Bekijk het origineel

Uit het eigen land

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Uit het eigen land

6 minuten leestijd

Onze schatkist is leeg. Tal van gemeenten en ook al provincies zitten in zoverre ook al op zwart zaad, dat zij dringend geld van node hebben en gaarne leningen zouden willen uitschrijven om aan het benodigde geld te komen. Doch zij kunnen zulks niet door de thans op dit punt bestaande rijksvoorsohriften. Om aan het benodigde geld te komen, hebben sommige gemeentebesturen en ook al de Gedeputeerden van Zuid-Holland zogenaamde premieleningen uitgegeven. Bij die leningen hadden dan uitlotingen plaats in dien zin, dat men daarbij, als het lot op een zeker getal en nummer viel, 'n prijs van ƒ 100.000.—, ƒ 50.000.-, ƒ 25.000.-, ƒ 10.000.-, ƒ 5.000.-, ƒ 2.000.- of ƒ 125.- bekwam.

Een tijdlang, toen de rentestandaard nog veel lager was dan thans, waren deze premieleningen, tegen honderd procent met een jaarlijkse rente van 2% procent, zeer in trek. De leningen werden niet alleen voltekend, maar in vele gevallen zelfs sterk overtekend. Daarvoor bestond een reden. Men kon toch, indien men bij inschrijving een aandeel tegen 100 procent had bekomen, deze kort nadien de beurs te Amsterdam met winst ver pen. Zogenaamde premiejagers tefa dan ook op deze leningen in voor veel, vaak veel en veel hoger bedrag zij eigenlijk aandelen voor eigen best» ming wilden hebben en houden, ja menigwerf om geen enkele van de toegekende aandelen te houden, mai' om ze straks met winst op de Amsterdamse beurs te verkopen.

Zo heel lang heeft deze toestand eclW niet geduurd. Met het duurder worde» van het geld kwamen de premieleninge' minder in trek. De nog kort geleden d* de gemeente van Rotterdam uitgege'^' premielening kwam nog net met de ken over de sloot, maar de laatst uitg* geven premieletung van de proviii< * Zuid-Holland werd niet eens meer i« tekend.

De klad is dan ook danig in de premiej^' ningen gekomen. Zo zelfs, dat premi* ningen, welke eertijds op de AmsterdaH' se beurs ver boven de 100 procent g* 1 kopers vonden, thans ver beneden de 100 procent te verkrijgen zijn. pe premieleningen hebben bij ons altijd gen zeer ernstig principieel bezwaar ontmoet. Daarmede toch wordt de zucht om (g gokken sterk aangewakkerd en worden allerlei kwade begeerlijkheden in de mens opgewekt. Het verlangen om in deis weg ƒ 100.000.- of ƒ 50.000.- of een müwler grote som te bemachtigen, en zodoende meer of minder rijk te worden, is vast en zeker een reden, waarom ongetwijfeld tal van mensen deze premieloten crekocht hebben. Zij hebben daarbij geen acht en geloof geslagen op en in het Woord des Heeren, dat luidt: „Doch die jijk willen worden, vallen in verzoeking, en in de strik, in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang". Stellig toch is het gezegde der ouden waar: Spel en loterij voert er menigeen naar de hel! Dat is één van de redenen, waarom wij de staatsloterij en ook de premieleningen, waarin de begeerte om langs deze weg buiten God om door het lot rijk te worden, veroordelen. Een andere rederi is, dat de overheid, welke Gods dienaresse behoort te zijn, ook met de uitgifte van premieloten vlak tegen haar hoge roeping in haar onderdanen aanzet tot kwade praktijken. Zij stimuleert daarmede de verkeerde lusten en begeerten onder hen. Zij wakkert daarmede de gok- en speelzucht, welke al zulke grote vormen hebben aangenomen, onder ons volk aan. Dienaangaande werd nog kort geleden in de Eerste Kamer door een onderwijsspecialist ook ten aanzien van de jeugd een bedroevend boekje opengedaan. Hij noemde de voetbalpools een jeugdprobleem, omdat tal van leerlingen op ambachtseholen, middelbare onderwijsinrichtingen en kweekscbolen soms twintig of meer formuHeren per week invullen om een zekere '< som gelds bij en na de juiste invulling I te bekomen.

De gokzucht komt ook al aan de dag bij de barddraverijen. Sedert er weder bij ' de totalisators gewed mag worden, worden de harddraverijen veel drukker bezocht dan tevoren. Gevsds, daar worden ! hele sommen gelds opgeofferd aan de \ speel- en gokzucht om door het lot een meer of minder groot bedrag aan geld ! te ibekomen. Daarover hebben de oude ' Gereformeerde schrijvers in hun geschriften onophoudelijk de staf gebroken, en dat zeer terecht en op grond van Gods Woord. Hierbij kunnen wij waarnemen, dat hoe meer Gods Woord onder ons volk zoek raakt en de kennis daarvan vermindert, des te meer de zucht tot gokken er onder toeneemt. Dat is wel heel bedroevend, maar helaas een feit. Hoevele woningen toch zijn er in ons land al niet, waairin men geen Bijbel meer aantreft, en, zo er nog één als erfstuk van het voorgeslacht is, deze in de eén of andere rommelkamer ligt, soms met een laag van stof er op, dat de bewoners van het huis daarin wel hun verdoemenis kunnen uitschrijven. Ongetwijfeld zijn met het afnemen van zelfs het uiterlijk beslag van Gods Woord ook de zeden van ons volk in danig verval gekomen. Spel en brood nemen steeds meer bij tal van onze landgenoten het hart en het hoofd geheel in beslag. Geen wonder, dat de zucht om door één of ander gokje, zoals men dat noemt, aan geld te komen en rijk te worden, hand over hand toeneemt, gesterkt als ons volk daarin . Mg wordt door de vele en grote subsidies, welke door onze regering ter bevordering van sport en spel worden uitgegeven, en ook al door de uitgifte van premieleningen.

Hierbij is het kenmerkend, dat de rege- , "ng ten opzichte van de staatsloterij en • de premieleningen Rome steeds aan haar zijde heeft. Dit heeft— wat niet te verwonderen is, daar het Gods Woord als de enige gezaghebbende kenbron voor leer en leven aan de kant heeft gezet — geen enkel bezwaar tegen de staatsloterij en de premieleningen. Zo is het ook te verklaren, dat in roomskatholieke landen als België en Frankrijk de premieleningen al lang in zwang zijn, maar in ons land, mede ook doordat er van ouds het Gereformeerde stempel op gedrukt is, maar heel sporadisch voorkwamen. Met het toenemen van de premieleningen gaat helaas ook dat stempel hoe langer hoe meer teloor, wat Rome, de liberalen, en ook de mannen van de revolutie met welgevallen waarnemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 april 1957

De Banier | 8 Pagina's

Uit het eigen land

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 april 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken