Bekijk het origineel

Uit het eigen land

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Uit het eigen land

5 minuten leestijd

"10 het laatst gehouden partij-convent , n de Anti-Revolutionnaire Partij werd Iien merkwaardige verklaring afgelegd., het kredit der beide Anti-Revoluionnaire ministers, professor Dr. J. Zijltra en Mr- J- Algera, staat het — zo jij in de pers vermeld — dat onder het imdi< 'e kabinet van een nationale voet- Inool niets kan komen. Dit is van alremene bekendheid en daarmede kunlen onze propagandisten de boer opraan". Dit verklaarde met zekere trots Je voorzitter der A.R. Tweede Kamerlaetie, Dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot, IP het convent van zijn partij, waar deze jeditpost der beide bewindslieden met ipplaus werd onderstreept.

(Vij voor ons verblijden ons er over, dat leze ministers zich op dit punt princi- )iëel gedragen hebben. Het zou ons nog ot groter vreugde strekken, als zij dit liet alleen op dit punt, maar ook op a! van andere punten gedaan hadden. iVaar wij nu juist met geen genoegen : ennis van genomen hebben, dat is van Ie woorden: „daarmede kunnen onze iropagandisten de boer opgaan". Moet Ie houding van de ministers op dit punt oms dienen om te bedekken waarin zij n gebreke gebleven zijn? Moet hun dit ot de vlag strekken om de verdere lalinc te dekken? Ook al om aan de aanlacht te onttrekken en in zekere zin datgene weg te moffelen, waarin zij in hun ministerieel beleid ten aanzien van de naleving van Gods Woord en wet gefaudeerd hebben?

Tal van afgevaardigden der A.R. Partij verklaarden toch, dat zij het noodzakelijk achtten, dat de ministers Prof. Dr. J. Zijlstra en Mr. J. Algera uit het kabinet traden.

Het prijsstabilisatiebeleid, de dreigende huurblokkering, de socialistische belastingpolitiek en de opheffing van de Nationale Reserve vormen voor brede groepen in de A.R.P. vrijwel onoverkomenlijke bezwaren. De A.R.P. staat tegenover het ministerie Drees veel losser dan vroeger, en de tegenstellingen tussen de P.v.d.A. en de A.R.P. zij aanmerkelijk verscherpt.

Tot deze conclusie moet men wel komen als men nader kennis neemt van wat er alzo op het partij-convent van de A.R.P. verhandeld en gesproken is. Zelfs professor Zijlstra werd de kritiek niet bespaard. Hij kreeg deze zelfs vrij veelvuldig te horen. Zonder dat hij daarop dan met een interruptie nader inging Mr. Algera. de tweede A.R. minister in het huidige kabinet Drees, was, doordat hij in het buitenland vertoeft, niet ter vergadering aanwezig.

De voorzitter der A.R. Tweede Kamerfractie, Dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot, had tevoren het beleid van zijn fractie in het parlement uiteengezet en verdedigd, waarbij het wel merkwaardig was, dat hij zeide, dat de twee A.R. ministers voor eigen verantwoording in het ministerie Drees zitten. Op dit punt is, gelet op het verleden, ook wel wat veranderd in de houding van de A.R. Kamerfractie. Dr. Bruins Slot zelf is vroeger altijd opgetreden als de man, die de toetreding van de A.R. in het ministerie op brede grondslag toegejuicht, aangeprezen en verdedigd heeft.

Tevoren had de voorzitter van de Tweede Kamerfractie in een uitvoerig politiek betoog zich ernstig ongerust gemaakt en beklaagd over de machteloosheid van het parlement, er van zeggende, dat de huidige pohtieke toestand gekenmerkt •ivordt door de onmacht van het parlement, gepaard gaande met een ongehoorde machtspositie van het ministerie Drees.

Allerlei zaken — zo voegde hij er aan toe — welke de meerderheid van de parlementsleden niet wil, hebben toch plaats, omdat als het puntje bij paaltje komt, vele parlementsleden het hoofd deemoedig in de schoot leggen, wanneer de regering het woord „onaanvaardbaar" uitspreekt, terwijl sommige ministers door deze situatie tot tyrannieke daden bewogen worden.

Voorts, merkt Dr. Bruins Slot op, wordt de situatie vaak gekenmerkt door de oppermachtige positie van de socialistische minderheden, welke de meerderheid weet te overheersen.

De heer Evert Vermeer, de voorzitter \'an de P.v.d.A., heeft reeds laten weten, dat er óf een huurverhoging met blokkering, óf geen huurverhoging komt, en dat anders de heren het zelf maar moeten doen. Nochtans — zo vervolgde Dr. Bruins Slot — hoopt de heer Vermeer er zo de blokkering door te drukken; waarbij hij tevens nog opmerkte, dat de A.R.P. de P.v.d.A. beminde noch vreesde, en ook dat de AR.P. zich niet aan het extra-parlementaire kabinet gebonden en evenmin zich als een ïegeringspartij beschouwt. Dit sluit echter volgens hem niet uit, dat de A.R. er ten volle van overtuigd zijn, dat hun twee ministers in liet kabinet Drees een moeilijke positie innemen en dat de A.R. Kamerfractie zich geroepen gevoelt om hen zo veel mogelijk te steunen.

Bij dit punt bracht Dr. Bruins Slot nogal vrij uitvoerig de kritiek ter sprake, welke zowel van liberale als van socialistische zijde op het regeringsbeleid van minister Zijlstra is en wordt uitgeoefend. Van de kritiek, welke prof. Oud op minister Zijlstra uitoefent, verklaarde hij, dat prof. Oud minister Zijlstra voortdurend aanvalt op een wijze, welke de A.R. fractie verfoeit. Tevens wees hij het denkbeeld met alle beslistheid van de hand, dat prof. Oud in zijn Groningse rede op de partijdag van de V.V.D. ontwikkeld had, namelijk dat de K.V.P. en de A.R.P. in ,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 mei 1957

De Banier | 8 Pagina's

Uit het eigen land

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 mei 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken