Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

VOOR DE JEUGD

6 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Voordat wij de nieuwe raaxisek geven, zullen wij eerst de oplossingen vermelden van de raadsels der opgaven 457 tot en met 460.

OPGAVE 457.

Jongeren:

1. Ik heb niet geroepen, keer weder, leg u neder. (Heber, Ekron, eeuw^ S"®P, knte, neger, dik, eed, p). 2. En zijn moeder maakte hem een kleine rok. 3. Zebedeüs. (Zacharias, Eljakitn, Basan, Eskol, Damascus, Enalc^ Uriel, Samuel).

Ouderen;

1. Want vidj hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. 2. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen. (Kaïn, Zoar, On, 2 x lengte. Lea, Daniël, Asa, 2 x ds). 3. Demetrius. ,

OPGAVE 458.

Jongeren:

1. Vertel mij toch al de grote dingen, die Elisa gedaan heeft. (Elia, Hagax^ Laodicéa, vijf, memeed. Nero, geel, Gideon, 4 x t, heden).

2. Benhadad. (Boaz^ Elim, Nicodemus, Asaf^ Dina, Asa, Demas). Haman,

3. Uw woord is goed, kom, laat ons gaan.

Ouderen:

1. Nikopolis. 2. Er is geen vreze Gods voor hun ogen.

3. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. (Zadok, Farao, Zeeuw, zegen, vwjn, ijzer, leem, tonijn^ 3 x n, toga).

OPGAVE 459.

Jongeren:

1. De vrouw was bekleed met purper en scharlaken. (Ruben, Petrus, week. Rachel, Elkana, moeder, D.V., wesp).

2. Apollos. (Alexander, Patmos^ Olijfberg, Libanon, Lamech, Obadja, Saffira).

3. Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods.

Ouderen:

1. Staat dan, uw lenden omgord hebbende, met de waarheid. (Dagen, Haran, Moabieten, Hebron, Sem, weduwe, delta. Ede, t, 2 x d).

2. Gij, kinderen Israels, bekeert u tot de Heeie de God van Abraham.

3. Arfachsad.

OPGAVE 460.

Jongeren:

1. En Abner sprak ook voor de oren van Benjamin. (Joram, Kores, Barak, Ben-Oni, doop, evenaar, neven, n).

2. Kades-Baméa. (Kis, Aser, Dorkas, Eli Sara, Babel, Amalek, Rome, Nadab, Eljakim, Amazia).

3. Ik zal hem tot een vadear zijn.

Ouderen;

1. Wie zal een reine geven irit een onreine.

2. Want ik eet as als brood en veimeng mijn drank met tranen. (Troas, Elia, Dan^ Kison, twee^ dr., Naomi, venijn, tabak, meter, merg, N.N.).

Thans volgen de rdeuvw raadsels van

OPGAVE 466

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit het boek Numeri bestaat uit vijftig letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens:43 38 48 1 26 is de naam van de reisgezel, die met Paulus medeging in plaats van Barnabas. 17 44 19 7 29 is de naam van de koning van Hesbon (Amonieten) ten tijde van Mozes. 27 8 32 is de naam van één der personen die Mozes' hand ondersteunde tijdens de strijd tegen de Amalekieten. 20 25 13 28 50 was de eerste hogepriester in Israël. 12 41 18 3 36 4 32 49 23 is één der boeken van het Oude-Testament vóór de boeken van Samuel. 24 11 30 15 37 31 is een vrouw, wier man overleden is. 10 22 45 34 39 is gehjk aan 33 47 46 14 35 en dient ter bescherming tegen de koude. 2 15 44 5 is een muziekinstrument bij Israël in gebruik. 6 8 38 40 is een schalk van een jongen. 9 21 is een tiende liter (afkorting). 16 42 is duizend gram.

2. Noem de naam van: a. een stad in Güead (Richteren). b. een profeet, die in zijn prille jeugd geroepen werd. c. de man, die aan een galg gehangen werd, die hij voor een ander had opgericht. d. een krijgsoverste van David. e. Jacobs grootmoeder van vaders zijde. f. een profeet, die door Petrus werd genoemd op de Pinksterdag. g. een koningin, die haar man verachtte in haar hart. h. een profeet, wiens vader Amoz heette. i. een zoon van Haran, die door Terah medegenomen werd uit Ur der Chaldeeën. Welke naam vormen de laatste letters van de gevraagde namen?

3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit het eerste hoofdstuk van het boek Jesaja. a. Laat ze beschaamd worden, allen die Sion haten. b. Ik heb gezworen en zal het bevestigen. c. Door het zwaard en door de honger en door de pestilentie zal Ik hen verteren. d. Daarom is het recht verre van ons. e. In Zijn dagen zal Juda verlost worden. f. Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goed© werken. .

Ouderen: •

1. Een tekstgedeelte uit de Openbaring bestaat uit twee en zestig letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is; 3 28 32 15 1 23 is de naam van een profeet uit het Oude-Testament, die tot een heerser over het rijk van Babel werd gesteld. 35 18 19 29 21 25 5 is een profeet, die Jeruzalem herbouwde. 8 30 15 24 31 41 37 26 27 is de naam van de vader van Machlon. 60 38 55 61 is de naam van de dochter van Faauël. 62 52 10 28 12 is de naam van Ismaëls tweede zoon. 48 54 58 4 2 is de naam van de tweede zoon van Raëma, die uit het geslacht van Cham was. 46 33 49 9 is een metaal. 7 34 16 is een opwekkende drank. 50 57 47 22 55 is een getal. 56 59 20 39 53 36 43 is het zoeken naar één of ander voorwerp, dat zich in het water bevindt. 6 13 11 is het tegengestelde van arm. 17 7 40 45 14 is een klein persoon. 42 44 51 zijn drie verschillende letters, die geraden moeten worden.

2. Zoek uit elk der' onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit de Handelingen der Apostelen, vóór het tiende hoofdstuk, a. Wie heeft de zin des Heeren gekend? '• b. Niet ons, o Heere, maar Uw Naam zij de eer toegebracht. c. Zij hebben Mijn kinderen aan de Moloch geofferd. d. De hand des Heeren is niet verkort. e. Alle heidenen door Uw handen voortgebracht in alle landen. f. Wat zullen wij deze mensen doen' g. En weet niet de dingen, die in Jeruzalem geschied zijn. h. Het verbond, dat Ik met Israël gemaakt heb.

3. Noem de naam van: a. de schoonvader van Mozes. b. de man, die honderd profeten van voedsel voorzag. c. de schrijver van koning Josia. d. de vader van koning Hiskia. e. de persoon, bij v/ie Onesimus als slaaf in dienst was. f. een koning van Gerar ten tijde van Abraham. g. één der vrouwen, van wie Paulus schreef, dat zij in de Heere arbeidden. Welke naam vormen de eerste letters van de gevraagde namen?

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden.

OOM - KOOS.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 oktober 1956

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 oktober 1956

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken