Bekijk het origineel

Waarvoor gestreden en gestemd?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Waarvoor gestreden en gestemd?

5 minuten leestijd

Met de S.G.P. om het erfgoed der vaderen

Maar, voert iemand ons mogehjk tegen: „Onze gereformeerde voorouders waren van nature toch ook zondige mensen? " Dat hebben wij nooit ontkend.

Doch dit doet er niets van af, dat de Heere de godvrezenden onder hen met bijzonder veel licht en wijsheid heeft bedeeld.

Deswege hebben zij ons een belijdenis der waarheid nagelaten, welke ons op theologisch en staatkundig terrein nog tot richtsnoer behoort te zijn.

Dat erfgoed nu heeft de S.G.P. als richtsnoer aanvaard. Dat wenst zij onder ons volk bewaard en door hoog en laag in de beleving nagevolgd te zien. Daarvoor heeft zij door middel van haar vertegenwoordigers in de Tweede Kamer het pleit gevoerd.

Dat erfgoed heeft Rome met tal van banvloeken vervloekt. Daarvan moeten ook het liberalisme en de revolutie, de V.V.D., de Partij van de Arbeid en het communisme al evenzeer niets hebben, en op de keper beschouwd ook de rechts protestantse partijen al evenmin iets. De A.R. Partij leeft uit de neo-gereformeerde beginselen, zoals die door Dr. A. Kuyper in de wereld zijn gebracht, welke als vuur en water tegen de oude gereformeerde leer staan.

De C.H. Unie stelt het erfgoed der vaderen al evenmin op prijs, gelijk keer op keer blijkt, bijvoorbeeld als de C.H. Kamerleden en ministers (en ook die van de A.R.P.) zich fel verzetten tegen het herstel van de Ned. Hervormde Kerk, zoals dat door de Kamerleden der S.G.P. in de Tweede Kamer op grond van de ge­ loofsbelijdenis der gereformeerde vaderen is bepleit.

Daarom behoeft het geen nader betoog, dat een iegelijk, die het erfgoed der vaderen, hun leer en beginselen lief heeft, geroepen is zich bij de S.G.P. aan te sluiten en haar straks bij de verkiezingen met zijn stem te steunen.

Daarom doet het — zacht gezegd — zo uiterst vreemd aan, dat predikanten en personen, die de oude Gereformeerde waarheid prediken en voorstaan, onder de vaandels der A.R.P. en C.H.U. optrekken en soms openlijk aanbevelen om op de candidaten dezer partijen te stemmen. Wat toch moeten neo-gereformeerden en lieden van het verwaterde christendom van de oude gereformeerde waarheid hebben? Zij halen de prediking van die waarheid over de hekel, veel erger en schandaliger nog dan menige liberaal, socialist of communist, ja maken er zelfs htm werk van om de predikers er van over land en zand bespottelijk voor te stellen en hun prediking als ziekehjk aan de kaak te stellen.

En ziet nu het onbegrijpelijke en tweeslachtige: Degenen, die des Zondags beslÊt de prediking van de oude gerefoi^ meerde leer willen beluisteren, ziet gij in de week op pohtiek terrein optrekken met neo-gereformeerden, Barthianen en ethischen.

Niemand, die het voorvaderlijk erfgoed liefheeft, mag zich aan zulk een dubbelhartig gedrag schuldig maken.

Het is zeer wel te verstaan, dat neo-gereformeerden de A.R. Partij stemmen en steunen, en dat hervormden, die aan de leer der vaderen een broertje dood hebben, zich bij de C.H.U. of de A.R.P. aansluiten en op haar candidaten hun stem uitbrengen; maar dat personen, die de oude beproefde waarheid aanhangen, zulks doen, dat is toch wel wat vreemds en dubbelhartigs.

Wij schrijven dit allerminst om enig persoon te krenken, maar om liet grote gewicht der zaak moest dit artikel ons toch wel uit de pen.

Hierbij is toch zulk een hoogst belangrijk goed in het geding. Het gaat ook bij de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen om het erfgoed der vaderen. Dat erfgoed wordt van alle kanten bedreigd en tot geen prijs gewild.

Talrijk en machtig zijn degenen, die de stern van de Dordtse Synode — zoals de stem der S.G.P. genoemd wordt — niet meer in ons land gehoord willen hebben. Hoe zeer verdeeld zij onderling ook mogen zijn, op één punt zijn zij het allen hartelijk eens, namelijk op dit punt, dat deze stem het zwijgen dient opgelegd te worden.

En wie nu deze stem wil doen verstommen, die wil ook meteen de stem der Goddelijke waarheid doen verstommen, waarvan zij een getrouwe vertolkster is. En dit zowel op het godsdienstige als op het staatkundige terrein des levens. Deze gedraagt zich daarbij als een volslagen vijand of'een bastaardkind van de gezegende Reformatie, en helpt er braaf aan mede, dat ons volk of onder de heerschappij van 'Rome, óf onder die van de revolutie, óf onder die van het verwaterde christendom gebracht wordt.

Waarlijk, het gaat in het diepste wezen der zaak, ook bij de aanstaande Kamerverkiezingen, om het erfgoed der vaderen, om welks behoud de S.G.P. de strijd heeft aangebonden en de S.G.P.-Kamerleden naar de mate hunner krachten in de Tweede Kamer het pleit hebben gevoerd. Evenals onze gereformeerde vaderen van nature zondige mensen waren, zijn zij het ook, die met de bijbelheihgen hebben te belijden; „Wij en onze vaderen hebben gedaan wat kwaad is in de ogen des Heeren".

Nochtans mag deswege het erfgoed der vaderen niet prijsgegeven worden en de strijd om het behoud er van niet nagelaten worden. ledere kiezer, die daar ook maar enigermate prijs op stelt, steune, zo hij de Geest der genade en der gebeden ontvangen heeft, met zijn gebeden de S.G.P. in haar zo zware strijd en stemme D.V. op Woensdag 13 Juni a.s.

No. 1 van lijst 7

Ds. Zandt

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 juni 1956

De Banier | 8 Pagina's

Waarvoor gestreden en gestemd?

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 juni 1956

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken