Bekijk het origineel

Vergadering

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vergadering

4 minuten leestijd

landelijk verband siudie-verenigingQn

Bovengenoemd verband kwam 21 Apt) j.l. in jaarvergadering te Utrecht bijeen Daar de voorzitter. Ds. Dorsman, ver! hinderd was deze vergadering bij te wo. nen en te leiden, fungeerde de twee^, voorzitter, Ir. van Dis, als voorzitter Na het zingen van Psalm 68 : 1 en ». bed, las deze een gedeelte uit het boei Daniël voor en wel van het derde hoofd. stuk de verzen 13 tot en met het einde Daarna sprak de heer van Dis een in. leidend woord, waarin hij wees op Jj antithese, die reeds van het Paradijs al dateert en heel de wereldgeschiedenis door duidelijk waarneembaar is, hetn met verscheidene voorbeelden weni aangetoond. Tevens werd artikel 4 vaa het beginselprogram ter sprake gebraclii en in verband hiermede artikel 36 dei aloude geloofsbelijdenis, waarbij tevens duidelijk tot uiting kwam hoe er tussen de S.G.P. en de andere protestantschristelijke partijen een zeer gewichtig verschü in beginsel is voor wat de rof ping der overheid betreft. Deze leerzame rede werd met grote aandacht gevolgd.

Vervolgens richtte de voorzitter een hartelijk woord van welkom tot de aanwezigen en deelde voorts mede, dat er van de heer Weeda te Leiden een schrijven was binnengekomen, waarin iij mededeelde, dat hij wegens zijn lichaamstoestand zich helaas genoodzaakt zag om afscheid te nemen van het bestuur en daarmede ook van het landelijk verband. Daarna las de voorzitter è betreffende brief van de heer Weeè voor en stelde vervolgens aan de vergadering; voor, namens haar een schrijven aan de heer Weeda te richten, waarin hem namens het landelijk verband hartelijk dank betuigd zal worden voor al het omvangrijke werk, dat de heer Weeda als secretaris van het landelijk verband, daarna als secretaris en penningmeester van de „Ds. Kersten en Ds. Zandt-serie" had verricht.

Hierna werden de notulen der vorige jaarvergadering gelezen, goedgekeurd en getekend, waarna de secretaris, de h P. Bijl, het jaarverslag voorlas, waarin ook de vele werkzaamheden van de heer Weeda, ten behoeve van het landelijk verband, gememoreerd werd. Tevens bleek, dat er meer belangstelling ontstaat voor het oprichten van studieverenigingen o.a. te Dirksland, Groot-Ammers, Doetinchem en Nimspeet, terwijl een studievereniging te Rotterdam zidi opnieuw had aangemeld. Vervolgens was gebleken, dat er ook kiesverenigingen zijn, die tevens als studievereniging optreden, o.a. te Leiden.

De heer Bijl gaf vervolgens een financieel verslag van het landelijk verband, alsmede van de stand van zaken betreffende de uitgegeven boeken.

Wat het bestuur betreft, daarvoor werden 'twee nieuwe leden gekozen, te weten de heren Beversluis te Middelhamis en A. Mol te Rotterdam, die beiden hun benoeming aannamen.

Na de pauze had de rondvraag plaats, waarbij enkele vragen door de voorzitter beantwoord werden.

Hierna kreeg Ds. van der Ent Braat van Elspeet, die inmiddels ter vergadering verschenen was, gelegenheid tot het uitspreken van een slotwoord. Ds. v. d-Ent Braat deed zulks naar aanleiding van hetgeen beschreven staat in Matai' 24 : 37-42, waarbij hij een vergelijking maakte tussen onze tijd en de dagen van Noach, om er voorts op te wijzen, dat het vóór aUes noodzakelijk is, dat wij wederomgeboren en wakende bevonden worden. Bij de wederkomst van Christus toch zal de scheiding komew twee zullen er malen in de molen, de I „J verlaten, de ander aangenomen lorden. Aan de hand van nog andere ttsnraken van Christus, weps spreker • OP dat de Heere Zijn kerk alsdan zal ide'n OP het bed, op heï veld en in de olen Daarna bepaalde spreker de ders no< r bij drie stukken, die nodig ïend moeten worden, zal het wel met 2ijn voor de eeuwigheid.

voorzitter dankte de spreker namens vergadering voor zijn ernstig slotmrd om hem vervolgens te verzoeken vergadering me't gebed te willen ein-Isen, waaraan Ds. v. d. Ent Braat vol-»i 'na nog eerst uit Psalm 139 de irzen 1 en 14 te hebben laten zingen. iennede was de vergadering, die in jgezindheid plaats vond en een zeer ngenaam verloop had, ten einde.

j secretaris van het landelijk verband H. Groothedde, Avervoordseweg 34, Lrwolde, die steeds bereid is alle geienste inlichtingen te verstrekken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 mei 1956

De Banier | 8 Pagina's

Vergadering

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 mei 1956

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken