Bekijk het origineel

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BUITENLANDS OVERZICHT

12 minuten leestijd

Hongarije

Na de val in de hof van Eden sprak God de Heere, dat om der zonde wil het aardrijk vervloekt is en het de mens distelen en doornen zal voortbrengen. En Hij dreef de mens uit Edens hof; en stelde cherubim tegen het Oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens.

Daarmede was het Paradijs op aarde voor de mens verloren. Duizenden malen is er geprobeerd om het Paradijs op aarde weder op te richten. Doch immer tevergeefs.

Van revolutionnaire zijde is driestweg voorspeld, dat het Paradijs gesticht zou worden, indien de maatschappelijke verhoudingen maar gewijzigd werden en de socialistische en communistische theorieën maar in praktijk gebracht zouden zijn.

Wij hebben naar deze theorieën een staat zien oprichten in de Sovjet-Unie en haar vazalstaten, waaronder Oost-Duitsland, Roemenië, Bulgarije en Hongarije.

Doch wat er gekomen is, het door de communisten voorspelde en beloofde Paradijs niet.

In de Sovjet-Unie heeft naar de eigen communistische verklaring een zó schrikkelijke terreur geheerst, dat niemand ér van zijn leven zeker was als hij bij Stalin iu ongenade was gevallen, of door deze dictator zelfs maar verdacht werd hem niet vriendschappelijk gezind te zijn.

Stalin is door de Russische communisten als een massamoordenaar gebrandmerkt. Van een Paradijs was er dan ook in de verste verte geen sprake, maar wel kon het met recht een land van ongehoorde. vreselijke verschrikkingen worden geheten.

In Oost-Duitsland zijn een paar jaar terug de arbeiders — wie inzonderheid een soort van paradijsstaat was beloofd — in openlijk verzet tegen het communistisch regiem gekomen. En slechts door wapengeweld met behulp van tanks werd dit verzet in bloed gesmoord. En volgens betrouwbare berichten gist het op het ogenblik al evenzeer in dat rijk.

In Roemenië is eveneens verzet tegen het Russisch communistisch beleid uitgebroken en ook daar is het met strenge maatregelen en wapengeweld ten onder gebracht. Kortom, in elke Russische vazalstaat gist het.

Zo zien wij Gods Woord bevestigd en alle ongeloofstheorieën tot leugen gemaakt. Doch hoe bitter weinig wordt dit ter harte genomenl

Hongarije

Wat er thans in Hongarije voorgevallen is, dat is toch in vele opzichten een groot drama. Heel een volk is daar in opstand gekomen tegen de tyrannic van het Russisch communisme in het bijzonder en tegen die van het communisme in het algemeen. Het greep naar de wapens om zich van het juk daarvan te ontdoen.

Alle geledingen van het volk namen daaraan vrijwel deel. Oud en jong vocht mede, niet het minst de jeugd, welke in de theorie van het Marxisme was opgevoed, maar de zo bedroevende uitkomst daarvan in de praktijk kende.

Deze opstand had tengevolge, dat er een voorlopige regering onder de Titoïstische communist Nagy werd samengesteld, welke het verdrag van Warschau opzegde, de verwijdering van de Russische troepen uit Hongarije eiste en algemene verkiezingen in het vooruitzicht stelde.

Mede als gevolg van het slagen van de opstand werden de Russische tanks uit Hongarije's hoofdstad Boedapest teruggetrokken, doch deze verheten het land niet. Steeds meer tanks en andere krijgsmateriaal trokken Hongarije binnen enop Boedapest aan.

Dit voorspelde geweld en onderdrukking van de opstand volgens de stalinistische methode. Dit kwam tot uiting in het gevangen nemen van de commissie, welke de Hongaarse regering van Nagy had afgevaardigd om met de Russische autoriteiten over de terugtrekking van de Russische troepen te onderhandelen. Dit optreden was inderdaad afschuwelijk, zó afschuwelijk zelfs, dat er geen woorden te vinden zijn waarin dit naar behoren kan worden uitgedrukt.

Achttien dagen na het uitbreken van het Hongaarse verzet wordt er nog steeds in Hongarije gevochten, in Boedapest en andere industriesteden. Vrijdag 9 November moest radio Boedapest erkennen, dat de gevechten in Boedapest weer massaal waren geworden.

De verwoestingen, welke in Boedapest zijn aangericht, zijn kolossaal. Van sommige stadsgedeelten moet niets meer overgebleven zijn. Het aantal gesneuvelden wordt tussen de 50.000 en 100.000 geschat. Vele lijken der gesneuvelden liggen nog steeds onbegraven op straat.

Bovendien wordt Boedapest door hongersnood bedreigd.. Op sommige plaatsen staan er de mensen in lange rijen voor de winkels, waarin zij nog enig voedsel hopen te kunnen kopen. Bij al deze bittere ellende duurt de staking van de arbeiders nog steeds voort. De arbeiders, die aan het werk willen gaan, wordt door de communistische autoriteiten een voedselpakket en loon vooruit aangeboden.

Bij al deze nood moeten de Russische troepen (Mongolen en Armeniërs) — volgens over de grens gekomen vluchtelingen — plunderen. Vele Hongaren trachten nog steeds dit vreselijke land door de vlucht t© ontkomen. De geheime politie van de nieuw gevormde communistische regering onder Janos Kadar, de zetbaas der Russen, tracht de vlucht naar Oostenrijk op alle manieren te beletten.

Zij schiet bij ontdekking zonder enig mededogen met machinepistolen, zodat meermalen dicht bij de Oostenrijkse grens een bloedbad wordt aangericht.

Tevens zijn tal van Hongaren door de Russen gevangen genomen en naar het Oosten getransporteerd.

Onder de gegeven omstandigheden is het hard nodig de Hongaarse vluchtelingen ook geldelijk te steunen; een steun, waartoe wij gaarne onze lezers opwekken.

De bloedige Russische terreur in Hongarije heeft niet nagelaten in nagenoeg heel de wereld de grootste verontwaardiging te verwekken. Deze is zelfs voor de Joego-Slavische dictator Tito aanleiding geweest om zijn aanvankelijk aangenomen neutrahteit te laten varen. Deze heeft door middel van zijn afgevaardigde bij de Organisatie der Verenigde Naties van de Russische regering geëist, dat zij haar troepen onmiddelhjk uit Hongarije zal terugtrekken.

De Franse regering, wier vertegenwoordiger er niet ten onrechte over klaagde, dat de Organisatie der Verenigde Naties zo weinig haast betracht om de Hongaarse aangelegenheid te behandelen, is .voornemens in de Algemene Vergadering dezer Organisatie een resolutie in te dienen, waarbij voorgesteld wordt een politiemacht naar Hongarije te zenden.

Voor de speciale zitting van de Algemene Vergadering van Vrijdag 9 November stonden twee resoluties op de agenda. De eerste is van Cuba, Ierland, Pa­ kistan en Peru. Geëist werd dat Ruslaad zijn troepen onmiddellijk uit Hongarije zal terugtrekken, er vrije verkiezingen in Hongarije gehouden zullen worden onder toezicht van een commissie der Organisatie der Verenigde Naties, onderzoek in Hongarije door genoemde Organisatie zal worden ingesteld en een rapport zal worden uitgebracht aan de secretaris-generaal, of de Russische regering zich overeenkomstig deze resolutie in Hongarije zal gedragen.

Begrijpelijk was de discussie, waarin de Sovjet-Unie scherp veroordeeld werd wegens haar optreden in Hongarije, niet naar de zin van de Russische gedelegeerde, die daartegen niets anders wist in te brengen dan dat de Organisatie zich ten onrechte bemoeide met de binnenlandse aangelegenheden van een souvereine staat, namelijk Hongarije.

In Londen vertoeft de uitgeweken Hongaar baron Najdu, die bezig is in onderscheidene Westerse landen een vrijwilligerslegioen te vormen. Dit zal tot taak hebben het verzet in Hongarije gaande te houden om zodoende de aandacht van de Organisatie der Verenigde Naties op de onderdrukking in Hongarije te vestigen.

De toestand in het Midden-Oosten

Wat de toestand in het Midden-Oosten betreft, deze is nog altijd zeer gespannen, en dit in weerwil van de door de Algemene Vergadering van de Organissu tie der Verenigde Naties voorgestelde en te nemen maatregelen.

Deze Vergadering heeft in de nacht van 7 op 8 November het plan voor de oprichting van een internationale politiemacht, om de vrede in het Midden-Oosten te herstellen, aanvaard. Deze politiemacht zal zo spoedig mogelijk naar Egypte worden gezonden. Reeds zijn de eerste Deense en Noorse militairen onderweg naar Egypte. Nederland zal volgens de verklaring van Dr. Drees geen militairen behoeven af te staan voor deze zending. Canada zal een groot contingent voor dit doel zenden.

De Algemene Vergadering heeft eveneens een resolutie aangenomen, die onmiddellijke terugtrekking van de Britse,

Franse en Israëlische troepen uit Eg> -ptisch gebied'eist.

President Eisenhower heeft Woensdag 7 November in een boodschap aan premier David Ben Goerion van Israël aangedrongen op aanvaarding van deze resolutie. Tevens heeft de Amerikaanse president twee boodschappen aan president Nehroe van India gezonden, waarvan men aanneemt, dat deze ook betrekking hebben op de toestand van het Midden-Oosten. Op zijn beurt heeft Nehroe een brief aan de Russische premier Boelganin gezonden. Hij zou daarin gepleit hebben voor een beperking van het conflict in het Midden-Oosten en er vooi gewaarschuwd hebben om nieuwe strijdkrachten naar dit gebied te zenden, dewijl de zending daarvan de toestand aldaar ernstig zou kunnen verslechteren.

Israël is tenslotte voor de aandrang van de Amerikaanse en de Engelse regering gezwicht om zijn troepen uit het Egyptisch gebied terug te trekken, ofschoon Ben Goerion dit aanvankelijk in het Israëlisch parlement geweigerd had.

Daarmede is de zending van een politiemacht nog lang niet verzekerd. President Nasser heeft namelijk verklaard, dat hij voorlopig in de zending van de politiemacht zou toestemmen. Men zal er wel aan doen de volle aandacht te wijden aan het woord voorlopig. Daarmede kan Nasser nog alle kanten uit. Hij heeft in een rede voorts verklaard, dat Egypte het opruimen van de versperringen in het Suezkanaal niet zal toestaan zo lang nog één buitenlandse soldaat op Egyptisch gebied staat.

Nu is van ae zijde van de Organisatie jer Verenigde Naties op een spoedige opruiming der versperringen aangedron-Van deze zijde zijn reeds een Nederlandse en een Deense firma aangezocht om de opruiming der versperringen te verrichten.

Niet alleen de opruiming van de versperringen in het Suezkanaal kunnen nog de nodige wrijvingen veroorzaken, maar ook de landing van de politiemacht, pe voorhoede hiervan is op Zaterdagavond 10 November, 50 Noorse en 50 Deense mihtairen, op 't vliegveld Cupodictino bij Napels aangekomen, maar de Egyptische regering gaf tot op heden geen toestemming voor het landen dezer troepen in Egypte; wel liet zij tien waarnemers van de Organisatie der Verenigde Naties in Cairo en Port Said toe.

Op Zondag 11 November werd de wapenstilstand door Egypte verbroken. De Egyptische troepen, die in Port-Said tegenover de Anglo-Franse linies liggen, hebben op die dag het vuur op die hnies vier uren lang geopend. Drie uren lang lieten de Engels-Franse troepen het vuren onbeantwoord. Na drie uren gingen deze troepen ook tot het vuren over. Een uur lang veroorzaakten zij met hchte wapens een vuurregsn in de Egyptische stellingen. De Egyptenaren hielden het eerst met het vuurgevecht op. Tevoren waren zij op 600 meter van de Anglo-Franse stellingen genaderd.

Voor het terugtrekken der Israëlische troepen is nog geen grens vastgesteld. Voor ƒ 90 millioen aan oorlogsmateriaal, zeer veel van Russisch maaksel, maakten zij buit.

Volgens een officiële verklaring van de Engelse regering heeft het gewapend optreden van Engeland en Frankrijk een Russische communistische overheersing in het Midden-Oosten voerkomen. Er is namelijk een plan van de Russische regering om met geweld een bruggehoofd in het Midden-Oosten te vormen door de Engelse regering bekend gemaakt. Dit plan omvatten volgens deze bekendmaking twee fasen. De eerste fase, welke de vorige maand werd voltooid, betrof het zenden van zeer gespecialiseerde technici naar Egypte en Syrië, waar zij als militaire instructeurs dienst zouden doen. Tegelijk hiermede stioomden grote hoeveelheden wapens voor de infanterie,

luchtmacht en marine beide landen binnen. Hierbij was ook materiaal voor het lanceren van raketten. De tweede fase zou zich voltrekken wanneer de oorlog tussen Israël en de Arabische landen eenmaal goed op gang zou zijn. Zij zou bestaan uit het sturen van massa's Sovjetvrijwilligers naar het Midden-Oosten om de door de technici gevormde kaders in een krachtige strijdmacht om te zetten. Volgens berichten van Franse zijde lag het in het voornemen van Egypte om in het begin van het volgende jaar tegen Israël een oorlog te ontketenen, wat nu door de Engelse en Franse bezetting voorkomen is.

De technici gingen door voor Polen en Tsjechen, maar waren Russen. Er waren raim 300 van deze technici in Egypte. Velen van hen, piloten en monteurs, weken bij het begin van de Engelse en Franse bombardementen op de Egyptische militaire installaties en vliegvelden naar de Soedan uit.

Officieel is verklaard, dat Rusland tenminste voor anderhalf milliard gulden aan wapens gedurende het laatste jaar naar Egypte heeft gezonden, en voor 200 millioen gulden naar Syrië.

Deze zo enorme hulpverlening had volgens de Engelse mededeling ten doel de Westerse invloed in Egypte en de Arabische landen te vernietigen en deze landen tot vazalstaten van Rusland te maken.

Wij zien bij de ontzettende gruweldaden. Welke de Russen in Hongarije begaan en bij de nog altijd gespannen toestand in

het Midden-Oosten des Heeren Woord ver\'uld, dat de aarde distelen en doornen voortbrengt.

De uitgifte van de rede en repliekrede van Ds. Zandt

Er is van verschillende zijden aandrang uitgeoefend om de redevoeringen, welke Ds. Zandt in dit jaar bij de Algemene Beschouwingen hield, in brochurevorm uit te geven. Van die zijde werd betoogd, dat de uitgifte daarvan in alle opzichten verantwoord was, omdat deze redevoeringen het zo waard waren, dat zij aan brede kringen van ons volk ter kennis werden gebracht. Het dagelijks bestuur van het Hoofdbestuur heeft gemeend aan die aandrang gehoor te moeten geven. Het heeft tevens besloten om de uitgifte zo goedkoop mogelijk te doen geschieden. Deze redevoeringen zijn bij de drukkerij „De Banier" te Ubecht, postbus 2019, dan ook verkrijgbaar gesteld tegen de zo spotgoedkope prijs van 6 cent per exemplaar. En dit in weerwil dat de papierprijs zo duur is en de onkosten van het drukken zo sterk zijn gestegen. Dat de besturen, leden en vrienden van deze gelegenheid gebruik mogen maken. Zij mogen hierbij alle laksheid afleggen en kunnen in dit opzicht nog wel een voorbeeld nemen aan andere partijen, en ook aan onze Gereformeerde voorouders, die er heel wat voor over hebben gehad om. door verspreiding van lectuur hun tijdgenoten in kennis te brengen met hun beginselen. De prijs is buitengewoon laag. Voor ƒ 6.— kan men al honderd exemplaren bekomen.

Het is gewenst spoedig te bestellen. Dit heeft groot voordeel. Men kan een spoedige toezending dan verwachten. Toegezegd is, dat deze week met het drukken wordt begonnen.

Wij zijn met enige hoop vervuld, dat besturen, leden en vrienden der S.G.P. ons ook deze keer niet teleur zullen stellen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 november 1956

De Banier | 8 Pagina's

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 november 1956

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken