Bekijk het origineel

Nochtans blijft afwachten de boodschap

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Nochtans blijft afwachten de boodschap

6 minuten leestijd

Hierbij kan de vraag gesteld worden, hoe, als zij door de pogingen van Mr. Burger wordt opgelost, dan de ministeriële crisis zal worden opgelost. Zal hier­ bij weder het middel van lijmen en krammen worden toegepast? Een middel, dat aanvankelijk door professor Romme met zulk een nadruk en beslistheid werd ver­ worpen, waar hij schreef, dat er niet gehjmd of gekramd, maar geheeld moest worden. Als er tenslotte toch nog gelijmd en gekramd is, behoeft dit niemand te verwonderen. Er is al zo veel gelijmd en gekramd, dat het ook niet zo heel vreemd zou zijn als het daar ook ditmaal bij de oplossing van de ministeriële crisis op uitgelopen zou zijn.

Daar is te meer reden voor, daar noch de K.V.P., noch de P.v.d.A. aangemerkt wil worden als de partij, die de crisis veroorzaakt heeft. Deze partijen zijn gedurende heel de ontstane ministeriële crisis al druk in de weer om in deze de schuld van zich af te wentelen, terwijl de K.V.P. de P.v.d.A., en de P.v.d.A. de K.V.P. als de schuldige aanwijst. En stellig zou de P.v.d.A. een wapen in de hand gegeven worden, indien de Kamerfracties van de K.V.P., van de A.R.P. en van de C.H.U. de voorstellen van Mr. Burger afwezen. De P.v.d.A. zou dan stellig in heel hèt land, van de DoUard tot de Schelde toe, laten weerklinken: De P.v.d.A. heeft het kabinet-Drees willen behouden en redden, maar de fracties van de K.V.P., van de A.R.P. en van de C.H.U. hebben dit niet gewild en het verhinderd, waar zij het zijn, die de pogingen van Mr. Burger tot reconstructie van het kabinet-Drees hebben afgewezen, ' terwijl daarbij ongetwijfeld de K.V.P. als de hoofdschuldige voor heel ^ons volk tentoongesteld zou worden.

Hierbij komt nog, dat de nieuwe verkiezingen, waarop de K.V.P. tot dusverre zo gebrand is geweest, de moeihjkheden, welke door de kabinetscrisis ontstaan zijn, slechts verplaatsen, de oplossing er van slechts uitstellen. Worden er nieuwe verkiazingen gehouden, dan zal er na die toch weder een kabinet gevormd moeten worden. En dan beginnen de moeihjkheden zich opnieuw voor te doen, daar het uitgesloten geacht moet worden, dat de K.V.P. dan in zulk een groten getale — dat is met meer dan vijftig zetels — in de Kamer terug komt, dat zij geheel onafhankehjk van de andere partijen een ministerie, geheel bestaande uit R.K., kan vormen. Al mogen de nieuwe verkiezingen de K.V.P., waarop zij klaarblijkelijk hoopt en waarvoor na de uitgifte van het mandement der bisschoppen ook wel enige kans bestaat, de winst van een paar zetels opleveren, dit neemt niet weg, dat na afloop der verkiezingen er weder een nieuwe koehandel ten aanzien van de vorming van een kabinet en de leden, die daarin zitting zullen nemen, gedreven zal moeten worden. En die koehandel — men denke er alleen maar eens aan hoe lang deze geduurd heeft alvorens het huidige kabinet-Drees tot stand kon komen — kan heel veel tijd in beslag nemen.

Hierbij» komt nog, dat er van de belastingverlagingen, als er nieuwe verkiezingen zullen gehouden worden en een nieuw kabinet geformeerd moet worden, gedurende enkele maanden niets zal kunnen komen.

En nu is het wel heel merkwaardig, dat de P.v.d.A., die blijkens tal van uitspraken van haar vooraanstaande mannen er eigenlijk niets van moet hebben, ineens een pleitbezorgster er voor geworden is, dat de wetsvoorstellen aangaande de belastingverlagingen nog vóór 1 Juli door ons parlement aangenomen zullen kunnen worden. Ook in de voorstellen van Mr. Burger wordt dit met nadruk bepleit. Ook daarin wordt er op aangedrongen, dat met behoud van het kabinet-Drees het mogelijk gemaakt zal worden, dat de wetsvoorstellen betreffende de belastingverlagingen door ons parlement vóór 1 Juli nog zullen worden aangenomen en bekrachtigd.

En nu is het wel honderd tegen één, dat, indien de voorstellen van Mr. Bmger door de fracties van de K.V.P., van de A.R.P. en van de C.H.U. worden afgewezen, deze partijen aan den volke alom als de schuldigen, waarbij de K.V.P. het hoofddeel van de schuld wel ten laste zal worden gelegd, door de woordvoerders en de couranten van de Partij van de Arbeid zullen worden voorgesteld.

Voorts komt hier nog bij, dat geen van de R.K. Eerste of Tweede Kamerleden van de P.v.d.A., die hun aanhangers ongetwijfeld onder de R.K. zullen hebben, in weerwil van het bisschoppelijk mandement, dat er kennelijk op aandrong, dat alle R.K. uit de P.v.d.A. zouden treden en zich bij de K.V.P. zouden aansluiten, uit de Partij van de Arbeid is getreden, en dat de K.V.P. wel de onderhandelingen met deze R.K. Kamerleden heeft afgebroken, maar niet die met de K.N.P. (de groep Welter). Brengen deze onderhandelingen tot stand, dat de groep Welter weder in de K.V.P. terugkeert, dan zal de P.v.d.A. stellig niet nalaten om bij de te houden verkiezingen de K.V.P. de kiezers als een reactionnaire partij voor te stellen. Dit zal zeker niet nalaten indruk te maken op , onderscheidene R.K., want onder hen zijn er velen links georiënteerd, zó zelfs, dat zij al even rood, soms nog roder zijn dan menige gematigde socialist. Dit maakt al veel minder zeker, dat er bij nieuwe verkiezingen, die winst behaald zal worden, welke de K.V.P. zich blijkbaar voorstelt bij deze verkiezingen te kunnen en te zullen behalen.

Al bestond dan vrij algemeen de opvat­ ting, toen bekend werd, dat Mr. Burger opgedragen was om een poging aan te wenden tot reconstructie van het kabinet-Drees, dat deze daarin niet zou slagen, toch behoort dit nog niet tot de onmogelijkheden, zoals de stand van zaken op dit ogenblik is.

De besprekingen zijn daarover thans nog niet ten einde. Mr. Burger heeft na het onderhoud met de fractieleiders en na het antwoord van de fracties over zijn voorstellen ontvangen te hebben en na zijn standpunt weer wat gewijzigd te hebben, de voorzitters van de Tweede Kamerfracties van de K.V.P., van de A.R.P., van de C.H.U. en ook die van de P.v.d.A. uitgenodigd om op Zaterdag 28 Mei des morgens met hem een onderhoud te hebben in het gebouw der Tweede Kamer te Den Haag.

Hoe dat onderhoud is afgelopen, is ons heden nog niet bekend. Doch hoe het bok moge verlopen, wil „De Banier" op tijd verschijnen, dan is het toch niet doenlijk, dat wij daarover in enigszins brede beschouwing treden; te meer niet dewijl de Tweede Pinksterdag geen werkdag is. Wij hopen er in een volgend nummer van „De Banier" nader op terug te komen. Wat wij thans als eindconclusie van de pogingen van Mr. Burger kunnen vaststellen, is, dat de kansen van slagen voor hem wel gestegen zijn. Doch of Mr. Burger tenslotte met de reconstructie van het kabinet-Drees zal slagen, dient afgewacht te worden. Zelfs indien het met hem en de fractieleiders tot een overeenstemming komt, zal de getroffen overeenkomst nog aan het demissionnaire kabinet ter goedkeuring moeten worden voorgelegd. En pas als er in het demissionnaire kabinet op de één of andere wijze tot overeenstemming wordt gekomen, zal de formateur zijn voordracht aan Hare Majesteit de Koningin kunnen voorleggen.

Afwachten blijft in deze dus de boodschap.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 juni 1955

De Banier | 8 Pagina's

Nochtans blijft afwachten de boodschap

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 juni 1955

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken