. En deze zijn ook te zijnen opzicht© waarlijk niet gering geweest. Nog altijd immers is de S.G.T. bij zeer velen in den lande een verachte, ja bij niet weinigen zelfs een gehate partij. Dit heeft Ds. Smits ook wel ondervonden. Devsajl de S.G.P. het onverminkte artikel 36 der aloude Nederlandse Geloofsbelijdenis belijdt, en de kerk, waarvan hij lid is, dit ook doet, daar had hij de sympathie, steun en medewerking van al de leden zijner kerk büHjkerwijze mogen verwachten; doch het is hem gans anders ervaren. Instede van sympathie heeft hij antipathie, instede van steun tegenkanting en in stede van medewerking heeft hij tegenwerking, van sommigen hunner zelfs bittere, ondervonden; gelijk hij ook buiten de kring van de leden zijner kerk krachtens de sterke afkerigheid tegen de S.G.P. bij zo velen om des beginsels wil allerminst een gewilde persoon was.

Dat maakt nu onze genegenheid en sympathie voor Ds. Smits des te groter. En het zou dan ook een ernstig verzuim zijn, wanneer wij bij Ds. Smits' vertrek naar Amerika namens de S.G.P. geen woord van warme waardering uitspraken en hem niet onze zeer erkentelijke dank brachten voor al hetgeen hij voor de S.G.P. gedaan heeft.

Dit houdt echter allerminst in, dat wij Ds. Smits als mens de kroon op het hoofd zetten of wülen zetten. Dit is en zij verre van ons. Hij is als ieder ander persoon een mens. En wat een mens is en wat van hem te verwachten is, leert Gods Woord ons. Dus niet aan de mens Ds. Smits als zodanig wensen wij de eer te geven, doch wel aan de Heere, Die hem aan de S.G.P. gaf, en de lust, kracht en moed er toe schonk om te doen al hetgeen hij voor de S.G.P. heeft mogen doen. En bij dit alles zal Ds. Smits stellig niet de laatste zijn om te erkennen, dat aan al zijn werk, ook aan het aan de S.G.P. bestede, zonde en gebrek gekleefd hebben, en dat hij in alles, bij al zijn werk, zowel in het openbaar al in het verborgen, het alleen reinigende en alles betalende bloed van de enige Middelaar Gods en der mensen, de Heere Jezus Christus, van node heeft.

Zo gaat Ds. Smits ons dan verlaten. Velen zullen hem met smart en weemoed zien gaan; onder wie het hoofdbestuur, dat in hem een bekwaam en warm medelevend lid heeft gehad; en ook de S.G.P., welke zeer veel aan hem te danken heeft, onder meer, wij willen bij het vorige, dat wij dienaangaande reeds opgemerkt hebben, daar nog expres aan toevoegen, dat hij als spreker, die gewild was en gaarne gehoord werd, in zo menige vergadering is voorgegaan (ook in dit opzicht laat hij een leegte na), en onder wie ook wij zelf, die in hem een trouwe en trouwhartige vriend hadden sn hebben.

Al gaat dan Ds. Smits ons verlaten, hij heeft Nederland nog niet verlaten; dat wü zeggen, dat ook na zijn vertrek hij jog niet met zijn gedachten, begeerten en liefde Nederland verlaten heeft.

Daarvoor zijn er te veel banden, die hem nog aan ons arm Nederland binden. Dit bleek op de laatste hoofdbestuursverga-Jering, waarop Ds. Smits een woord van .ifscheid gesproken heeft. Toen toch bleek wel heel duidelijk, dat, al nam hij afscheid, hij toch geen afscheid nam in die zin, dat hij Nederland voorgoed vaarwel zei. Hij heeft onder meer toegezegd, dat hij vanuit Amerika bij leven en welzijn, nog wel eens een stichtelijke overdenking in „De Banier" zal schrijven, hetgeen door tal van lezers stellig op hoge prijs zal worden gesteld.

Gaarne wensen wij hem, zijn echtgenote en gezin, bij zijn heengaan naar Amerika des Heeren zo onmisbare zegen toe.

Wij doen dit namens heel de S.G.P. die hem dan eindelijk, na tal van beroepen uit Amerikaanse gemeenten, waarvoor hij heeft moeten bedanken, aan een Amerikaanse gemeente heeft moeten afstaan. De Heere stelle hem in zijn dienstwerk tot een rijke zegen. De Heflijkheid des Heeren zij over hem en de zijnen, en Hij moge het werk zijner handen bevestigen, om daarbij te ervaren, dat die in de schuilplaats des AUerhoogsten is gezeten, zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 oktober 1954

De Banier | 8 Pagina's

Ds. SMITS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 oktober 1954

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken