Bekijk het origineel

De verkiezingen voor leden van de Eersie Kamer

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De verkiezingen voor leden van de Eersie Kamer

5 minuten leestijd

Op Donderdag 11 October jongsdeden hebben deze plaats gehad in de Provinciale Staten van de elf provincies van ons land. Deze moesten met het oog op de uitbreiding van het aantal leden van de Eerste Kamer van 50 tot 75 leden gehouden worden.

Zij brachten ten opzichte van de samenstelling van de Eerste Kameï de volgende wijziging.

P.v.d.A. K.V.P. A.R.P. C.H.U. V.V.D. C.P.N. S.G.P. Oud 15 17 7 6 4 1 0 Nieuw 22 25 8 8 7 4 1 50 75

Ds. C. Smits tot iid van de Eerste Kamer gekozen

De verkiesüng van Ds. C. Smits had in de Staten van Zuid-Holland plaats, waar zuBc een verkiezing ook alleen maar mogehjk is.

De zo hoogst willekeurige verknipping van de provincies is lange jaren de oorzaak geweest, dat de S.G.P., waar zij overeenkomstig het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging recht op had, geen vertegenwoordiger in de Eerste Kamer had.

Deze verknipping is wel van hoogst willekeurige aard. De provincies zijn in vier groepen verdeeld.

Tot groep I behoren de provincies Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg. Door de samenvoeging van Zeeland en Utrecht met Noord-Brabant en Limburg heeft de S.G.P., hoewel zij in Zeeland vier Statenleden en in Utrecht één Statenlid heeft, naar de mens gesproken nimmer kans om een Eerste Kamerlid te krijgen.

Tot de groep II behoren de provincies Gelderland, Overijssel, Groningen en Drente. In deze groep heeft de S.G.P. die kans al evenmin, waar zij in Overijssel één en in Gelderland twee Statenleden heeft.

In groep III, welke de provincies Noord-Holland en Friesland omvat, heeft de S.G.P. in het geheel geen kans om een lid naar de Eerste Kamer af te vaardigen, omdat zij in geen van beide Staten een afgevaardigde heeft.

Alleen in groep IV, welke gevormd wordt door de provincie Zuid-Holland, in welke provincie vroeger twaalf Eerste Kamerleden verkozen werden en nu 18, bestaat menselijk gerekend de mogelijkheid, dat er een S.G.P.-er tot Eerste Kamerlid gekozen wordt, hetgeen nu dan ooli geschied is. Ds. C. Smits werd nu op 18 October gekozen.

Zo is er dan, in het licht van het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging bezien', recht aan de S.G.P. wedervaren. Jarenlang verkreeg zij bij de Tweede Kamerverkiezing een stemmenaantal, dat bij de ene verkiezing meer en bij de andere wat minder ver uitging boven de twee procent.

Dit gaf haar bij het systeem van de evenredige vertegenwoordiging, waarop heel het kiesstelsel in ons land gebaseerd is, recht op een zetel in de Eerste Kamer, gelijk zij daardoor een rechtmatige afvaardiging van drie van haar leden in de Tweede Kamer heeft. Hierbij kan niet in aanmerking genomen worden, dat de S.G.P. geen voorstander van het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging is; doch waar dit er is, daar is door de zo willekeurige verknipping der provincies haar jarenlang onrecht aangedaan.

Een verheugende gebeurtenis

De verkiezing van Ds. C. Smits is voor de S.G.P. een verheugende gebeurtenis. Wij brengen haar en ook Ds. Smits onze gelukwens bij deze over en wensen Ds. Smits van harte toe, dat het hem gegeven mag zijn onder de zo onmisbare zegen en genade des Heeren zijn functie als Eerste Kamerlid straks waar te nemen.

Ds. Smits is ontegenzeggelijk een man, die de beginselen van de S.G.P. van harte is toegedaan. Daarvaij heeft hij in de loop der jaren steeds blijk gegeven; daarvoor heeft hij ook de smaad sinds jaar en dag willen dragen en veel tegenkanting en tegenstand ondervonden, en dit waarlijk in geen geringe mate.

Niet dat wij in een persoonsverheerlijking willen vervallen, maar de waarheid mag toch gezegd worden.

Bij dat alles hebben Ds. Zandt en Ir. van Dis, en straks ook burgemeester Kodde, als Tweede Kamerlid, en ook Ds. Smits als Eerste Kamerlid, van node, dat het hun gegeven wordt van zichzelf af te zien, eigen krachten te verachten en tot de Heere op te zien en van Hem de krachten te verwachten, want het blijft immer waar, dat welzaHg is degene, die alleen van de Heere al zijn kracht en hulp verwacht. Het is altijd een onschatbaar voorrecht als iemand daartoe verwaardigd wordt, dat hij met de apostel Paulus in oprechtheid des harten voor God en mensen kan betuigen en betuigt: „hoewel ik niets ben", en van de genade Gods en het door Hem gegevene moet leven en in af-en aanhankelijkheid van de Heere, in welke staat en onder welke omstandigheden hij ook moge verkeren, de dagen zijns levens hier op aarde doorbrengt.

Dat dan ook de S.G.P.-ers, die de Geest der genade en der gebeden ontvangen hebben, de afgevaardigden der S.G.P. in hun gebeden aan de troon der genade mogen gedenken, opdat zij zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer een getrouw getuigenis van de waarheid Gods ook in deze donkere dagen met hun zo grote afval en verval mogen geven. De 'Heere moge hen in alle opzichten voor hun zo zware, moeilijke en verantwoor­ delijke taak tot Zijn eer en tot heil van ons volk bekwaam maken.

P.S. Dat pas in het vorige nummer van „De Banier" de candidatenlijst voor de Eerste Kamer gepubliceerd is geworden, lag daaraan, dat de candidatenlijsten der verschillende partijen, ook die der S.G.P., pas zo laat in de officiële Staatscourant gepubliceerd zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 oktober 1956

De Banier | 8 Pagina's

De verkiezingen voor leden van de Eersie Kamer

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 oktober 1956

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken