Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

5 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Het is weer zo ver, dat we de oplossingen kunnen geven van de vorige serie opgaven van raadsels, namelijk die van no. 437 tot en met 440. Hier volgen ze.

OPGAVE 437

Jongeren:

1. Vuur en hagel, sneeuw en damp, gij stormwind, die Zijn woord doet. (Ahasveros, ijzer en leem, wit, groen, munt, wond, nijdig, oud, wesp, dun, d). 2. Elimelech. (Eva, Laban, Izak, Maria, Elia, Levi, Cha.m, Hiram). 3. In de benauwdheid zal Ik bij hem zijn. (Psalm 91 : 15).

Ouderen:

1. Hij geeft sneeuw als wol. Hij strooit de rijm als as. 2. En sloeg een leeuw in het midden van een kuil in de sneeuwtijd. (Edomieten, geel, leeuwin, Drusilla, Hulda, wijs, tien, eenden, vinnen, e). 3. Hierapohs (Col. 4 : 13).

OPGAVE 438

]ongeren:

1. Verlos mij van des mensen overlast. (Salomo, Salome, ijveren, vrees, D.V., steen, n), 2. Abraham. (Hanna, Joab, Abner, Asa, Terah, Hiskia, Mirjam). 3. Seraja de zoon van Tanhumeth (2 Kon. 25 : 23). (Haman, Hus, Ezau, do, re, Javan, tent).

Ouderen:

1. Hij zal de dood vershnden tot overwinning. 2. Als de jongen heenging, zo stond David op van de zuidzijde. (Jonathan, Saul, Zenas, zonde, zeven, vijgen, Doëg, p.g., do, 4 x d, 3xi). 3. Sulammith.

OPGAVE 439

Jongeren:

1. Want zie, de winter is voorbij, de piasregen is over. (Waterpoort, zegen, vrede, benijden, vals, ir, wijs, vis, 2 x i). 2. Simon (Judas, Omri, Rehabeam, Nebo. Benjamin). 3. Kanaiin.

Ouderen:

1. Uw hppen zijn als een scharlaken snoer en uw spraak is liefelijk. (Israël, Zacharias, Kis, Paulus, Ner, eeuw, snoek, welp, lelijk, fijnen, peen, u). 2. Bekeer u dan van deze uw boosheid en bid God. 8. Heman de Ezrahiet. (Ahazia, hert, eed, men).

OPGAVE 440

Jongeren:1. Arimathea. (Abel, Ruth, Ismaël, Michal, Ararat, Thomas, Haman, Efraïm, Achab). 2. Amfipolis (Hand. 17 : 1).

3. Maak u op en ga naar de grote stad Ninevé en predik tegen haar. (Thomas, Agur, Kaïn, Doëg, veertien, negen, 2 x paard, tale, een).

Ouderen:1. Simon Simon, zie, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. (Zebulon, Nimrod, Mozes, Eliëzer, Effatha, Gesem, Eden). 2. Ahazia - \-Mirjam. 3. Want de Geest onderzoekt alle dingen.

Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 445

Jongeren:

1. Twee verbonden namen (broeders) uit het Oude Testament bestaan tezamen uit 14 letters. Zoek deze namen uit de volgende gegevens:8 11 7 9 10 4 13 is de naam van Elkana's vrouw, die zonen en dochteren had. 12 2 14 6 13 is de naam van de profeet, wiens vader Beëri heette, gelijk blijkt uit het eerste vers van het Bijbelboek, waaraan zijn naam verbonden is. 14 5 1 2 10 was een koning der Amorieten, genoemd in één der Psalmen. 3 moet geraden worden. 2. Hier volgen een woord, dat ook in de Bijbel voorkomt, en enige namen, namelijk: ewin, Mekka, Cefas, Moabs, Ekron en Jiddo. Zet men deze onder elkander, dan kan men daarin van boven naar beneden genomen, de naam vinden van een kleinzoon van de priester Eli. Welke naam wordt bedoeld? 3. Een tekstgedeelte uit de Handelingen bestaat uit 36 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is:22 4 20 16 5 23 6 is de naam van een profeet, die zeide: n wij. Zijn knechten, zullen ons opmaken en bouwen. 13 18 29 15 was de vader van Isaï. 17 9 36 21 35 27 34 3 24 is een getal tussen tien en dertig. 12 2 26 28 23 36 is een getal, dat één groter is dan het vorige. 25 13 32 14 11 33 6 36 is een werkdag. 19 31 29 10 betekent: artaal spreken in slapende toestand. 30 6» 7 1 betekent zijde. 8 moet geraden worden.

Ouderen:

1. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit de brief van de apostel Jacobus. a. Want indien zij dit doen aan het groene hout. b. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden en beschuldigden Hem. e. Hoor, Israël, de Heere, onze God, is een enig Heere. d. En die wil, neme het water des levens om niet. e. Ga heen en zet u in de laatste plaats. f. Alzo wij in de Adriatische Zee herwaarts en derwaarts gedreven werden.

g. De rechtvaardigen zullen heï eeuwige leven beërven, h. Weet gij niet, dat de heiligen der wereld oordelen zuUen?

2. Maak uit ACHAS - f ARPAD de naam van een kleinzoon van Noach, nadat uit één der beide namen één der letters A is weggenomen.

3. Een tekstgedeelte uit Lucas, vóór het vijfde hoofdstuk, bestaat uit acht en veertig letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens:17 5 26 14 37 24 11 is de naam van de laatste der koningen van Juda. 6 23 2 10 is de naam van een profeet, die de Baaispriesters slachtte. 9 47 24 30 is de naam van Bathseba's echtgenoot, die in de oorlog sneuvelde. 8 15 43 21 is een getal. 22 35 48 32 36 is een uitvlucht. 4 AQ 18 29 40 betekent: ofstede. 25 7 45 42 was een kostbaar kledings'tuk uit gouddraad, blauw en rood purper, karmozijn en getweernd linnen geweven, dat tot de kledij van de hogepriester behoorde. 20 27 41 44 dient als beschutting tegen de koude en de zonnehitte. 39 38 12 26 maakt deel uit van het hoofd van de mens. 34 moet geraden worden.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden.

OOM KOOS.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 mei 1956

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 mei 1956

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken