Bekijk het origineel

De kracht van Christus' dood en opstanding

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De kracht van Christus' dood en opstanding

7 minuten leestijd

Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. Romeinen 5 : 10

'e verworven gerechtigheid moet ons eelachtig gemaakt vs'orden. Het is een rove, zielsmisleidende en Christus-verioochende dwaling, die velen openlijk in et geheim aanhangen, dat de mens naelijk Christus en Zijn gerechtigheid .annemen moet. Wat zal de mens, die is en vijand van genade, aanne- , en? Neen de gerechtigheid moet worlen toegepast en deelachtig gemaakt oor Hem Zelf, Die ze verwierf, 'aartoe moest Hij uit de dood opstaan, ods uitverkorenen hebben tot hun zagheid een levende Jezus nodig. Hij, Die lit de dood verrees, bekleedt de Zijnen et de mantel der gerechtigheid, die Hij loor Zijn dood verwierf. Hij wekt hen ip uit de dood, opdat zij leven zullen Hem. Nimmer hebben Gods kinderen bet leven in zichzelf. Door het geloof even zij in Hem, hun Levensvorst. Zij zijn ranken in de wijnstok. Zo het mogelijk ware de rank van de wijnstok Christus af te snijden, Gods volk zou in de dood terugzinken. Maar dat is niet mogeHjk. Hij Zelf heeft gezegd: „Niemand zal ze uit Mijn hand rukken". Dat is de sterkte voor hen, die Gode verzoend zijn door de dood des Zoons Gods. Hun leven ligt niet in henzelf; het ligt niet in hun bekering; niet in redhtvaardigmaking; niet in de weldaden die uit Christus worden medegedeeld, maar in Hem Zelf.

De ervaring leert het Gods volk, dat de kracht en het levensgenot uit de grootste weldaden verloren wordt. Het is dan wel zo in hun hart of de dood hen tegenkomt uit alles, waarin weleer hun ziel groot vermaak en geestelijk genot had. Maar hoe dor en dodig het in de ziel de volks ook wezen moge, de Levensbron droogt nimmer uit en het leven van Gods volk verdort niet in Hem. Als de mirten in de diepte, wier naalden niet afvallen, zal de kerk groenen in de levensvolheid van Hem over Wie de dood geen macht meer heeft. Hierom zal Gods volk niet sterven noch vergaan,

«ulus had zijn geesteHjke roem en'vastlieid daarin, dat Christus in Hem leefde. > , Ik ben", zo schrijft hij aan de Galaten, „met Christus gekruisigd, en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft ffi mij; en hetgeen ik nu in het vlees kef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, Die mij liefgehad heeft en Zichzelf voor mij overgegeven heeft", Het ons van node gekruisigd te wor­ den en te sterven, opdat wij het leven in Christus door het geloof hebben mogen. Dat leven is de doding van de zonde en van de zondige beweging des vleses en doet ons zoeken de dingen, die boven zijn, en niet die op de aarde zijn.

Christus leeft ten goede van Zijn volk. Hij is gezeten aan de rechterhand des_ Vaders en leeft om altijd voor Zijn volk te bidden. Zijn kerk is in de wereld voortdurend omringd van vele vijanden. Niet het minst van de zonde, die in haar woont ea haar gevangeri neemt. Zo niet Christus de levende Voorbidder ware, Die op grond Zijner verzoening de eeuwige zaligheid der Zijnen eist, kwam dat volk om.

Voor Petrus had de Heere gebeden, dat zijn geloof niet ophouden zou, anders ware het bezweken. Thomas trok Hij uit de strikken, die zijn ziel omvingen. En een gans ellendig volk doet Hij meer dan overwinnaar zijn, gelijk Paulus zegt: „Ik dank God door Jezus Christus". Hij, de levende Immanuël zal met Zijn volk zijn, eeuwig en altoos. Hij zal niet verlaten het werk, dat Hij begonnen heeft. En eenmaal zal Hij Zijn uitverkorenen opwekken en doen ingaan in de vreugde huns Heeren. De opstanding van Christus is een zeker pand hunner zalige opstanding. Zijn zij Gode verzoend door de dood Zijns Zoons, veel meer zullen zij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven.

O, volk van God, houdt moed. De Heere sterke uw harten. Zijt gij in vreze of uw werk wel waarheid is? Hij kent u. Legt u voor Hem neer. Zegt met de dichter: Doorgrond m' en ken mijn hart, o Heer'. Hij heeft het beloofd, dat uw werk in der waarheid zal zijn. En Hij zal u behouden door Zijn leven.

O, dat die droeve twijfel uit uw zielen eens gebannen werde! Dat Christus uw leven worden mocht. Hoeveel zoeken wij het toch buiten Hem nog, terwijl toch buiten Hem geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Hij is de Opstanding en het Leven. Hij kocht Zijn kerk met de dure prijs van Zijn bloed en Hij zal haar behouden. Zo Zijn werk in waarheid in ons wezen moge, zullen wij niet omkomen, Hij zal bevestigen, wat Hij begonnen is en niet verlaten de werken Zijner handen.

O, bekommerd volk, zoekt uw plaats aan de voeten van Christus, waar die zonda­ res nederviel, die Zijn voeten zalfde en met tranen nat maakte en met het haar des hoofds droogde. Haar zonden werden haar vergeven. Dat mocht ook uw uitzien en verlangen zijn. Gunt toch uw ziel geen rust voor uw aandeel in Christus moge vastgemaakt zijn. In God is de zaligheid der uitverkorenen vast van eeuwigheid; in Christus is zij bevestigd en boven het bereik des vijands gesteld. Maar ook in ons hart mocht de gemeenschap aan de Vorst des levens worden bevestigd, in Wie wij eeuwig leven zullen,

Hoe is toch a] Gods volk van node om bij de voortduur uitgedreven te worden uit zichzelf en uit alles waarbij het zijn leven zooken zou. Wij moesten sterven, volk, om in en uit Christus te leven. En sterven is tegen onze natuiu: . Ook de wegen die er toe dienen staan ons dikwerf tegen. Maar de Heere verwaardige ons de voetstappen Christi te drukken. Zijn voldoening zij de grond onzer verzoening; Zijn leven zij de bron van ons zieleleven. O, dan moet Gods volk wel uitroepen: „In U is de fontein des levens en in Uw licht zien wij het licht". '^n ons de dood; in Christus het leven. Hoe kan het ons hart bemoedigen, ook al is onze weg menigmaal donker; en al is ons hart flauw; dat namelijk Christus ons leven geworden is en door het geloof wij zullen leven in Hem. Verwacht Hem, volk! De tijden zijn bang; de be­ roeringen der wereld groot. O, sla uw oog naar boven heen, waar Christus is en vanwaar Hij komen zal, om Zijn volk eens met Hem te doen zijn in eeuwige heerlijkheid. Want Hij leeft en zij zullen leven.

Maar anderzijds is in de opstanding van Christus het oordeel geveld over allen, die Zijn stem ongehoorzaam zijn en blijven. De aarde beefde op haar fundamenten, toen de Leeuw uit Juda's stam verrees uit het graf; de wachters werden als doden en vloden weg; de hellemachten werden nedergeworpen. Zie, mijn onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid, in die wachters is uw beeld. O, eens zal de Overwinnaar van de dood staan tegenover u. En Hij zal u verpletteren met een ijzeren scepter en in stukken slaan, als een pottenbakkersvat. God geve u de tijd uwer genade uit te kopen en de verzoening met God te zoeken, terwijl het heden voor u genaamd wordt, en vijanden met Hem verzoend worden. Stel u niet aan als waart gij zo vijandig niet. Uw hart is vol van vijandschap en haat tegen God en Zijn Gezalfde. De Heere ontdekke u aan de staat van uw ellende en verwaardige ook u te verstaan, dat 's Heeren volk, vijand zijnde, met God verzoend is door de dood Zijns Zoons en nu verzoend zijnde, veel meer behouden worden zal door Zijn leven. Amen.

Wijlen Ds. G. H. KERSTEN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 mei 1957

De Banier | 8 Pagina's

De kracht van Christus' dood en opstanding

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 mei 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken